တြႃးၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း) (တြႃးႁူမ်ႈတုမ်)

ထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း (တြႃးႁူမ်ႈတုမ်) ၼႂ်းငဝ်းထမ်းတြႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်တွၼ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းတီႈတုမ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ် ၽၢႆၶႂႃႇၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈထွမ်ႇလႆႈယူႇ။


ဢဝ်မႃးတီႈ ယူႇထုပ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။