ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ တီႈသင်ႇၶတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ဢဝ်မႃးတီႈ ယူႇထုပ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။