About Us

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႅပ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈတႅမ်ႈသင် ...

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။