ၵပ်းသိုပ်ႇ

ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

  • တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ(လွႆၶေႃ)၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။
  • +(95) 097 771 11140, +(95) 092 599 39011
  • info@pubbarum.com
  • www.pubbarum.com

တဵၵ်းသူင်ႇ