ၵပ်းသိုပ်ႇ

ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

  • တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ(လွႆၶေႃ)၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။
  • +(95) 09 5600 573 [ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်]
    +(95) 09 777 1111 40 [ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝႅပ်ႉ]
  • pubbarum@gmail.com
  • www.pubbarum.com

တဵၵ်းသူင်ႇ