တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)
ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်
ႁူင်းယႃသင်ႇၶႃႇ
ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူင်းယႃသင်ႇၶႃႇ ၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵ ဢႃႇယုပႃႇလ (2)ၸၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်
ပိုၼ်းပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ
ပိုၼ်းငဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်မႃးၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလူတူၺ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ
ပၢင်ၵုမ်တႃႇပီၵွၼ်းၶမ်း
တင်ႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ တဵမ်(50)ပီ “ပီၵွၼ်းၶမ်း” လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်းမႂ်ႇ ပရိယတ်တိပႃလ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵုၼပီယ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆ ၵူႈပၢႆးပၢႆး
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵုၼပီယ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆ ၵူႈပၢႆးပၢႆး
ဝႅပ်ႉၼႆႉပဵၼ်တႃႇမၢႆတွင်း တင်ႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(50)ပီတဵမ် “ပီၵွၼ်းၶမ်း”