လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ“ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ”
ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈယူႇ ငိုၼ်းလူႇ မၢႆတွင်း
1 ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ မိူင်းပၼ်ႇ USD- 52 တႃႇၵႃႈ Theme Design
2 ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ(ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ) ၵုၼ်ႁဵင် MMK- 30,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2019)
3 ၸဝ်ႈတေႇၸေႃးၽႃႇသ လၢႆးၶႃႈ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2020)
4 ၸဝ်ႈယၼ်ႇၼ(ယွတ်ႈဢွင်ႇႁိူင်း) လၢႆးၶႃႈ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2021)
5 ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတသႃႇရႃႇလင်ႇၵႃႇရ လၢႆးၶႃႈ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2022)
6 ၸဝ်ႈၽေႃးၵထမ်ႇမႃႇလင်ႇၵႃႇရ မိူင်းၼၢႆး MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2023)
7 ၸဝ်ႈဢၵ်ႉၵဝမ်ႇသ သီႇပေႃႉ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2024)
8 ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃးဝိတ ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈမွၼ်သူမ်ႈ MMK- 40,000 တႃႇၵႃႈ Domain သွင်ပီ (2025/26)
9 ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ(လိူၼ်ၶမ်း) မိူင်းပၼ်ႇ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ (2027)
10 ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ -------- -------- --------

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.pubbarum.com ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၶေႃႈမုၼ်းမၢႆတွင်းတႃႇပီႈၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ မၢႆတွင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵျွင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃလႆႈႁူႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈပဵၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ...။
ဝႅပ်ႉၼႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း Blogger သေႁဵတ်းလႄႈလႆႈ Free သေတႃႉ တႃႇၸိုဝ်ႈ Domain မၼ်းတႄႉလႆႈသိုဝ်ႉ ၼိုင်ႈပီတူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20,000 ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇႁႂ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်သေ ၼမ်ဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ....။
မၢႆတွင်း /... တႃႇၵႃႈ Domain ( .com) ၼိုင်ႈပီတူၵ်း 20,000 MMK (သွင်မိုၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၼၼ် ပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လူႇလႆႈယူႇဢေႃႈ။ (သင်ဝႃႈလူႇမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇလိၵ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆဢီးမႄး(လ်)ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈဝႃႈလူဝ်ႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ မၢႆတွင်းဝႆႉၼႂ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။)

တဵၵ်းၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၼႆႈ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။