လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ“ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ”
မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈယူႇ ငိုၼ်းလူႇ မၢႆတွင်း
1 ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ(ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ) ၵုၼ်ႁဵင် MMK- 30,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ
2 ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ မိူင်းပၼ်ႇ USD- 52 တႃႇၵႃႈ Theme Design
3 ၸဝ်ႈၶူးတေႇၸေႃးၽႃႇသ လၢႆးၶႃႈ MMK- 20,000 တႃႇၵႃႈ Domain ၼိုင်ႈပီ
4 ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ -------- -------- --------

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၶေႃႈမုၼ်းမၢႆတွင်းတႃႇပီႈၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ မၢႆတွင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵျွင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃလႆႈႁူႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈပဵၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ...။

တႃႇႁႂ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႂ်ႉႁပ်ႉႁွင်းဢဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်သေ ၼမ်ဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ....။

မၢႆတွင်း /... တႃႇၵႃႈ Domain ( .com) ၼိုင်ႈပီတူၵ်း 20,000 MMK (သွင်မိုၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၼၼ် ပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လူႇလႆႈယူႇဢေႃႈ။ (သင်ဝႃႈလူႇမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇလိၵ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆဢီးမႄး(လ်)ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈဝႃႈလူဝ်ႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ မၢႆတွင်းဝႆႉၼႂ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။)


CB Bank Account:

ASHIN SUDHAMMA
0169-6005-0000-7765
CB Bank Lawpita Road, Loikaw, Kayah State, Myanmar

မၢႆဢီးမႄး(လ်)တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ

pubbarum@gmail.com
info@pubbarum.com
(ဢမ်ႇၼၼ်)
ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၼႆႈ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။