ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူင်းယႃသင်ႇၶႃႇ ၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵ ဢႃႇယုပႃႇလ (2)ၸၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

  1. သႃထု ... သႃထု ... သႃထု ... ၶႃႈ

    ReplyDelete
သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။