ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ - ၸဝ်ႈၵုၼပီယ

ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ "ၸဝ်ႈၵုၼပီယ" တီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ တေႇၸႃႉႁူဝ်ဝႃႇ ၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇၵူႈသိၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တၢင်းၽိူမ်ႉထႅမ် ဢွၵ်းဢေႃလႅတ်းသႅဝ်း လွင်ႈလူလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ် ပေႃးတေလႆႈလူဢၢၼ်ႇ တဵမ်တဵမ် ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇယိမ် ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။