သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ဢၼ်ဢွင်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(50)ပီ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။