မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေႇမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃႇလ (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇ ၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵပၼ်ႇတိတ) ထူၼ်ႈထိုင် (56) ပီ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶေႇမိၼ်ႇတႃႇၽိပႃႇလ (ဢၵ်ၵ မႁႃႇၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵ ပၼ်ႇတိတ) တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆ​ၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ၸိူဝ်းႁဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး တီႈၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တိူဝ်းတွၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်သေၶမ်း....
19-5-2020
ၶေႃႈမုၼ်း- FB: Khu Loikaw

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။