ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆး“ပီၵွၼ်းၶမ်း”လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်း


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။