ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင်ႇၶၸဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၼိူဝ် ၸူမ်းတႆးၵေႃႉလီ ဢၼ်ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ မႃးထႆႇႁၢင်ႈတတ်းတေႃႇႁဵတ်းငဝ်းတူင်ႉပၼ်ၼႆႉယူႇတေႉတေႉ။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။