ပရိၵ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ (ၸဝ်ႈၶူးၶေႇမႃႇၸႃႇရ ပၢင်လူင်)

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။