ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(2) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း “ပီၵွၼ်းၶမ်း” တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ဝၼ်းထိ-24-9-2019 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း မၢႆတွင်း(50)ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ (ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ပေႃးထိုင်မႃးပီတႆး 2114 (ပီတေမႃး)ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ ဢဝ်မႃးတီႈ- FB (Sao Khu Mong Pan) , (Saowaypolla Tai) , (David Kham Ku)
တူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ FB Live ၽၢႆႇတႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။