ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတိယ (ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ပၢင်လူင်)

ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတိယ (ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ပၢင်လူင်) ၼႂ်းငဝ်းထမ်းတြႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်တွၼ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းတီႈတုမ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ် ၽၢႆၶႂႃႇၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈထွမ်ႇလႆႈယူႇ။

ဢဝ်မႃးတီႈ ယူႇထုပ်ႉ တႆးၵေႃႉလီ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။