တႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)


ပၵ်းပိူင်ႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ၵူႈပီပီ လႆႈႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ လိူၼ်ႁူၵ်း လိူၼ်ၸဵတ်း ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈပီတေႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႃႈႁိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈမႃးႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။
တႃႇတေႁပ်ႉယူႇၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတူၺ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းသေ တေႁပ်ႉၵႂႃႇၵူႈပီပီယူႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈပႃး တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းၵမ်ႉဝႆႉတႃႇ သွင်မိုၼ်ႇတဵမ်တဵမ်။ ပေႃးမီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆ ဝၢႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းထုၵ်ႈဢဝ်လႆႈယူႇ။ (မၢႆတွင်း- ပုၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယူႇတဵမ်ပီ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်သေ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းယဝ်ႉ။)

ပၵ်းပိူင်ဢၢပ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

  1. တေလႆႈမီးၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်သေပႃးပႃး(ဢမ်ႇၼၼ်) လိၵ်ႈၵမ်ႉသေၽိုၼ်ၽိုၼ်။
  2. လူဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်(ဢမ်ႇၼၼ်) ၸၼ်ႉပထမ။
  3. တီႈတႅမ်ႇသုတ်းမၼ်း လူဝ်ႇမေႃလူ၊ မေႃတႅမ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။
  4. ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလိူဝ် ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း။
  5. တေလႆႈပဵၼ် ဢႃႇယု(10) ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။
  6. တေလႆႈမီးတၢင်းယၢမ်ႈလီလႄႈ ပိူင်ၽၢင်ၽူႈၵူၼ်းလီ။
  7. တေလႆႈတႅမ်ႈထႅမ်ပၼ် လွၵ်းပိူင် ပီလိူၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၵႂႃၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
  8. တေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ ငိုၼ်းၵမ်ႉ တႃႇ သွင်မိုၼ်ႇ (20,000)တဵမ်တဵမ်။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။