ၽိုၼ်ဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ)သၢမ်ၸၼ်ႉ

ၽိုၼ်ဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ)သၢမ်ၸၼ်ႉ၊ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ(လွႆၶေႃ)၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။