ဝႂ်တိုတ်းႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇ တႃႇပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ) သၢမ်ၸၼ်ႉ

ဝႂ်တိုတ်းႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇ တႃႇပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းလႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ) သၢမ်ၸၼ်ႉ
တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ(လွႆၶေႃ)၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။