ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ပပ်ႉမၢႆတွင်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ/မႂ်ႇ တီႈၸမ် တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။