ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိူၵ်ႈပိုၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးတမ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိူၵ်ႈပိုၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးတမ


From-Blissful Elango

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။