ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ (ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယူႇ)

မႂ်ႇသုင် တင်းသဵင်ႈ ၶမ်ႈၼႆႉ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၾၢႆႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး တႃႇလူလႆႈၼႂ်းၶွမ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။
ၸၼ်ၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR မၼ်းသေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း Browser သေဢၼ်ဢၼ် ၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉ။
ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။