တြႃးၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း) (ပိတ်ႉၸေး-24)

ထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈတြႃး “ပိတ်ႉၸေး-24” ၼႂ်းငဝ်းထမ်းတြႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်တွၼ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းတီႈတုမ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ် ၽၢႆၶႂႃႇၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈထွမ်ႇလႆႈယူႇ။

ဢဝ်မႃးတီႈ ယူႇထုပ်ႉ တႆးၵေႃႉလီ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။