ႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်းသူယူႇ (တႅမ်ႈ- ၸၢင်းဢေႃး လႃႈသဵဝ်ႈ)

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။