ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း “ပီၵွၼ်းၶမ်း” ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ဝၼ်းထိ--30-5-2019 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ (ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ပေႃးထိုင်မႃးပီတႆး 2114 (ပီတေမႃး)ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။