ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ)သၢမ်ၸၼ်ႉ

ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းသုင်းသွမ်းမႂ်ႇ(ပရိယတ်တိပႃလ) သၢမ်ၸၼ်ႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ(လွႆၶေႃ)၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။