ပၵ်းပိူင်ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)

ပၵ်းပိူင် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

** ပၵ်းပိူင် လိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵျွင်း **

 1. လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သိၵ်ႈၶႃႇပုၵ်ႈ ပထမပႃႇရႃႇၸိၵ/ဢပျႅမ်ႇမၸရိယ။
 2. လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ။
 3. လွင်ႈၽိတ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇလိူၵ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။
 4. လွင်ႈတေႃႇလွင်းၵူႈပိူင်ပိူင်။
 5. လွင်ႈၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် ၸဝ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း။
 6. လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈပိူင်ပိူင်။
 7. ဢမ်ႇလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈၸဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ လၵ်ႉဢွၵ်ႇဝၢင်းၵျွင်း။

** ပၵ်းပိူင် လႆႈႁဵတ်းတၢမ်ႇ **

 1. လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ။
 2. ဢမ်ႇၵႂႃႇတုင်းသွမ်း။
 3. ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႈၽြႃး။
 4. ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဝႃႈလိၵ်ႈ။
 5. ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵျွင်း ဢမ်ႇၸွႆႈပိူၼ်ႈသေ ပၢႆႈလႄႇ။
 6. ၼိူဝ်ၵျွင်းသွမ်းဢမ်ႇၵိၼ်သဵင်ႈသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၵႂႃႇသုင်း ၼႂ်းလုၵ်းတီႈၼွၼ်း တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။