ၵႂၢမ်းတၵၼ်

တႃႇႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ တဵၵ်းတူၺ်းတီႈ တူဝ်ၼပ်ႉသီသွမ်ႇသွမ်ႇၼႂ်းၶွပ်ႇ [...] ၼၼ်ႉတႃႉ။
 1. ၵႃလမ် သိပ်းၵဝ်ႈမႄႈ လုၵ်ႈမၼ်း ၽႄႈၸွတ်ႇမိူင်း [1]
 2. ၵႃႈထိူၼ်ႇပဵၼ် ထဵင်ၼႃး မႃးႁိူၼ်းပဵၼ် မူၵ်ႇမႆႉ [2]
 3. ၵႂႃႇၵေႃႈယၵ်း မႃးၵေႃႈယၵ်း ဢမ်ႇလႆႈၽၵ်းသေသဵၼ်ႈ [3]
 4. ၵူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူႇၵူၼ်းၼွၼ်း [4]
 5. ၵႆႇပေႃႈလႅင် တၢႆၽႅၼ်ၶေႃႈဢွင်ႇဢွတ်ႈ [5]
 6. ၵႆႇၽူႈၽိူၵ်ႇ တၢႆဢိူၵ်ႇ တွင်ႉတႄးၼႃး [6]
 7. ၵႆႇၽူႈလမ် တၢႆၶမ်ၶူၵ်ႉ [7]
 8. ၵႆႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႆႇမဵဝ်းၶၼ် [8]
 9. ၵႂၢႆးငၢၼ် တၢႆႁူမ်ႈဢိူၵ်ႇ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇတေႃးၵၼ် [9]
 10. ၵႂၢႆးငၢၼ်ၽိူၵ်ႇ တူဝ်ၼိုင်ႈ မႃးသႂ်ႇသၢႆၼင် တၢင်းၶၢင်ႈ [10]
 11. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးၵမ်ႉ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆး [11]
 12. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးပုမ်း တေႃးယုမ်း ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ် [12]
 13. ၵႂၢႆးမႄႈထဝ်ႈ သီႇၶဝ် ငဝ်ၸုၵ်းပႂ်ႉယိူဝ်ႈႁႅင်ႈ [13]
 14. ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပဵၼ်ၶႅမ်းသၢင်း ႁၢင်မၼ်း ပဵၼ်ႁိူဝ်း ဝၢႆႈမိူဝ်း ပႃႈတၢင်းလင် [14]
 15. ၵၢင်ၶိုၼ်း ႁွင်ႉဢီးဢီး ၵၢင်ဝၼ်း ပီးဢွင်ႇတွင်ႇ [15]
 16. ၵၢင်ၶမ်း မေႃးဝီးဝီး ၵၢင်ၼႂ် ပီးတွင်ႇၵွင်ႇ [16]
 17. ၵၢင်ဝၼ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုဝ်ႈလိုတ်းလိုင်ႈ [17]
 18. ၵၢင်ဝၼ်း တွၼ်ႇငုၵ်းတွၼ်ႇငုၵ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ပိုတ်းၶလၢဝ်ႇငၢဝ်ႇ [18]
 19. ၵၢင်ဝၼ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းလႂ် မွၵ်ႇမၼ်း ဝၢႆႇတၢင်းၼၼ်ႉ [19]
 20. ၵိင်ႇမႆႉ ၶင်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တူတ်းၼၢႆးၶၢဝ် ၶမ်ႁူးလွင်ႈ [20]
 21. ၵိၼ်လၵ်း ဝႆႉလုၵ်း [21]
 22. ၵိၼ်လုၵ်း ဝႆႉလၵ်း [22]
 23. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵႃးငႃး ပႃးၽိုၼ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းတူ [23]
 24. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵၢင်ႇငၢင်ႇ ယုၵ်ႉၽိူင်းတၢင်ႇၼိူဝ်ၵၢင်ႉ [24]
 25. ၵူင်ႇငူင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်းယွႆႉၸွမ်းမွႆ [25]
 26. ၵူင်ႇငူင်ႇပၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၵ်း ယွႆႉပၢႆ [26]
 27. ၵွင်ႇယွင်ႇသႄႇ ၼမ်ႉမၼ်း မူၼ်ႇသႄႇႁႄႇ [27]
 28. ၵွင်ႇယွင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်း ယွႆႉၸွမ်းမွႆ [28]
 29. ၵွင်ႇယွင်ႇယဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵမ်းတူၺ်း [29]
 30. ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဵၼ်းၶဵၼ်းႁူဝ် သဵၼ်ႈလဵဝ် [30]
 31. ၶွင်ႈၶႅင်ႈၶွင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ မိင်ႇၸပ်းၵူႈတူဝ် မူဝ်ၸပ်းၵူႈလူင်ႇ [31]
 32. ၶၢဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [32]
 33. ၶူဝ်သွင်ၽႅၼ်ႇ သီႇႁၢဝ်း [33]
 34. ငူးလူင် တၢႆၵၢင်ပၢင်ႇ ႁၵ်းမႆႉတၢင်ႇၵွင်းလွင် [34]
 35. ငူးလူင် တၢႆၼိူဝ်ၾ ၼၢင်းတ ပၼ်ႇၼိူဝ်လိၼ် [35]
 36. ငူးႁၢင်ႁဵဝ် ၶဵဝ်ႈႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွၼ်းၽႆးၺူဝ်း [36]
 37. ငူးႁဝ်ႇလမ်တူဝ်ၼိုင်ႈ တႃမၼ်းမီး သီႇၶွၼ် တၢင်းယၢဝ်းမီးသီႇသွၵ်ႇ ပေႃးမၼ်းလွၵ်ႈၶၢပ်ႈ သမ်ႉမီးသီႇဝႃး [37]
 38. ငဝ်ႈတၢၼ်ႇလွမ်ႇ တူၼ်ႈတၢၼ်ႇဢိုင် ပၢႆမၼ်း ထိုင်ၾ [38]
 39. ငဝ်ႈမၼ်း ၵေႃႇၵွင်းမူး ပၢၵ်ႇမၼ်း မီးႁဵပ်း [39]
 40. ငဝ်ႈမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶိူဝ်းဝၢႆ ပၢႆမၼ်းတၢၼ်ႇ လဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶႆႇလႅၼ်း [40]
 41. ငဝ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလမ်းၶေႃးၵႂၢႆး မႂ်မၼ်း ႁေႃႇၵိူဝ်သၢႆးဢမ်ႇလႆႈ [41]
 42. ငဝ်ႈမၼ်းပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်းပေႃးၵွတ်ႇ ယွတ်ႈမၼ်းလမ်ၽိတ်း [42]
 43. ၸုၵ်းတႅမ်ႇ ၼင်ႈသုင် [43]
 44. ၸၢင်ႉသွင်ႁူဝ် သွင်တိၼ် ၸဵတ်းငႃး [44]
 45. ၸၢင်ႉမႄႈထဝ်ႈ ပုမ်ယၢမ်း မၢၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵိူတ်ႇၵၢင်ၼႂ် [45]
 46. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွင်ပႃး လဵပ်ႈလွႆမႃး ဢမ်ႇႁွပ်ႈသေပွၵ်ႈ [46]
 47. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သၢမ်ပႃး ႁေႃးတြႃးၼႂ်းထမ်ႈ [47]
 48. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ပႃးလဵဝ် ႁွင်ႉသဵင်ၶဵဝ်ပေႃးဢွၵ်ႇ [48]
 49. ၸွင်ႈသၢမ်ၵၼ်း သိပ်းလူင်ႇ[49]
 50. ၸွမ်းၵၢင်ၵႄႈမႆႉဢေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းလေႃႈ ၽၢႆၽႂ်း [50]
 51. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉတဵၵ်း သွင်ၵေႃႉ သမ်ႉႁွင်ႉဢဵၵ်းဢဵၵ်း ၸွမ်းလင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉသင် လူမ်ႉလုၵ်ႉလူမ်ႉလုၵ်ႉ။ [51]
 52. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး သွင်ၵေႃႉမႅၵ်ႇလဵၵ်းၸီး ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ [52]
 53. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး ပႃးလဵၵ်းၸီး သွင်မၢၵ်ႈ [53]
 54. သီႇၸဵင်ႇမိူၼ်လွၵ်းၼႃး ၼႂ်းမၼ်းမီး မွၵ်ႇၸၢမ်ၵႃးလူင်ႇၼိုင်ႈ [54]
 55. သီႇတေႃႇသီႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပႅတ်ႇ [55]
 56. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း [56]
 57. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း ပဵတ်းၶမ်းဢွၼ်ႇ လုၺ်းလဵၼ်ႈၼႂ်းၼွင် [57]
 58. သီႇတိၼ်ပႆယူင်ႈယၢင်ႈ သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈ ၽၵ်းပႅမ်း [58]
 59. သွင်တိၼ် ပတ်ႉလၢႆးၸိူင်း သီႇတိၼ် ပတ်ႉၶႅပ်း ၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်း ၶိတ်းၵူၼ်ႈတေႃးလိၼ် [59]
 60. သတ်းသီႇတိၼ် သၢမ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵူဝ်ၵိၼ်မၼ်း [60]
 61. သူပ်းမၼ်း မီးတီႈပၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႃမၼ်း မီးတီႈပုမ် [61]
 62. သိူဝ်တၢႆ ႁူဝ်ႁူၺ်ႈႁွင်ႉ [62]
 63. တွၵ်ႇသီႇသဵၼ်ႈ မတ်ႉသီႇသူၼ် ၵိုတ်းႁိူၼ်းမႃး သီႇသဵၼ်ႈ [63]
 64. တၢင်းသုင်မၼ်း ပဵင်းၵႂၢႆး တၢင်းလၢႆးမၼ်း မိူၼ်သိူဝ် တၢင်းၼိူဝ်မၼ်း တိုဝ်းၵုပ်းတွင်း [64]
 65. တိုင်ႇၵၢင် ႁူဝ်ႁၢင်သဵမ်ႈ [65]
 66. တၼ်တွၵ်းၼွၵ်း သမ်ႉပွင်ႇ ႁၢင်ႇၸွင်ႇၵွင်ႇ သမ်ႉတၼ် မဵတ်ႉငႃးပိုၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈ ပၵ်ႉမူၼ်ႇတွတ်ႈ သမ်ႉလူင်း [66]
 67. တိၼ်ယၼ်လိၼ် သွင်ၶိုပ်ႈ ပေႃးလမ်းလိုပ်ႈ ဢမ်ႇၶိုတ်း [67]
 68. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇပဵတ်ႈ မႂ်မၼ်း သဵတ်ႈသေး [68]
 69. တႅမ်ႇသေယိူဝ်ႈ သုင်သေလွႆ [69]
 70. တုပ်းတၢပ်း ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆႈႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [70]
 71. တႅပ်းၶဝ်ႈ ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆးႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [71]
 72. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ပၢၵ်ႇဝႃး [72]
 73. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်း တၢၵ်ႇတိူၼ်း [73]
 74. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇၶဵမ် မႂ်မၼ်း တဵမ်ၼမ်ႉ [74]
 75. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၵူင်း မႂ်မၼ်း ပူင်းထေႃႉယေႃႉ [75]
 76. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၸီး မႂ်မၼ်း ဝီးဝႅပ်ႉဝႅပ်ႉ [76]
 77. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇဢိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၾ [77]
 78. တူၼ်ႈမၼ်း ပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်း ပေႃးၵွတ်ႇ ပေႃးၶွတ်ႇယွတ်ႈ လမ်ၽိတ်း [78]
 79. တူၼ်ႈမၼ်း မီးတၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇပၢၵ်ႇဝႃး [79]
 80. တူၼ်ႈမၼ်း မီးမိူင်းၵိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၵူႈတီႈ [80]
 81. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် ၵိၼ်တူဝ်သူင်ႇၶဵဝ်ႈ လၼ်ႈတႂ်ႈမႆႉ သိူင်ႇၽိူဝ် ၵိၼ်ၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇၵႅၼ်ႈ [81]
 82. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် တၢႆၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ ၵဵပ်းၵိၼ် [82]
 83. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ တဵၵ်းလႆႈ တီႈမၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ [83]
 84. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇႁမ် ၼႂ်းလူင်ပႃႇမွၵ်ႇသိူင်ႇမၢၵ်ႇ [84]
 85. တူဝ်ပႅတ်ႇတိၼ် သီႇႁူ လၢၵ်ႈထူလၢၵ်ႈထႃၵႂႃႇ [85]
 86. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ ယွမ်ႈယႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁွႆးသိူဝ် [86]
 87. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇႁိူတ်ႈ တုင်းဢဝ်လိူတ်ႈမၼ်းလႆႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႇတွင်းလႅင် [87]
 88. တူဝ်ဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင် ၸိုင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢပ်ႈဢၢပ်ႈ [88]
 89. ထၢမ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢိူဝ် လိူဝ်သေ ဢဝ်မိုဝ်းၸိ [89]
 90. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ်ၸိၸူးဝၼ်း [90]
 91. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သီႇႁႃႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [91]
 92. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းၵဝ်ႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [92]
 93. ၼူၵ်ႉသွင်ၶႃ တႃမၼ်း မီးတီႈဢႅင်ႈ [93]
 94. ၼူၵ်ႉသႅဝ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႇမၼ်း မွင်ႉၵွင်ႈငွင်ႈ မႃးသႄႇၵွင်းလင် [94]
 95. ၼူၵ်ႉတူႈမူၼ်ႇ သၢမ်သႅၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းၶွမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းႁႅၼ် [95]
 96. ၼူၵ်ႉတိၼ်လဵဝ် ပႅတ်ႇပိၵ်ႇ [96]
 97. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ် ၸီႉၸူးဝၼ်း [97]
 98. ၼူၵ်ႉႁူဝ်တိုင်ႇ ႁၢင်ႁဵဝ် လူင်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်ၶဵဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [98]
 99. ၼွၵ်ႈမၼ်း တႃးႁၢၼ် ၼႂ်းမၼ်းပဵၼ်သၢၼ် ၶေႃႉၶေႃႉ [99]
 100. ၼင်မၼ်း ပဵၼ်ၼင်ၽိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ႉမၼ်း ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းပဵၼ် ၶႆႇလႅၼ်း [100]
 101. ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶွင်ႇ သိပ်းၽိုၼ် သၢဝ်းၽိုၼ် [101]
 102. ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယွၵ်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ [102]
 103. ၼုင်ႈၵူၼ်ၼွၼ်း လွၼ်ႈၵူၼ်ႁဵတ်း ပေႃးတဵၵ်း ၼမ်ႉမၼ်းလၼ် [103]
 104. ၼမ်ႉၶုၼ်ႇပုင်ႈဢွၵ်ႇ တႂ်ႈပႃႇ ယႃႈယုင်းဢွၼ်ႇလမ်လမ် ၵမ်မႆႉ ပွတ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇႁူဝ်မၼ်း [104]
 105. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [105]
 106. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [106]
 107. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [107]
 108. ၼမ်ႉဢမ်ႇမီးသေလွၵ်း ပႃပွၵ်း မေႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ [108]
 109. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [109]
 110. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [110]
 111. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ႁွႆႈလၵ်း ၽႂ်ဢမ်ႇတၵ်းၵေႃႈ တဵမ် [111]
 112. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [112]
 113. ၼိုင်ႈၵႄႇ ၼိုင်ႈမၼ်းလူမ် ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်ႁူဝ်ပူမ် သမ်ႉမီးမၵ်း လူင်းသူႇ ၼမ်ႉဢူၼ်ဢၵ်း ၼွၵ်းၼမ်ႉယႂ်းယၢင် [113]
 114. ၼူမ်းမၼ်း မီးတီႈတွင်ႉ သဵင်မၼ်း ႁွင်ႉဝူးဝူး [114]
 115. ၼိူဝ်ၾၵေႃႈ ဢမ်ႇမိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆ [115]
 116. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ ႁေႃႇၼွၵ်ႈတွင် ပႃးၶီးလၢႆးမွင်ၼွၵ်ႈမူၵ်ႇ [116]
 117. ၼိူဝ်ႉတေႃႇၼိူဝ်ႉ ဢူမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [117]
 118. ၼိူဝ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၶမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [118]
 119. ပႃၶီးလၢႆး ၶိုၼ်ႈၶႆႇ ၵွပ်ႈတႆႇမႆႉ ပေႃးၵွမ်း [119]
 120. ပႃၶီးႁႅင်ႈ သၢမ်ပီ မီးၶႆႇ လုပ်ႇၵႆႇ ႁႅင်ႈသၢမ်ပီ မီးမၼ်း [120]
 121. ပႃတႅပ်းၸၢပ်ႇၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈတင်းၵႄး [121]
 122. ပႃမုင်းၶၢမ်ႈၶူင်းၵႂႃႇ ပႃဝႃႇ ၶၢမ်ႈၶူင်းမႃး ပႃးပိုၼ်မႃး ပႅတ်ႇလႅမ်ႈ [122]
 123. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈ မၼ်းႁွမ် [123]
 124. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇသႂ်ႇမီႇၵီးၵေႃႈ ဝၢၼ် [124]
 125. ပႃႇယဵၼ်ႇ မူၼ်ႉတႄးၼႃး ပႃးၸိူၵ်ႈၽႅတ်းဝႅၼ် [125]
 126. ပႃလုၵ်း သိပ်းသွင်ငဵင်ႈ ၵိၼ်ဢမ်ႇၵဵင်ႈ လႄႇႁွႆႈၸွမ်းသဝ် [126]
 127. ပီႈၼွင်ႉ ၸဵတ်းပႅတ်ႇၵူၼ်း ၼင်ႈပၼ်ႇမူၼ်း လွမ်ႉသဝ် [127]
 128. ပီႈမၼ်းၵေႃႉႁွင်ႉ ၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႉလႅၼ်ႈ မႃးတႆႇတႅၼ်ႈၼွင်ၶမ်း [128]
 129. ပေႃးၵိၼ်လၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလုၵ်းမၼ်း [129]
 130. ပေႃးၵိၼ်လုၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလၵ်းမၼ်း [130]
 131. ပေႃးၵိၼ် ဢမ်ႇပေႃးဢၢပ်ႇ ပေႃးဢၢပ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ် [131]
 132. ပေႃးတႅပ်း သမ်ႉသုင် ပေႃးသိုပ်ႇ သမ်ႉတႅမ်ႇ [132]
 133. ပေႃးတူဝ်မၼ်းမႃး ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးတူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇမႃး သမ်ႉႁၼ် [133]
 134. ပေႃးၼင်ႈသမ်ႉသုင် ပေႃးၸုၵ်း သမ်ႉတႅမ်ႇ [134]
 135. ပေႃးမီးတႃ ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးတႃ သမ်ႉႁၼ် [135]
 136. ပေႃးမတ်ႉဝႆႉ သမ်ႉၵႂႃႇ ပေႃးပွႆႇ သမ်ႉယူႇ [136]
 137. ပေႃးယွမ် ၶဝ်မၼ်းမီး ပေႃးပီးၶဝ်မၼ်းႁၢႆ [137]
 138. ပေႃးလႆႈၵိၼ်သမ်ႉယွမ် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် သမ်ႉပီး [138]
 139. ပေႃးဢဝ်ပႅတ်ႈ သမ်ႉၼၵ်း ပေႃးဢဝ်သႂ်ႇ သမ်ႉမဝ် [139]
 140. ပေႃးဢဝ်လႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ သမ်ႉပႃးၵႂႃႇ[140]
 141. ပေႃႉ ဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [141]
 142. ပွၵ်းပွၵ်းပီးပီး ၵႆးမၼ်းမီး တီႈပုမ် [142]
 143. ပၢင်တၢႆး ဝႅၼ်ၶၢမ်ႈႁွင်ႈ ဢဝ်တွင်ႇၼွင်ႈမၼ်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း [143]
 144. ပႅတ်ႇတေႃႇပႅတ်ႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သိပ်းႁူၵ်း [144]
 145. ပဵၼ်မွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၵ်း ပဵၼ်ၽၵ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵိၼ် [145]
 146. ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ ၵဵပ်းလႆႈ မီးသႆႈဢွၼ်ႇ သဵၼ်ႈလဵဝ် [146]
 147. ပွမ်ပႅမ် ၶီႈၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸွတ်ႇၸေး ၵူႈလင်ႁိူၼ်း [147]
 148. ၽသီႇသၼ် သွင်ၶူမ်း [148]
 149. ၽႆးမႆႈပႃႇ တင်းပီ ၵိုတ်းမႆႉသၢင်းၶီႇ သၢမ်လႅမ်ႈ [149]
 150. ၽၢႆႇပုၼ်ႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၽၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၼၢင်းသႃ ၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈ [150]
 151. ၽႂ်တူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈငႅၼ်ႈၶဵဝ်တေႃႇ ပေႃးပေႃႇသွင်တၢင်း [151]
 152. ၽၵ်းၶၼ်ႈႁႆ ဢမ်ႇလၼ်ႈႁႆ [152]
 153. ၽၵ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈ လႆႈၶိတ်းၵူၼ်ႈသေဢဝ် [153]
 154. ၽၵ်းၶိူဝ်းၶဵဝ် ၶိုၼ်ႈၶႃႇ တိုတ်ႉသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတင်းယုမ်း [154]
 155. ၽၵ်းသွင်ၵူပ်ႉ ပၢႆလႅဝ်း ၽၵ်းၶႅဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼိူဝ်ႉပႃ [155]
 156. ၽၵ်းသိပ်းဢဵတ်း [156]
 157. ၽၵ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽၵ်းပိူၼ်ႈၵိၼ် [157]
 158. ၽၼ်းဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [158]
 159. ၽႅပ်ႉဢႅပ်းပႅပ်း တၢၼ်ႇႁီၵႂၢႆး ၵူၼ်းၸၢႆႈၽွမ်ႉၵမ်လဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၵမ်းတူၺ်း [159]
 160. ၽိူဝ်ႉႁၢင်ယၢဝ်း ၶဵင်ႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇၵႂၼ်းၽႆးၺူဝ်း [160]
 161. မသၢမ်ၶႃ ၵုလႃးၶီႇ ၵူးလီတင်ႈ ၵူးလင်ႈၽႅဝ် ၽႃႈယွင်းႁၢင်ႇ ၼဵပ်းဢႅဝ် သၢၼ်တႃလႅဝ် သႂ်ႇၵူၼ်ႈ [161]
 162. မသၢမ်ၶႃ ၵူဝ်းလႃးၶီႇ ပေႃႈဢီႇၸုင် ပေႃႈထွၼ်းႁေႃႈ [162]
 163. မႁႃႈပၢၵ်ႇ လူင်းမိူင်း ၶႃးဢမ်ႇၵိူင်းသေသဵၼ်ႈ [163]
 164. မီးၶေႃး ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးၶေႃး [164]
 165. မီးၶဵဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးသူပ်း ၶူပ်းၵိၼ်မႆႉ ပေႃးယွႆႈ [165]
 166. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးၼႃႈ ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ၵူႈႁႃႈဝၼ်း [166]
 167. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁူ [167]
 168. မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁၢင် ၶဵင်ႈယၢဝ်းၼၢင် ယဵတ်ႇသိုဝ်ႈ [168]
 169. မေႃႈတင်ႈၼိူဝ် ၽႆးသုမ်တႂ်ႈ [169]
 170. မေႃႈတင်ႈတႂ်ႈ ၽႆးသႂ်ႇၼိူဝ် [170]
 171. မေႃႈတွင်းဢႅပ်း မေႃႈတွင်းဢႅမ်ႇ ပႆယွမ်ႇယႅမ်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း [171]
 172. မၢၵ်ႇသွင်ႁႃး [172]
 173. မၢၵ်ႇတႃ တၢၼ်ႇၼူမ်းသႅင်ႇ ႁွင်ႉသဵင်သႅၼ်ႇ ဢဝ်ၵူၼ်း [173]
 174. မၢၵ်ႇၼိူဝ်မႂ် တႂ်ႈယွတ်ႈ [174]
 175. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မီးပႃငႄႉလူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ [175]
 176. မၢၵ်ႇဢမ်ႇသူမ်ႈ တႃလိၵ်း [176]
 177. မွၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈသိမ်းမႂ် ယၢမ်းၼႂ် ၶိင်ၵတ်း မီးၵူႈတီႈ [177]
 178. မွၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမွၵ်ႇ [178]
 179. မွၵ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ မွၵ်ႇပိူၼ်ႈပၵ်း [179]
 180. မႆၽႃႈမႆ သုမ်ႇငွပ်း ၵွပ်ႈၸပ်းလမ်းမႆႉ သမ်ႉဝႆႉႁူဝ်ယွႆး [180]
 181. မႅင်းသႅင်ႇသႅပ်ႉ မႃးပႅပ်ႉတေႃ [181]
 182. မႆႉၺွင်ႇၶူင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ [182]
 183. မႆႉပွင်ႈတၼ် ၼမ်ႉတဵမ် [183]
 184. မွႆယွမ်ယွၵ်း မွႆယွမ်ယေႃႇ တေႃႇၵၼ် ၵူႈၶိုၼ်းဝၼ်း [184]
 185. မဵတ်ႉငႃးၽွၵ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈ မၢၵ်ႇပၵ်ႉတွတ်ႈ သမ်ႉလူမ် [185]
 186. မူၼ်းတုမ်ႉလုမ်ႉ မႃးတုမ်ႉသႂ်ႇ ႁူဝ်ၼဝ်ႇ [186]
 187. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆ မိူဝ်ႈမႃး မႃးတၢင်းၽၢႆ တႆႇၶိူဝ်းဝၢႆ လိုပ်ႈၸွၼ်ႈ [187]
 188. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၶူဝ်ၶိၵ်းၶိၵ်း မိူဝ်ႈမႃး ၼမ်ႉတႃယွတ်ႇၸိၵ်းၸိၵ်း [188]
 189. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂၢမ်းလူင်ၵႂႃႇ ဢိၼ်းဢွၼ်း ဢိၼ်းဢွၼ်း ၶိုၼ်းမႃး ၼမ်ႉတႃသွၼ်းလေႃႇႁၢင်ႈ [189]
 190. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ယႂ်ႇမႃး တိုဝ်းၵုပ်းတွမ်ႈ [190]
 191. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁူမ်ႇတင်းတူဝ် ယႂ်ႇမႃႈ ႁူမ်ႇတင်းႁူဝ် ပွႆႇၵူၼ်ႈ [191]
 192. ယႃႈသႅၼ်ႁူဝ် ၼမ်ႉသႅၼ်ၵႄး [192]
 193. ယူႇၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ သမ်ႉမိူဝ်းတဵတ်ႇ ၶေႃးၵျွင်း [193]
 194. ယၵ်းတီႈၼႆႈ ၵႂႃႇႁႆႈ တီႈပုၼ်ႉ [194]
 195. လီၵၢင်ႁၢဝ် သၢဝ်ၼွၼ်းၶူး [195]
 196. လၵ်းမၼ်း မီးလၵ်းလဵဝ် မတ်ႉဝူဝ်းၶဵဝ် ႁႃႈပၢၵ်ႇ [196]
 197. လွၵ်းၼႃးဢွၼ်ႇ သႅၼ်တူင်ႈ ယူႇသၢမ်သီႇဝူင်ႈ ၶိုၼ်းႁၢမ်း [197]
 198. လမ်ၼင်ၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [198]
 199. လႅမ်ႈသဝ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းၽီ ၵူၼ်းၸ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းလီ ၶိုၼ်ႈယၢၵ်ႈ [199]
 200. လၢဝ်မိင်မွင် တူၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးယဵပ်ႇၸေႃႈ ႁၢၼ်ႈၸွၵ်ႉၸွၵ်ႉ [200]
 201. ဝူဝ်းၵမ်ႇလင်ၶူတ်း တူတ်းမၼ်း ယႂ်ႇသေတူဝ် [201]
 202. ဝူဝ်းလႅင် ႁႃႈပၵ်ႇ မႃးလႅင်ႇလၢၵ်ႇ လၵ်းလဵဝ် [202]
 203. ဝူဝ်းလူင်သိပ်းပႅတ်ႇၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းပႅတ်ႇတူဝ် [203]
 204. ႁူၵေႃႈမီး ၼႃႈၵေႃႈမီး မူၼ်ႉၶဝ်ႈၽႃႈ ယုပ်းယုပ်း [204]
 205. ႁူးလႅင်း ပွႆႇၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၶၢင်ၵႂႃႇၵႃႉ မႃးၼွၼ်း [205]
 206. ႁွင်ႉၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ ပၢႆႈမိူဝ်းတဵတ်ႇၶေႃးၵျွင်း [206]
 207. ႁိူၼ်းသွင်သဝ် ၶႃးသွင်တႅပ်း ႁဵပ်းယႅပ်းဢွၵ်ႇၼိူဝ်ၸွမ် [207]
 208. ႁူဝ်တူၵ်းထၢင် ႁၢင်ၵင်ႈၸွင်ႈ [208]
 209. ႁူဝ်တဵင်ႁၢင် ႁၢင်တဵင်ႁူဝ် [209]
 210. ႁူဝ်ပူမ် တၢၼ်ႇၶွၼ်ႉတွၵ်ႇ ယွၵ်ႈၶဝ်ႈ ယွၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢဝ်သိၼ်ႈၼၢင်းယမ်း [210]
 211. ႁူဝ်မၼ်း မီးမိူင်းၶႄႇ ၵၢင်မၼ်း လႄႇမိူင်းႁဝ်း ႁၢင်မၼ်း သဝ်းမိူင်မၢၼ်ႈ [211]
 212. ႁူဝ်မၼ်း တၼ်ႇမတ်း ပတ်းၵိၼ်ယိူဝ်ႈပေႃးသဵင်ႈ [212]
 213. ႁူဝ်မၼ်း မူၵ်းလိၼ် တိၼ်မၼ်း ၵင်ႈၸွင်ႈ [213]
 214. ဢူႈၵေႃႈလမ် မႄႈၵေႃႈလမ် ၶမ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ [214]
 215. ဢူႈဢမ်ႇလႃႇ မႄႈဢမ်ႇလႃႇ သိူဝ်ႈပၢႆႉမႃႇ လူင်းႁႆႈၵၢင်ၸၢၼ်း [215]
 216. ဢုၵ်းလုၵ်း တင်ႈတၢၼ်ႇၼေႃႇ ၸဝ်ႈၾၶမ်းၵေႃႇယင်းၵိၼ် [216]
 217. ဢုၵ်းလုၵ်း တၢၼ်ႇတိၼ်ၸၢင်ႉ ပေႃးငၢင်ႉ ပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇ [217]
 218. ဢုၵ်းလုၵ်းတၢၼ်ႇ တိၼ်မီ ဝၼ်းလီ ၸင်ႇလူင်းလၢင်ႈ [218]
 219. ဢႅင်ႈၵိဝ်ႇ ၼင်ႇဢႅင်ႈတႅၼ် လူင်းမႃးလဵၼ်ႈပွႆး သႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇ [219]
 220. ဢႅပ်ႇပုၶမ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [220]
 221. ဢႅပ်ႇပုငိုၼ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [221]
 222. ဢႅပ်ႇပုဢွၼ်ႇ ၼွင်ၶမ်း သိပ်းၼၢင်း သၢဝ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈ [222]
 223. ဢမ်ႇသဵမ်ႈၵေႃႈလႅမ် ဢမ်ႇသႅမ်းၵေႃႈထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈႁွမ် [223]
 224. ဢမ်ႇထႅၵ်ႇၵေႃႈ မူၼ်း၊ ဢမ်ႇသူၼ်းၵေႃႈ ၵွမ်ႉ၊ ဢမ်ႇယွမ်ႉၵေႃႈ ၶဵဝ်၊ ဢမ်ႇသူၼ်ပဵဝ်ၵေႃႈ ၶီႇလႆႈ [224]

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

 1. ၶႃႈၸၢႆး ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း တၢင်ႇပၼ်ပပ်ႉလိၵ်{ႈ ၶေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတၵ်ႉ လွင်ႈႁၵ်ႉၸၢႆးယိင်းၽွင်ႈၶႃႈ}ယွၼ်ႉယူႇမိူင်းထႆး ဢမႇၸၢင်ႈႁႃသိုဝ်ႉတီႈလႂ်ၶဢေႃႈ🙏🙏🙏

  ReplyDelete
သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။