ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးလူလင်ႇၵႃႇ၊ ဝွၵ်း လႄႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပဵၼ်ပူႇပၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ-14-10-2019
တီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶူးၶဝ်-
  1. ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ (ၼွင်ၶဵဝ်)
  2. ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇဝမ်ႇသ (မွၵ်ႇမႆႇ)
  3. ၸဝ်ႈၸၢင်းၶေႇမိၼ်ႇတ (မိူင်းၵိုင်)
ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လၢႆးလူႁေႃးလင်ႇၵႃႇ၊ ၵႂၢမ်းဝွၵ်း လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းပူႇပၢၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၽၢႆႇတႅမ်ႈဝွၵ်း၊ တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်လူႇၵၢၼ်တၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ ၸူဝ်ႈမီးယၢမ်းတၼ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉပၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း- ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ (ၼွင်ၶဵဝ်)ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။