သင်ႇၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မိူင်းထႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇ ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း

(02.11.2019)

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မိူင်းထႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ~ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇ ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရုင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် လႄႈ တၵႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။ ..... သႃထု သႃထု သႃထု

ၶေႃႈမုၼ်း- Ven Devinda HP

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။