ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလွင်ႈပဵၼ်မႃး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉ တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃႇ 1332-ၼီႈ၊ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ(6)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵွင်းမူးလွႆၽႃတႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁၢင်ႈလီၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမၼ်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇနရိန္ဒ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဣန္ဒက ၶဝ်သွင်တူၼ် တူၺ်း ႁၼ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇမိူဝ်းၼႃႈသေ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတတိုၵ်းသူၼ်းၼိူဝ် တၵႃႇ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇၶဝ်ဝႃႈ “ၶႂ်ႈတႄႇတင်ႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ”ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵႃႇ ၸင်ႇၽွမ်ႉၵၼ်မိူဝ်းပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈၶူးဂုဏပီယ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) တီႈၵျွင်း မိၼ်းၵုၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ မၼ်းၸဝ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ် တႄႇတင်ႈပဵၼ် တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ဢွၼ်တင်းပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပီတႄႇႁႅၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ 1333-ၼီႈ၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ(1)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ မီးသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်း(27)ပႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးဝႃႇလိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ (10)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ႇတႃၵျွင်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလူႉလႅဝ် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇနရိန္ဒ ၸင်ႇဢဝ်ၵျွင်းဢၢပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶူးဂုဏပီယ ႁႂ်ႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇမူတ်းမူတ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဂုဏပီယၵေႃႈ ဝၢႆးသေႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၶိုင်သၢင်ႈ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ပီၼိုင်ႈလႄႈပီၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃး သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈၵေႃႈဢွင်ႇလိၵ်ႈၼမ်မႃးသေ ထိုင်မႃးပီ 1357-ၼီႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ဢဝ် လုၵ်ႈၼွင်ႉ တပေးတၵႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆးၵူႈတီႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ပီၵွၼ်းငိုၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(30)ပီလုမ်းလုမ်း ထိုင်မႃး ပီ1363-ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ (5)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဂုဏပီယ (ဢၷ်ၷမႁႃပꧣ်ၻိတ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၸင်ႇလႆႈၽႃႈဝၢင်း ပႅတ်ႈတူဝ်ၶၼ်ႇထႃႇသေ ၶဝ်ႈၸၢမ်ႇသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဂုဏပီယ ၶဝ်ႈၸၢမ်ႇသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵႃႇၶဝ် ၸင်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ခေမိန္ဒာဘိပါလ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ)ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်းသေ ဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးသုဘောဂါ ဘိပါလ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်တိူၵ်ႈဢုပ်ႉ၊ ဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးဂန္ဓမာဘိပါလ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ ဝိနယဝိဒူ)ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈဢုပ်ႉထိင်းသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ႁွႆးၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။