ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(3) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း “ပီၵွၼ်းၶမ်း” တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ဝၼ်းထိ-15-12-2019 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း(3) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း မၢႆတွင်း(50)ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ (ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ပေႃးထိုင်မႃးပီတႆး 2114 (ပီတေမႃး)ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
Information from: FB (Sao Yanna) | FB Live by: Saowaypolla Tai

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။