ပၢင်ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶမ်း သိမ်ႇမႁႃႇဝိၸယရမ်ႇသီႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ပၢင်ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶမ်း သိမ်ႇမႁႃႇဝိၸယရမ်ႇသီႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸဝ်ႈသြႃႇပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႇတႃႇမႁေႃႇသထႃႇလင်ႇၵႃႇလႃႇၽိဝမ်ႇသ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵႃႇဢူးဢွင်ႇတူႇရ+တေႃႇၶိၼ်ႇတိၼ်းမွၼ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ယႄးယိၼ်ႉတူရ (Lucky Seven) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ပီတႆး 2114 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵင်လပ်း ဝတ်းပုတ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။
Information from: FB (Pubbarum Monastery)

    ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

    သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။