ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ၽ)

 1. ၽႃႇမႆႉၽႃႇတၢင်းပၢႆ ၽႃႇဝၢႆၽႃႇတၢင်းငဝ်ႈ
 2. ၽႃႇမႆ့ယႃႇဝႄႈတႃ မီးတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ ယႃႇဝႄႈၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ
 3. ၽႃႇမႆႉဢမ်ႇဝႄႈတႃ တြႃးဢမ်ႇဝႄႈၼႃႈ
 4. ၽႃႇမိုဝ်းၼႃ သၼ်ၶႃၶိူင်ႇ
 5. ၽႃႈႁူမ်ႇပွတ်းသေတူဝ် ႁူမ်ႇႁူဝ်လုတ်ႈတိၼ်ပႅတ်ႈ
 6. ၽႃႉၵႅၼ်ႇၸဵဝ်းယၢမ်ႈ ၽႃႉၵၢမ်ႈၸဵဝ်းလၢပ်ႇ
 7. ၽႃႉပေႃးသပ်းလင် ပဵၼ်သင် ယင်းပႆႇႁူႉ
 8. ၽႃႉပိူၼ်ႈသပ်းမႃး မိုဝ်းႁႃးသႄႇသႂ်ႇ
 9. ၽႃႉၽၢႆၼႂ်းသွင်း မွင်းလင်ၼႂ်းၵူၺ်
 10. ၽႃႉၽၼ်းၼမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆး ၵွႆးသမ်ႁီ ဢမ်ႇႁၼ်မိၼ်ႈ
 11. ၽႃႉမၢၵ်ႇ ၽင်ႇႁိူဝ်း ၽထိူဝ် ၽင်ႇပေး
 12. ၽႃႉမၢင်ႈၽႃႉၽၢႆ ၵူၼ်းတၢႆၵူၼ်းၵႆႉ
 13. ၽႃႉလီပီထုၵ်ႇ ၽုၵ်ႇသင်ၵေႃႈၵွၼ်ႈ
 14. ၽႃႉလဵၵ်းဢိုဝ်ႉ ၶူမ်းမၢင် တေႃႈတႃသၢင်း ၸၢင်ႈယေႃႈ
 15. ၽႃႉလင်ၽူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း သိူဝ်ၶူပ်းသိူဝ်ဢမ်ႇႁွင်ႉ
 16. ၽႃႉလင်ၽူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၽူၼ်တူၵ်းၽႃႉဢမ်ႇလင်
 17. ၽႃႉလင်ၽူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇသူပ်းၸၢင်ႈႁၢႆႉ
 18. ၽႃႉလႅတ်ႇၸဵဝ်းယၢမ်ႈ ၽႃႉၵၢမ်ႈၸဵဝ်းၵႅၼ်ႇ
 19. ၽႃႉလႅတ်ႇၽူၼ်ႁွင် သဵင်ၵွင်ႁူၼ်ႈဢိုတ်ႇ
 20. ၽႃႉႁူၼ်ႈၽူၼ်လူင်း ၵိုတ်းသူင်းထုၵ်ႇၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ
 21. ၽႃႉဢိတ်ႉဢွတ်ႉၼၢင်းယိင်း ႁဵတ်းႁိုဝ်ထိင်းသိၼ်လႆႈ
 22. ၽႃႉဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၸဝ်ႈဢမ်ႇႁႅင်း
 23. ၽႃႉဢမ်ႇၽၢႆ ၸၢႆးဢမ်ႇလပ်ႉ
 24. ၽႃႉဢမ်ႇမိူၼ်ၶႂၢၼ် လၢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်လုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်မေး တႃႇႁူမ်ႈၽေးတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ
 25. ၽီၽၢၼ် ဢမ်ႇပေႉလႆႈ ၽီၼူၵ်ႇ ၽီလွၼ်ပူၵ်ႇ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ ၽီၶေႃသဵမ်
 26. ၽီမႆႉႁုင်း ႁႃၵိၼ်တၢင်းႁွင်ႉ ၽီမႆႉၺွင်ႇ ႁႃၵိၼ်တၢင်းၸၢၼ်း
 27. ၽီလီဢမ်ႇၸမ်ၵူၼ်း ၽီလူၼ်းမီးၵူႈတီႈ
 28. ၽီဢမ်ႇထွမ်ႇတြႃး ၽီႁၵ်းၶႃး သႄႇၵူၼ်ႈ
 29. ၽီဢမ်ႇပၼ် မႃတႃမွတ်ႇ ဢိုပ်းၶီႈ
 30. ၽီးၽႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉသုတ်ႉၸူးတင်ႇ တီႈၼင်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉ သုတ်ႉၸူးၵူၼ်း
 31. ၽႄပႃတႂ်ႈႁမ် ဢၼ်ၸမ် ငုမ်းဝႆႉ
 32. ၽူႈၵိုင်ႇတဵၵ်း လီတႅၼ်ႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လီယေႃး
 33. ၽူႈၵူၼ်းႁူႉ ၸႂ်သႂ် ႁွၼ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၵႂၢမ်းၸႂ်ႈ
 34. ၽူႈၸႃႉလၢတ်ႈတင်းပီ ၽူႈလီလၢတ်ႈ မီးမိူဝ်ႈ
 35. ၽူႈၸႃႉဢမ်ႇမီး ၽူႈလီဢမ်ႇယူႇလႆႈ
 36. ၽူႈၸၢႆးမီးတၢင်းမေႃ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ယိင်းလႆႈ
 37. ၽူႈၸွႆႈမၢၵ်ႈမီးၵႃႈ လႆႈသွၼ်ႇဝႃႈ ဢူၺ်းလီ
 38. ၽူႈၸွႆႈလဵင်ႉလူႁၼ် ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ပေႃႈမႄႈ
 39. ၽူႈသၢဝ်ၼွင်း ၵျွင်းၸၢင်ႈၵၢၼ်ႉ
 40. ၽူႈသၢဝ်ႁၢႆ ပၢႆပႃးၶိူင်ႈၶူဝ်းႁွႆႈ
 41. ၽူႈထဝ်ႈၵႄႇ ပၢၼ်ယၢဝ်း ယႃႇပႆၽၢဝ်း ဢုပ်ႇႁၢင်ႈ
 42. ၽူႈမီးၸႂ်ဢႃႇၵႃႇ ဝႆႈဝၼ်ႇတႃႇသေႁူၺ်း
 43. ၽူႈမိူၵ်ႈယႃႇပႆႁွမ် လဵင်ႉသိူဝ်ယွမ်မဝ်ႇပိူင်ႈ
 44. ၽူႈမိူၵ်ႈလႆႈလီပဵၼ် ၵူၼ်းၶဵၼ်တၵ်းယူႇၸိုၼ်ႈ
 45. ၽူႈမိူၵ်ႈလႆႈလီပဵၼ် မိုၼ်ႇၵူၼ်းသႅၼ် ယူႇယၢၵ်ႈ
 46. ၽူႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လႆႈသွၼ်ႇမၢတ်ႈၵေႃႉဢူၺ်း
 47. ၽူႈမဝ်ႇႁူႉထုင်းတၢၼ်း ယႃႇယေႃးမၼ်းယႂ်ႇၵႃႈ
 48. ၽူႈယိင်းၵျၢင်ႇလၢႆးၸိူင်း လႅၼ်ႇသိုၵ်းမိူင်းပေႉငၢႆႈ
 49. ၽူႈယိင်းၸၢင်ႈပွင်မိူင်း မုၼ်ၵၢမ်ႇႁိူင်းတဵမ်ၽ
 50. ၽူႈယိင်းသိပ်းၸဵတ်း ဢမ်ႇတၢၼ်ႇၵူၼ်းၸၢႆးၶႃၼဵတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ
 51. ၽူႈယိင်းၼၢင်းႁူႉလိၵ်ႈ ပဵၼ်ၼိမိၵ်ႈမိူင်းလီ
 52. ၽူႈယိင်းမေႃလၢႆးၸိူင်း လဵၼ်ႈသိုၵ်းမိူင်းပေႉငၢႆႈ
 53. ၽူႈယႂ်ႇႁၢႆႉ ၸႂ်လိူင်း ပိၵ်ႉႁဝ်းႁိူင်း ႁွၼ်ႇယွင်ႈ
 54. ၽူႈလီၸွမ်ႇၵူၼ်းသွမ်း မဝ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ
 55. ၽူႈလီႁၵ်ႉသြႃႇ ၽူႈမႂ်ႈလႃႇလေႃးၸင်း
 56. ၽူႈလၵ်ႉမီးတႂ်ႈလၢင်ႈ ၸၢင်ႈၵႃႉၵေႃႈႁွၼ်ႇထူး
 57. ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၶၼ်ၵႂၢႆး ၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၶၼ်သိၼ်ႈ
 58. ၽူႈလမ်ႇမၢၵ်ႇၸႂ်ပၼ်း တွၼ်ႈပၼ်မၼ်း ႁူၺ်းလႆႈ
 59. ၽူႈလူင်ႉမေႃဢုပ်ႇလၢတ်ႈ မဝ်ႇၵၢင်းၵၢတ်ႈၽိုၼ်ဢိင်
 60. ၽူႈႁၢႆႉမီးယေႈတူဝ် မိုၼ်ႇၵူၼ်းၵူဝ်လူႉၵွပ်ႈ
 61. ၽူႈဢၼ်ပေႃႈမၼ်းၶႅၼ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈလႅၼ် ၵၢၼ်ငၢမ်း
 62. ၽူႈဢၼ်မႄႈမီးထၢၼ်ႈ လုၵ်ႈၸင်ႇတၢၼ်ႈၵႂၢမ်းလီ
 63. ၽူႈဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၶီႈပိူၼ်ႈလႃႇၸႂ်ႉၵိၼ်
 64. ၽူႈဢမ်ႇႁူႉၽွၼ်းပၢင်ႈ ပေႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈ ထူပ်းၶီ
 65. ၽၵ်းမေႃႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇဝၢၼ် ၵႂၢမ်းၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇၵႃႈ
 66. ၽၵ်းဝၢၼ် လုတ်ႈၵိူဝ်လေႃး မဝ်ႇပေႃးဝၢၼ် ထုၵ်ႇထၢတ်ႈ
 67. ၽိုၵ်းလွင်ႈလီပဵၼ်ယၢပ်ႇ တၢပ်ႇလွင်ႈႁၢႆႉၸဵဝ်းမေႃ
 68. ၽိင်ႈၶႃႈၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၵူၼ်း ယႃႇသူပ်းလူၼ်း ၼႃႈသူမ်ႈ
 69. ၽိင်ႈပဵၼ် ယိင်းၸႂ်ငႄႈ ယႃႇႁဵတ်းပေႉၶုၼ်ၽူဝ်
 70. ၽိင်ႈဢမ်ႇႁၢႆ ၶိူဝ်းဢမ်ႇတၢႆ သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်း ပဵၼ်လိၵ်ႈ
 71. ၽွင်းမိူဝ်ႈၵၢမ်ႇဢမ်ႇလီ ပၢႆႈမီၵႂႃႇၺႃးသိူဝ်
 72. ၽွင်းမိူဝ်ႈၵျူဝ်ႇၸႃႇတႃႇၶိုၼ်ႈ ၶၢႆမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈပဵၼ်ၶမ်းၶူင်း
 73. ၽွင်းမိူဝ်ႈၵျူဝ်ႇၸႃႇတႃႇလူင်း ၶၢႆၶမ်းၶူင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ
 74. ၽိုင်ႈသူင် မွၵ်ႇႁွမ်မၼ်း ၵူၼ်းလီပၼ်း လွင်ႈၸႂ်ႈ
 75. ၽႆးသၢမ်တီႈ ယႃႇၸပ်း ႁၵ်းသၢမ်တီႈ ယႃႇသိုပ်ႇ
 76. ၽႆးသၢမ်မုၵ်ႉ ယႃႇသူၼ်း ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ယႃႇပွင်း
 77. ၽႆးသၢမ်မုၵ်ႉ ယႃႇသူၼ်း ၵူၼ်းသၢမ်တူၼ်း ယႃႇႁူမ်ႈ
 78. ၽႆးတၢင်ႇတီႈ ၵွႆယၢဝ်း ယႃႇမႃးသႂ်ႇႁိူၼ်းႁဝ်း ပဝ်ႇတွင်ႈ
 79. ၽႆးတၢင်းၼွၵ်ႈ ယႃႇသွၵ်ႈမႃးၸုတ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း
 80. ၽႆးတၢင်းၼႂ်း ယႃႇၸႂ်းႁႂ်ႈမႆႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ၽႆးတၢင်းၼွၵ်ႈ ယႃႇသွၵ်ႈမႃးၸုတ်ႇ တၢင်းၼႂ်း
 81. ၽႆးၼႂ်းႁိူၼ်း ယႃႇတိူၼ်းၸုတ်ႇတီႈၼွၵ်ႈ
 82. ၽႆးပႃႈတႂ်ႈ ဢိုပ်းၵိူဝ် ၽႆးပႃႈၼိူဝ် ဢိုပ်းၶဝ်ႈ
 83. ၽႆးႁိူၼ်းတႂ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမႆႈႁိူၼ်းၼိူဝ်
 84. ၽၢတ်ႇၵၼ်မိူဝ်းလႂ် ႁႂ်ႈလႆႈငိၼ်းၽၢၼ် ႁၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်တၢင်းယုမ်ႉတၢင်းၸူမ်း
 85. ၽၢတ်ႇပေႉလူမ်း ၶူမ်ပေႉလိူတ်ႈ
 86. ၽိတ်းၸင်ႇႁူႉ လူႉၸင်ႇမေႃ
 87. ၽိတ်းၸင်ႇၸၢင်ႈႁူႉ လူႉၸင်ႇၸၢင်ႈမႄး
 88. ၽိတ်ႈၸဝ်ႈၽ ဢမ်ႇတၢႆ ၽိတ်းၵူၼ်းလၢႆ ၸၢင်ႈၶွႆႈ
 89. ၽိတ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ သၢမ်ပီ ၽိတ်းႁီ ၽိတ်းတေႃႇၸူဝ်ႈ
 90. ၽိတ်းငရၢႆႈ ၸၢင်ႈဝႄႈ ၽိတ်းဝူတ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈ
 91. ၽျၢတ်ႈတြႃး ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇသြႃႇ ၸၵ်းၽႃႇ ႁႂ်ႈၸွမ်းထုင်း
 92. ၽၼ်ၵွင်ႇၵေႃႈ ၽၼ်လႆႈၶေႃႈ
 93. ၽၼ်ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ပေႉၽူဝ် ၽၼ်ႁူဝ်ၼူမ်း ပေႉလုၵ်ႈ
 94. ၽၼ်ပၢၵ်ႇၼၢႆး တၢင်းလီ ဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈ
 95. ၽၼ်ပွင်ႇၽ ဢမ်ႇၵႃႉၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်
 96. ၽၼ်လီၵေႃႈယႃႇထၢင်ႇ ထၢမ်ပေႇတၢင်ႇၶႅၼ်းၽိတ်း
 97. ၽၼ်ႈၸိူၵ်ႈ ဢမ်ႇႁွမ်းသၢမ် ဢဝ်ႁၢမ်သၢင် ဢမ်ႇလႆႈ
 98. ၽၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၶၢတ်ႇသွင်တီႈ ဝႃႈႁင်းပီႈ ၵုမ်ႇပႃးတႃႇၼွင်ႉ
 99. ၽၼ်းတွင်ယႃႇႁႂ်ႈထိုင်မႃႇ လႃႇပိူၼ်ႈယႃႇႁႂ်ႈထိုင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
 100. ၽၼ်းၼႃႇ ႁႃမၢင်ႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈ ထႃႈသဵမ်
 101. ၽၼ်းႁိူဝ်းဝႆႉလၢႆတႃႈ မႃႇၶဝ်ႈထႃႈလၢႆမိူင်း
 102. ၽၼ်းႁိူဝ်းဝႆႉလၢႆတႃႈ မႃႇၶဝ်ႈဝႆႉလၢႆမိူင်း
 103. ၽၢၼ်ယဝ်ႉၶိုၼ်းမီး ၽၵ်းၵီးပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၽုၵ်ႇ
 104. ၽႅၼ်ႇၵူၼ် ဢမ်ႇလီဢဝ်ၵုပ်းသိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလီပၼ်ယိပ်းငိုၼ်းၼမ်
 105. ၽႅၼ်ႇၵူၼ် ဢမ်ႇလီဢဝ်ၵုပ်းသိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလီၸွမ်းသျေႉၼေႇ
 106. ၽႅၼ်ႇၵူၼ် ယႃႇၵုပ်းသိူဝ်ႈ ၽႅၼ်ႇသိူဝ်ႈ ယႃႇၵုပ်းၵူၼ်
 107. ၽၢၼ်ထူၼ်ႈ ၸင်ႇႁူႉတူဝ် ၶူဝ်းယွၵ်း ၸင်ႇႁႃၵၢတ်ႇ
 108. ၽၢၼ်ၼင်ႇၵၼ် ႁူမ်ႈၵႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႃႉ မၢၵ်ႈမီး
 109. ၽၢၼ်ၼင်ႇၵၼ် ႁူမ်ႈၵႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃႉၵၼ်မီး
 110. ၽၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမီး ၵႂၢမ်းပီးတၢၼ်ႇမၢၵ်ႇပၵ်ႉ
 111. ၽၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမီး ၽၵ်းၵီး ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၽုၵ်ႇ
 112. ၽၢၼ်ဢမ်ႇၶီ မီးဢမ်ႇၸူမ်း
 113. ၽၢၼ်ဢမ်ႇၶီ မီးဢမ်ႇသိူဝ်း
 114. ၽူၼ်ငိုၼ်းၽူၼ်ၶမ်းဢမ်ႇသွၼ်ႉႁႃႇ ၽႃႉၽႃႇဢမ်ႇသွၼ်ႉႁွႆး
 115. ၽူၼ်တေမႃး ၽမွၵ်ႇ ၶီႈတေဢွၵ်ႇ တူၼ်းမႃး
 116. ၽူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉပႃးတွၵ်ႇ လႅတ်ႇဢွၵ်ႇၸဝ်ႉပႃးတူၺ်
 117. ၽူၼ်တူၵ်းမႃး ပႃးၼမ်ႉၵဝ်ႇၼီ
 118. ၽူၼ်ပႃးလူမ်း ၽႂ်ဢမ်ႇၸူမ်း
 119. ၽၢမ်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵျူဝ်း ပဵၼ်ၵႂၢမ်းမူဝ်း တူဝ်ႈယၢၼ်ႈ
 120. ၽွမ်ႉၵၼ်တႅမ်ႈ လင်ႇၵႃႇ ၵႂၢမ်းၽၢင်းဢမ်ႇၶရႃႇ တၵ်းႁၢႆ
 121. ၽိတ်းၸင်ႇၸၢင်ႈႁူႉ လူႉၸင်ႇၸၢင်ႈမႄး
 122. ၽိတ်းယဝ်ႉၸင်ႇႁူႉ လူႉယဝ်ႉၸင်ႇႁၼ်
 123. ၽွမ်ႉၽႅင်ႇၼႅတ်ႈၶၼ်ဝႆး ၸင်ႇပဵၼ်တႆးၸၢင်ႇၸႅတ်ႈ
 124. ၽႅဝ်မိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉပၵ်း
 125. ၽူဝ်ၸႃႉ ယိူင်ႈၽႆးပျၢင်း ၵေႃႉမေးၼၢင်း ၼင်ႇၼမ်ႉ
 126. ၽူဝ်တၢႆ ယႃႇဝႆႉၼီႈ မေးတၢႆ ယႃႇဝႆႉလုၵ်ႈ
 127. ၽူဝ်တၢႆ ဝႆႉၼီႈ မေးတၢႆ ဝႆႉလုၵ်ႈ ႁုၵ်းၸႂ်ပီႈၼွင်ႉ
 128. ၽူဝ်ထၵေႃႈ မေးဢူတ်း ယႃႇငေႃးၶူတ်း ၼႃႈသူမ်ႈ
 129. ၽူဝ်ယိူင်ႈ ဢွႆႈလမ်းထၢၼ် မေးသဵင်ဝၢၼ် ၼင်ႇၽိုင်ႈ
 130. ၽိူဝ်ႇၶွႆႈ တႃႉဢၢႆ ၽိူဝ်ႇတၢႆ တႃႉမၢတ်ႇ
 131. ၽိူဝ်ႇသရေႇလု တတၢႆ ၽိူဝ်ႇဢၢႆတၶွႆႈ
 132. ၽိူဝ်ႇတ လမ်းၵႂၢင်လိပ်း တလီယိပ်းၵႂၢင်တၢႆ
 133. ၽိူဝ်ႇတႃႉမီးပႃႈၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈယူႇတၢင်းလင်
 134. ၽိူဝ်ႇတႃႉမီးပႃႈၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈ ယူႇပႃႈလင်
 135. ၽိူဝ်ႇတၢႆ တယၢပ်ႇ ၽိူဝ်ႇႁၢပ်ႇ တၵွၼ်း ၽိူဝ်ႇၼွၼ်း တၼင်ႈ
 136. ၽိူဝ်ႇတၢႆ ဢိင်ၽႃ တတၢႆဢိင်ၽူဝ်
 137. ၽိူဝ်ႇထဵင်ၵၼ် တယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၽိူဝ်ႇဢုပ်ႇၼၼ်ႈ တတူၺ်းလိၵ်ႈ တူၺ်းလၢႆး
 138. ၽိူဝ်ႇၼင်ႈ တၼွၼ်း ၽိူဝ်ႇၵွၼ်း တႁၢပ်ႇ ၽိူဝ်ႇယၢပ်ႇ တတၢႆ
 139. ၽိူဝ်ႇလၢတ်ႈၼမ် တဢမ်သဵင်
 140. ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉၶႄႇ တႃႉမႄႇၼႃးႁၢမ်း ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉမၢၼ်ႈ တႃႉၽုင်ၸၢၼ်ႈယွၵ်း ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉတႆး တလွၵ်ႈၵွႆးလဵၼ်ႈ
 141. ၽိူဝ်ႁူင်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်းၶဵဝ် ၼမ်ႉၵဵဝ်လႆဢမ်ႇပွၵ်ႈ
 142. ၽိူဝ်ႇႁဝ်းႁူႉ ပိူၼ်ႈပေႃးႁူဝ်ႇ
 143. ၽိူဝ်ႇႁဝ်းႁဵတ်းၵေႃႉ မႅင်း တႁဝ်းပႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 144. ၽႂ်ၵတ်ႉမၼ်းတၢပ်ႇ ၽႂ်ယၢပ်ႇမၼ်းလႆႈ
 145. ၽႂ်ၵိၼ်ထုၼ် တွင်ႉမၼ်းၶူၼ်ႉ ၽႂ်ၵိၼ်ငူၼ်ႉ ၶေႃးမၼ်းၶၼ်း
 146. ၽႂ်ၸွမ်းႁွႆးတႆႇလွင်ႈ ယိူင်ႈၼင်ႇၸွင်ႈမုင်းႁူဝ်
 147. ၽႂ်သုၵ်ႈလႆႈ မၼ်းလီ ၽႂ်သီလႆႈ မၼ်းၵဵင်ႈ
 148. ၽႂ်တူၵ်းလိုၼ်း တိုၼ်းႁၢမ်းပဝ်ႇ
 149. ၽႂ်တူၵ်းလိုၼ်း မၼ်းလၢင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလၢင်ႉ မၼ်းလေး ၽႂ်ဢမ်ႇမီးမေး ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ
 150. ၽႂ်ၼႄးၽႂ်ၵေႃႈယႃႇ တႃႇလီၵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ
 151. ၽႂ်မီးငိုၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽႂ်မီးၶဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်
 152. ၽႂ်လႅတ်းမၼ်းဢဝ် ၽႂ်ငဝ်မၼ်းႁၢမ်း
 153. ၽႂ်ႁႃၵတ်ႉမၼ်းတၢပ်ႇ ၽႂ်ယၢပ်ႇလႆႈမၼ်းၵိၼ်
 154. ၽႂ်ႁႃမၼ်းလႆႈ ၽႂ်ၶႆႈမၼ်းၶိုတ်း
 155. ၽႂ်ႁူႉၵေႃႈမၼ်းယၢပ်ႇ ၽႂ်ႁၢပ်ႇၵေႃႈမၼ်းၼၵ်း
 156. ၽႂ်ႁဵတ်းၵေႃႈ မၼ်းၶၢမ်ႇ တမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတေႃႉ
 157. ၽႂ်ဢမ်ႇသွၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်ၼူမ်း ၽႂ်ဢမ်ႇသွၼ် လိင်းလူမ်း ၶိုၼ်ႈမႆႉ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။