ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ၶ)

 1. ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း
 2. ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႆႉ ၽႆးမႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇလႅတ်း
 3. ၶႃဢမ်ႇၶႅင် ယႃႇၶတ်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ
 4. ၶႃႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ႁိုၼ်းၶၼ်း ၽႂ်တိုဝ်းမၼ်း လူႉၵွပ်ႈ
 5. ၶႃႈတင်းၶုၼ် လိူတ်ႈတႅၵ်ႇ သိုၵ်းၶႅၵ်ႇ ၸၢင်ႈတေႃးမိူင်း
 6. ၶႃႈၽႆႈလႆႈႁဵတ်းၽွင်း ယိူင်ႈၼင်ပွင်း ပုမ်ႇတႅၵ်ႈ
 7. ၶႃႈၽႆႈဢဝ်ႁဵတ်းၶုၼ် ၽုင်းမုၼ် ဢမ်ႇမီးၵႃႈ
 8. ၶႃႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၶႃႉလုၵ်ႈလၢၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇယွင်ႈ
 9. ၶႃႉၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၼိူဝ်ႁိူၼ်း ယႃႇလိုမ်းတူၺ်း တႂ်ႈလၢင်ႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၸွမ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈ ယႃႇလိုမ်းတူၺ်း ပႃႈလင်
 10. ၶႃႉပေႃႈမႄႈၸၢင်ႈၽၢၼ် ၶႃႉလုၵ်ႈလၢၼ်ဢမ်ႇမီးသရေႇ
 11. ၶႃႉပိူၼ်ႈယႃႇဝႃႈၸေး ၼေးပိူၼ်ႈယႃႇဝႃႈၸွတ်ႇ
 12. ၶႃႉပိူၼ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ် ၶႃႉလုၵ်ႈလၢၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇယွင်ႈ
 13. ၶႃႉၽၢႆႇၼႃႈ ႁူႉၵႃႈ ဢမ်ႇမၢၵ်ႈတၢၼ်ႇ ၶႃႉၽၢႆႇလင်
 14. ၶီႇၸၢင်ႉ ယႃႇၶီႇၸမ်ငူင်း တူၵ်းတၢႆႁၢတ်ႇသၢႆးၶူင်း ဢမ်ႇမီးၽူႈတၵ်းႁႆႈ
 15. ၶီႇၸၢင်ႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃ ပိၵ်ႈသမ်ႉမေႃ ယႃႇယၢမ်ႈ
 16. ၶီႈၵေႃႈထုၵ်ႇမႃ ႁၢၵ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇမႃ
 17. ၶီႈၵႆႇယဵၼ်းပဵၼ်သႅင် ၶမ်းလႅင် ယဵၼ်းပဵၼ်ထၢၼ်ႇမီႈ
 18. ၶီႈၵၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼမ်ႉထၢၼ် ၵႂၢႆးငၢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵေႃၵူၺ်ႈ
 19. ၶီႈၵူၼ်းထဝ်ႈ လီၶဝ်ႈၽ ၵူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ လီၶဝ်ႈၸႂ်
 20. ၶီႈၸၢမ်ၵိုတ်း ၶႅၼ်းသေ ၶီႈလိုတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်သၢမ်
 21. ၶီႈၸိုင်း ပႄႉၵၢပ်ႇၼႃ ၶီႈမႃ ပႄႉၵၢပ်ႇၵူၺ်ႈ
 22. ၶီႈတႃပိူၼ်ႈ တၢၼ်ႇမဵတ်ႉငႃး ၶီႈတႃႁႃႈ တၢၼ်ႇမဵတ်ႉပၵ်ႉ
 23. ၶီႈၼႂ်းၼမ်ႉ ၶီႈပႃ ၶီႈၼႂ်းၼႃး ၶီႈၶဵတ်ႇ ၶီႈတဵတ်ႇယုမ်းတဵတ်ႇယွမ်ႇ ၶီႈၽူႈလၵ်ႉ ၶီႈတႂ်ႈၶႃႇၽၵ်းပၵ်ႉ ၶီႈၵူၼ်းယွမ် ၶီႈယူႇဢွမ် ၶီႈပႃသူမ်ႈ ၶီႈယူႇႁူမ်ႈ ၸဝ်ႈမုၼ် ၶီႈဢုၼ်လုၼ် ၶီႈၸၢင်ႉ ၶီႈၵၢင်ႇငၢင်ႉ မႄႈမၢၼ်း ၶီႈတူၵ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶီႈၵွၼ်ႇငွၼ်ႇ ၶီႈမႅဝ်း ၶီႈမဵၼ်ၶႅဝ်း ၶီႈမူၼ်ႈ ၶီႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇတီႈၵူၼ်ႈ ၶီႈတႃ ၶီႈၸပ်းၽႃ ၶီႈၵႆႇ ၶီႈတႆႇမႆႉ ၶီႈလိင်း ၶီႈတင်းတူဝ်တင်းၶိင်း ၶီႈၵၢၼ်ႈ ၶီႈႁၢင်ႈၸ ၶီႈမီ ၶီႈႁၢင်ႈလီ ၶီႈၽိုင်ႈ ၶီႈယူႇပိုင်ႈ မႅင်းမၼ်း ၶီႈလၼ်းၵၼ်း ၼူၵ်ႉပဝ်ႈ ၶီႈမူၵ်းတဝ်ႈ ၶီႈမႅဝ်း
 24. ၶီႈပေႃႈတေမဵၼ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ၵွၼ်ႈယႂ်ႇ
 25. ၶီႈမူ လပ်ႉတႃ ၶီႈမႃ လပ်ႉၼႃႈ
 26. ၶီႈယႃႈ ၸၢင်ႈလၵ်ႉ ၶီႈလဝ်ႈ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ
 27. ၶီႈယႃႈ ပႄႉၵမ်းၶဝ်ႈ ၶီႈလဝ်ႈ ပႄႉၽၵ်းဝၢၼ်
 28. ၶီႈယႃႈလၵ်ႉႁၢႆႉ ၶီႈၽၢႆႉယွၼ်းၸႃး
 29. ၶီႈလဝ်ႈ ၶီႈယႃႈ ယေႈလႃႈ ယေႈပႅတ်ႈလၢႆ
 30. ၶီႈလဝ်ႈ ၸၢင်ႈသူပ်းၼမ် ၶီႈယႃႈယမ် ၸၢင်ႈလၵ်ႉ
 31. ၶီႈႁႅင်ႈ ထုၵ်ႇတႃမႃ ၶီႈတႃ ထုၵ်ႇၸႂ်ႁိၼ်ႉ
 32. ၶႄႇထဝ်ႈ ၸၢင်ႈၵႃႉ ဝထဝ်ႈ ဢွမ်ႇၽႆး တႆးထဝ်ႈ ၸၢင်ႈပွင်ႉ
 33. ၶႄႇပၢၵ်ႇၸၢင် ၶၢင်ပၢၵ်ႇၸ ဝပၢၵ်ႇၵျၢမ်း
 34. ၶႄႇလီတီႈတၢင်း ၶၢင်လီတီႈႁိူၼ်း
 35. ၶႄႇလီ ၸွမ်းတၢင်း ယၢင်းလီ ၸွမ်းႁိူၼ်း
 36. ၶူႈလင်တၼ် ထူၺ်ႈၸႂ်ၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပႄႉၵိၼ်ၵၼ် ၸၢင်ႈႁွင်ႉဢိုတ်ႇ
 37. ၶူႉၶိလၢတ်ႈ ၸၢင်ႈၵႂင် ၶုၶိမင် ၸၢင်ႈၽိတ်း
 38. ၶေႃႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ
 39. ၶေႃႈမဝ်ႇထုၵ်ႇ ၵႂၢမ်းၶၢၼ် ပႅတ်ႈဝၢင်းယၢၼ် ယႃႇလၢတ်ႈ
 40. ၶႅၵ်ႇၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵူႈ ဢမ်ႇသူႈမႃးၶႅၼ်းလီ
 41. ၶႅၵ်ႇၵိုၼ်းၵေႃႈငိုၼ်းၵွၼ်ႈ ၶႅၵ်ႇၶွၼ်ႈၵေႃႈငိုၼ်းၼွင်း
 42. ၶႅၵ်ႇၶၢႆ ၶႅၵ်ႇၵႃႉ မႃႉပၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမီး
 43. ၶႅၵ်ႇငိုၼ်းၶႅၵ်ႇတွင်း ၼွင်းမႃးယေႈၶႅၼ်းၶႅမ်ႉ
 44. ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇၶုၼ် ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈမုၼ် လုမ်းလႃးယၢပ်ႇ
 45. ၶႅၵ်ႇသူႇတဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမဝ်း
 46. ၶႅၵ်ႇသိုဝ်ႉ ၶႅၵ်ႇၶၢႆ မႃးလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵျႃႉ
 47. ၶႅၵ်ႇတဝ်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမဝ်း
 48. ၶႅၵ်ႇထင်ႁိုင်ၼၢၼ်းပွၵ်ႈ လွၵ်ႈၽႃႈသၵ်ႉပေႃးမဝ်း
 49. ၶႅၵ်ႇထင်ႁိုင် ၼၢၼ်းမိူဝ်း လၢႆးတၢၼ်းသိူဝ်း ပေႃးႁၢႆ
 50. ၶႅၵ်ႇထဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇဢူဝ်ႇ လႆႈၵုသူဝ်ႇၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉလုမ်းလႃး
 51. ၶႅၵ်ႇမႃး ပႃးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇတဝ်ႈ ပႃးငိုၼ်းၸူး
 52. ၶႅၵ်ႇမႃး ပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵမ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢၵ်ႈမီး
 53. ၶႅၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးၽႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းထီႇ
 54. ၶႅၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးၽႃႈ ယၢပ်ႇတၢၼ်ႇ ၶႃႈလိပ်းၶဝ်
 55. ၶႅၵ်ႇလီ ၶႆႈတြႃး ၶႅၵ်ႇၸႃႉ မႃးၶႃႉပိူၼ်ႈ
 56. ၶႅၵ်ႇလီမီးၶွင်ၽၢၵ်ႇ ၶႅၵ်ႇၸႃႉပၢၵ်ႇသဵင်ၸၢင်
 57. ၶႅၵ်ႇလၢဝ်းတွၼ် ၸွၼ်ၵိၼ် ၸွၼ်ၼွၼ်း သမ်ႉပၢႆယွၼ်း ႁေႃႇၶဝ်ႈ
 58. ၶႅၵ်ႇလၢဝ်းမႃႉ ၵႃႉမျၢတ်ႈ တွၼ်ႈငိုၼ်းၸၢႆႇ
 59. ၶႅၵ်း ၵမ်ႉ တွင်ႇ ႁွင်ႈ ၵမ်ႉ ပၼ်း
 60. ၶိင်ႇဢမ်ႇသႃႇ ၶႃႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ယႃႇလႅၼ်ႈၵႂႃႇ လႅၼ်ႈမႃး
 61. ၶိင်းၵူၼ်း ဝူင်ႈ သွင်ပႄႇ သမ်ႉယၢဝ်းသႄႇ ၼိုင်ႈဝႃး
 62. ၶဵင်ႈတိင်းတိင်းၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႇ ယၢၼ်းထၢင်ႈယၢင်ႈယွႆႉယၢတ်ႇ ၸၢင်ႈပုတ်း
 63. ၶႅင်တေႃႇၶႅင် တွင်းလႅင် လႄႈ လဵၵ်းလႅမ်ႈ
 64. ၶွင်ၵႃႈ ၸင်ႇလီ ၶွင်ပေႃး ၶီႈႁေႈ
 65. ၶွင်ၵႃႈပေႃႇမီးလိူၼ် ဢၢႆႈဢိူၼ်လိူၼ်ဢမ်ႇမၵ်ႉ
 66. ၶွင်ၶၢႆၼင်ႇၶွင်လူႇ တီႈယူႇၼင်ႇႁေႃၶမ်း
 67. ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၶဝ်ႇၶွၼ်း
 68. ၶွင်တႆးၵေႃႈတႆးၵျႃႉ ၶွင်ဝႃႉၵေႃႈ ဝႃႉယွင်ႈ ၶွင်ပလွင်ႈၵေႃႈပလွင်ႈဢၢမ်း
 69. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ၶွင်ဝႆႉ မႅင်းလေး
 70. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ပေႃးသိမ်းဝႆႉ ၸၢင်ႈပႅတ်ႈလၢႆ
 71. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ပေႃးသိမ်းဝႆႉ ၸၢင်ႈတၢႆပဵၼ်ၽဵတ်ႇ
 72. ၶွင်ပႅတ်ႈလၢႆ ပိူၼ်ႈဝၢင်း တူၵ်းၵၢင်တၢင်း ယႃႇၵဵပ်းဢဝ်
 73. ၶွင်ပိူၼ်ႈ သမ်ႉၶႂ်ႈတႅၵ်ႇ ပႅၵ်ႉသၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထူၵ်း
 74. ၶွင်ၽႄ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇ ၶွင်တႅၵ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမႄး
 75. ၶွင်မဝ်ပိူၼ်ႈၸင်ႇပႅတ်ႈ ယႃႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵဵပ်းဢဝ်
 76. ၶွင်လီ သမ်ႉဢမ်ႇၵႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႅၵ်း
 77. ၶွင်လီပေႃႇမီးမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဢမ်ႇမေႃၵိၼ်
 78. ၶွင်လီ ပေႃႇမီးမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇ
 79. ၶွင်လီ မီးတီႈတႃ ၶွင်ဝၢၼ် မီးတီႈသူပ်း
 80. ၶွင်လီ မီးတီႈတႃ လိူၵ်ႈတူၺ်းႁႃ ယဵမ်ႈမုင်ႈ
 81. ၶွင်လီဢမ်ႇၵႃႈယႂ်ႇ သႂ်ႇတႄႉၺႃးၶွင်ပွမ်
 82. ၶွင်လီ ဢမ်ႇၵႃႈယႂ်ႇ သႂ်ႇတႄႉ ၺႃးၶွင်ၽၢင်း
 83. ၶွင်လီ ဢမ်ႇသူႈပေႃး ၶွင်ပေႃး ဢမ်ႇသူႈလီ
 84. ၶွင်လီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼမ် ၶီႈယႃႈ ပႄႉၵမ်းၶဝ်ႈ
 85. ၶွင်လီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼမ် တေတၢႆ ဢမ်ႇတၼ်းၵမ်
 86. ၶွင်လီ ဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃး ဢမ်ႇလီ
 87. ၶွင်ဝႃႉၵေႃႈ ဝႃႉယွင်ႈ ၶွင်ပလွင်ႈၵေႃႈ ပလွင်ႈဢၢမ်း
 88. ၶွင်ဢမ်ႇၼမ် ယႃႇၵိၼ်ၸမ် ႁူးလွင်ႈ
 89. ၶွင်ဢမ်ႇမီး လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ် ၼေႃႇၸႄႈတႃႈ လိူၼ်သၢမ်
 90. ၶွင်ဢမ်ႇလီ ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ဢၢႆႈမၢၵ်ႇတႅတ်ႇ ၵဵပ်းဢဝ်
 91. ၶွင်ဢမ်ႇလီ ပိူၼ်ႈဝၢင်း တူၵ်းၵၢင်တၢင်း ယႃႇၵဵပ်းဝႆႉ
 92. ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈၵျွင်းယႂ်ႇ ၼႃႈမိူင်း မႂ်ႇသိူင်ႁိူင်
 93. ၶိုင်ႈလိူၼ် တပႄးၽၢတ်ႇ ၵျၢင်ႉလူႉယၢတ်ႇ လႅဝ်ပင်း
 94. ၶိူင်ႈၶွင် ၶုၼ်ရႃႇၸႃႇ ပဵၼ်သိုၵ်းပႃႇ ႁႅင်းၵိုၼ်း
 95. ၶိူင်ႈၶွင် ၽူႈၸၢႆးၵျႃႉ ပဵၼ်လၢႆၸႃႉ တၢင်းမေႃ
 96. ၶိူင်ႈၶွင်လီ ၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်ၽၢင်ၶိင်း ႁၢင်ႈၶႅၼ်ႈ
 97. ၶိူင်ႈလီ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ပဵၼ်သိၼ်သၢၼ်း မႅတ်ႇမၼ်ႈ
 98. ၶႆႇပႆႇဢွၵ်ႇ ၶွၵ်ႇပႆႇယ
 99. ၶႆႇၾၶၢႆၵိၼ်မိူင်း ၽူႈၸူၼ်လိူင်း လိူင်ႇယိုင်ႈ
 100. ၶႆႈၶိူဝ်းမိူင်းၸႂ်လူႉ ၶႆႈၶိူဝ်းၸူႉၸႂ်လီ
 101. ၶႆႈၸႂ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၽၵ်းႁႃႈမေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး
 102. ၶႆႈၸႂ်ၵႂႃႇမိူဝ်းလင် မီးသင် ဢမ်ႇလႆႈဝႆႉ
 103. ၶၢႆယၢပ်ႇပိူဝ်ႈသိုဝ်ႉၵႃႈ ဝႃႈယၢပ်ႇပိူဝ်ႈၵူၼ်းတိုဝ်
 104. ၶၢႆလီပိူဝ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၼွၼ်းဢုၼ်ႇပိူဝ်ႈၽႃႈၼႃ
 105. ၶတ်းၸႂ်လိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉပေႃးႁၢႆ ၶတ်းၸႂ်ပႆ ႁႂ်ႈၸႂ်တၢႆ ပေႃးဢွၵ်ႇ
 106. ၶဵတ်ႇၵွင်ႇယွင်ႇ ႁႅၼ်ႁူဝ် ထၢင်ႇတူဝ် မိူၼ်သၢင်ႇသီႈ
 107. ၶဵတ်ႇ ၸၢင်ႈတူၵ်း တႄးၼႃး ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈပႃးသေ ထွမ်ႇ
 108. ၶဵတ်ႇၼင်ႈ မိူၼ်သၢင်ႇသီႈ သွၼ်ႇၵူႈတီႈ ႁိုဝ်ပဵၼ်
 109. ၶဵတ်ႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ် ၵဵဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ၶဵဝ် ထၢင်ႇလိုၵ်ႉ
 110. ၶွတ်ႇႁၵ်ႉ ၵႅဝ်ႈသၢမ်ပႃး ၵႆႉလုမ်းလႃး ယႃႇဢူၼ်ႈ
 111. ၶွတ်ႇႁၵ်ႉ ၵႅဝ်ႈတင်းသၢမ် ၵူဝ်ယမ် ယူဝ်ႇသေႇဝႆႈ
 112. ၶၼ်ၶိုၼ်ႈၼႅတ်ႈၸူမ်းၶၢႆ ၶိုၼ်းသေးလၢႆဢမ်ႇယဝ်ႉ
 113. ၶၼ်ၶိုၼ်ႈယႃႇၼႅတ်ႈၶၢႆ ၶၼ်တၢႆလူဝ်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉ
 114. ၶၼ်သႅင် ဢမ်ႇယူႇတီႈၵဝ်ႇ ၶၼ်ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယူႇတီႈလဵဝ်
 115. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်း ၼပ်ႉတေႃႈလၢတ်ႈ မဝ်ႇထုၵ်ႇ ဝၢတ်ႈတြႃး
 116. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်း ယႃႇဝႃႈမႆႈ ၵွႆႈၵိုတ်ႉလႆႈ တူၺ်းၵႆ
 117. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်းလီၵူႈမိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်းတႂ်ႈသိၼ်ႈ တႂ်ႈသိူဝ်ႈ ဝၢင်းယၢၼ်
 118. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမေႃလၢတ်ႈ သိၼ်မျၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸပ်းၶိင်း
 119. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမၼ်ႈ သတ်ႉၸႃႇၽၼ်ႈ သဝ်းၽႃ
 120. ၶၢၼ်ႉသၵ်ႉၶူဝ်း ၸၢင်ႈတူႇ ယူႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ ၸၢင်ႈမဵၼ်
 121. ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႈၶူၵ်ႉ ၸၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႈသၢၵ်ႇ ၸၢင်ႈမဵၼ်
 122. ၶၢၼ်ႉလႄႈၽၢၼ် ဢမ်ႇယၢၼ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈ
 123. ၶၢၼ်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ သမ်ႉၶႂ်ႈၼုင်ႈ ၶူဝ်းၶၢဝ်
 124. ၶၢၼ်ႉဢွၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း သမ်ႉမွင်းၵိၼ်လီ
 125. ၶိၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈတွင်းယၢမ်း ၵႂၢမ်းၸင်ႇမီးၵတီႉ
 126. ၶိၼ်းၵၼ် ႁႂ်ႈတွင်းယၢမ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ
 127. ၶိၼ်းၵၼ် ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈ တိုၼ်ႈၼင်ႇလွၵ်းသၢႆလီ
 128. ၶိၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉလိုမ်းဝၼ်း ၽိူဝ်ႇႁဝ်းတၼ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ
 129. ၶဵၼ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉလီ ၵူႈဝၼ်းပီ ယႃႇလိုၼ်ႈ
 130. ၶႅၼ်ႁၵ်း ႁၵ်းၼႂ်းသိူဝ်ႈ ႁူဝ်တႅၵ်ႇ တႅၵ်ႇၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်|ၶႅၼ်ႁၵ်း ႁၵ်းၼႂ်းသိူဝ်ႈ ႁူဝ်တႅၵ်ႇ တႅၵ်ႇၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်
 131. ၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး ၵတ်ႉလၢႆးၸင်ႇပႄႉပိူၼ်ႈ
 132. ၶုၼ်ၵိၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၸဝ်ႈ လဵင်ႉသိူဝ်ထဝ်ႈ ၶူပ်းၵူၼ်း
 133. ၶုၼ် သိပ်းႁႃႈ ၶႃႈသိပ်းႁိူၼ်း
 134. ၶုၼ်ပွင်မိူင်း မဝ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းမႂ်ႈ ၶႃႈၽၼ်းၵၼ်
 135. ၶုၼ်မိူင်း ၶၢႆၵုင်ႈသူမ်ႈ ၽၵ်းၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽၢၼ်
 136. ၶုၼ်မိူင်း ပႄႉၵိၼ်ၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈ ပိူၼ်ႈၸဵပ်းၸႂ်
 137. ၶုၼ်မိူင်း ဢိမ်ႇတိူၵ်ႈငၢႆႈ လူႉယၢတ်ႇယၢႆႈ တူၵ်းသုမ်း
 138. ၶုၼ် လႆႈၼႃႈ ၶႃႈတေတၢႆ
 139. ၶုၼ်လေႃးၽ ပႄႉၶႃႈ သၢဝ်လုၵ်ႉလႃႈ ပႄႉၽိုၼ်း
 140. ၶုၼ်ႁၵ်ႉဝၢတ်ႈ သိပ်းပိူင် ၼႃႈမိူင်းၸိုၼ်ႈသိူင်ႁိူင် မဝ်ႇသဝ်ႈ
 141. ၶုၼ်ဢမ်ႇပၼ်တၢင်း ၼၢင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတႆႇ
 142. ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃး ယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ ၽိတ်းၵၼ်
 143. ၶွၼ်ႉပွတ်း ၽၢတ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇဢမ်ႇႁူင်ႈ ႁၢမ်းလၢႆ
 144. ၶိုၼ်ႈသၢႆဢူၵ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႇသၢႆႁၢင်
 145. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုင်း ပဵၼ်ႁၢတ်ႇ ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈႁၢတ်ႇ ပဵၼ်တိုင်း
 146. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုင်း ပဵၼ်ႁၢတ်ႇ မႆႉဢေႃႈ မၢတ်ႇလင်သိူဝ်
 147. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုင်း ပဵၼ်ႁၢတ်ႇ မူတ်ႉယႃႉၶၢတ်ႇ ၵိၼ်ပႃ
 148. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ လဵင်ႉႁဝ်း ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈႁဝ်း လဵင်ႉပိူၼ်ႈ
 149. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈ ယိူဝ်ႈပႅၼ်တေႃ ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈ တေႃပႅၼ်ယိူဝ်ႈ
 150. ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈ ႁၢတ်ႇပဵၼ်တိုင်း ပႃလုပ်ႇၽိုင်း ၵိၼ်မူတ်ႉ
 151. ၶမ်ႈဝႃႈသႂ် ၼႂ်ဝႃႈၶုၼ်ႇ လႅတ်ႇဢုၼ်ႇယဝ်ႉ ႁူဝ်မဝ်း
 152. ၶမ်းၼုၵ်းလိၼ်လႅင် သႅင်ၼုၵ်းလိၼ်ၵူမ်ႇ
 153. ၶမ်းလီ မီးတီႈဝ မလီ မီးတီႈတႆး
 154. ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ယႂ်ႇႁိူဝ်း ပႆတၢင်းၵိူဝ်းလီၵေႃႉ
 155. ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈတွင်းတႃႈ ဝႃႈသင် ႁႂ်ႈတွင်းၵႂၢမ်း
 156. ၶဵမ်ပႆၵေႃႈမႆႁွမ်း ၽူဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈမေးၸွမ်း
 157. ၶဝ်ႈၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶီ လုၵ်ႈဢမ်ႇလီ ၸၢင်ႈယၢၵ်ႈ
 158. ၶဝ်ႈသႂ်ႇမေႃႈ ဢမ်ႇမီး ယင်းၵႂၢမ်းပီး ငၢဝ်ႈငၢဝ်ႈ
 159. ၶဝ်ႈတေၵိၼ် ဢမ်ႇမီး ဢဝ်မိုဝ်းၽတ်ႉၵႅမ်ႈပီႈသေ ယူႇဝႆႉ
 160. ၶဝ်ႈတေသဵင်ႈ ၵိၼ်ဝၢၼ် ၵူၼ်းတေၽၢၼ် ၼွၼ်းလႆႈ ၸမ်တေၶႆႈ ဝတ်းမႃး ၸမ်တေပဵၼ် ၽြႃး မႃႇၼၢတ်ႈယႃႉ ၸမ်တေၵျႃႉ မီးၵူၼ်းၶတ်း
 161. ၶဝ်ႈတေမူတ်းၵိၼ်ဝၢၼ် ၵူၼ်းတေၽၢၼ်ၸိုဝ်ႈလူႉ
 162. ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၶဵဝ်ထႃႈ ၸၢင်ႈလုတ်ႈၵႃႈ ႁႅင်းၵႂၢႆး
 163. ၶဝ်ႈယူႇသၢတ်ႇ ႁၼ်လၢႆ ၼမ်ႉယူႇၽၢႆ ႁၼ်တိုၼ်ႈ
 164. ၶဝ်ႈယဵၼ် ဢမ်ႇလီလဵင်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇၵႃႉ မီးမႃႉ ဢမ်ႇလီ တွၼ်ႁမ်
 165. ၶဝ်ႈယဵၼ် ဢမ်ႇလီလဵင်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇၵႃႉ မီးမႃႉ ဢမ်ႇလီပၼ် ၸမ်ၵႂၢႆး
 166. ၶဝ်ႈလိူင်ႇ ငိုၼ်းမၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယၢၵ်ႈၸႂ်သင်
 167. ၶဝ်ႈႁႂ်ႈမွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈ
 168. ၶဝ်ႈဢၢၼ်လႅင် ၽၵ်းၵႅင်ၸၢင် မၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင် သႃႈ
 169. ၶဝ်ႈဢမ်ႇလိူဝ် ၵိူဝ်ဢမ်ႇၼဝ်ႈ
 170. ၶဝ်ႈဢမ်ႇႁၢဝ်ႈတမ်ၼဵဝ် လုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ဝႃႈယၢၵ်ႈ
 171. ၶဝ်ႈဢမ်ႇႁၢဝ်ႈ တမ်ၼဵဝ် လုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ် ဝႃႈယၢပ်ႇ
 172. ၶဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၽၵ်းမႆႈ လႆႈၵိၼ် ၶိုတ်းယၢမ်း
 173. ၶၢဝ်ႇၸႃႉၵႂႃႇသိပ်းဝၼ်း ၶၢဝ်ႇလီပႆႇတၼ်းၽၢၵ်ႈ
 174. ၶၢဝ်ႇမိူင်းၵႆလႅပ်ႈၶိုၵ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလိုၵ်ႉလူင်လၢင်
 175. ၶၢဝ်ႇမိူင်းၵႆ လႅပ်ႈၸႂ်ႈ ႁၼ်ၵႂ်ႈ ဢမ်ႇၵႃႈႁိုဝ်
 176. ၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်း ယႃႇဢဝ်ၼႅတ်ႈ ၶွင်တေပႅတ်ႈ ယႃႇသေလၢႆ
 177. ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵႃႈႁူင်ႁၢင်း ယႃႇပၼ်ၽၢင်း ပဝ်ႇလိပ်ႈ
 178. ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလီ ၼင်ႈဢုပ်ႇၶႅၵ်ႇ ပိူၼ်ႈသႅၵ်ႇလႅၵ်ႇ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇ လုၵ်ႈယိင်း
 179. ၶူဝ်ၽၢႆႇၼႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၶူဝ်ပႃႈလင်ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈၸႃႉ
 180. ၶူဝ်လီ ၶူဝ်ပႃႈၼႃႈ ၶူဝ်ၸႃႉ ၶူဝ်ပႃႈလင်
 181. ၶူဝ်လႆ ၸဵတ်းသိၵ်ႈ ႁဵတ်းယၢင်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ
 182. ၶူဝ်လွႆးလွႆးၶၼ်ၵႃႈ ၶူဝ်ဢႃႈပၢၵ်ႇၶၼ်ပေႃး
 183. ၶူဝ်ႁၵ်း ဢဝ်မႆႉၵၢႆႇ ပီႈတၢႆ ဢဝ်ၼွင်ႉတႅၼ်း
 184. ၶူဝ်းၶွင် မိူၼ်ပႆႇၺႃႇ သွၵ်ႈလၢႆပႃႇ ႁိုဝ်ႁၼ်
 185. ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပေႃးၽႂ်ပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ မၼ်းငိူဝ်ႈ
 186. ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢမ်ႇလီပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ
 187. ၶူဝ်းယွၵ်း ပႅတ်ႈလႆႈ ပီႈၼွင်ႉယွၵ်း ပႅတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
 188. ၶူဝ်းလၢႆႈၶူဝ်းၽေး ယႃႇၼုင်ႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၸႃႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇၵႃႉ ယႃႇၽၢၼ်ႉၽႄႉ ၽူႈယိင်း
 189. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၵူၺ်ႈ မိူဝ်းၵျွင်း ၶႂ်ႈႁႆႇမွင်း မိူဝ်းႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉ
 190. ၶႂ်ႈၵိၼ် ၸင်ႇတၵ်ႉ ၶႂ်ႈလၵ်ႉ ၸင်ႇလွမ်
 191. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ် ၵိၼ်ၵိင်ႇၵွႆႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼွႆႉ ၵိၼ်ၽႃႇမိုဝ်း
 192. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ၵိၼ်ၵိင်ႇၵွႆႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼွႆႈၵိၼ်မႄႈမိုဝ်း
 193. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ၵွၼ်ႉၵေႇ ၶႂ်ႈၵိၼ်ဢေႇၵွၼ်ႉၼမ်
 194. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ် ၵွၼ်ႉဢႄႇ ၶႂ်ႈလႄႇလၢႆတီႈ ၸဵဝ်းလူင်း
 195. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ ယွၼ်းလုပ်ႇ ၶႂ်ႈၸုပ်ႇၼမ်ႉ ယွၼ်းတူဝ်
 196. ၶႂ်ႈၵိၼ်ပႃ ၵႂႃႇၸွမ်းမူၼ်ႈ ၶႂ်ႈတိူၼ်ႇၵူၼ်ႈ တဝ်ယုမ်းမၢၵ်ႇၵၢႆးယွၼ်း
 197. ၶႂ်ႈၵိၼ်လႄႈတၵ်ႉ ၶႂ်ႈလၵ်ႉလႄႈတူင်ႉ
 198. ၶႂ်ႈၵိၼ်ဝႃႈ ပီႈပီႈ ၶႂ်ႈၶီႈဝႃႈ လုင်းလုင်း
 199. ၶႂ်ႈၵိၼ် ႁႅင်းလုၵ်ႈယိင်း ႁႂ်ႈႁၵ်ႉပႅင်း လုၵ်ႈၶူၺ်
 200. ၶႂ်ႈၵိၼ် ႁႅင်းလုၵ်ႈဢၢႆႈ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈငၢႆႈတေႃႇ လုၵ်ႈၼၢင်း
 201. ၶႂ်ႈၶၢႆႉတီႈ ၶတ်းၶုၼ် ၶႂ်ႈမီးမုၼ် လူႇထၢပ်ႈ
 202. ၶႂ်ႈၸ ၼႃႈငေႃး တေႃးသ ၼႃႈၵမ်ႇ
 203. ၶႂ်ႈၸဵဝ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်း ၶႂ်ႈၼၢၼ်းႁႂ်ႈလႅၼ်ႈ
 204. ၶႂ်ႈသုၵ်ႉသၢၵ်ႈ ႁဵတ်းပွႆး ၶႂ်ႈၼွၼ်းၵွႆး ႁဵတ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ
 205. ၶႂ်ႈသုၵ်ႉသၢၵ်ႈ ႁဵတ်းပွႆး ၶႂ်ႈၼွၼ်းၵွႆး ဢဝ်မေးၼွႆႉ
 206. ၶႂ်ႈသုၵ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးပၢင်း ၶႂ်ႈသၢင်းလၢင်း ၵႂႃႇပွႆးပိူၼ်ႈ
 207. ၶႂ်ႈပဵၼ် ၽွင်းမိူင်းယႂ်ႇ ႁႂ်ႈၸွမ်းသႂ်ႇ ၸႂ်ၶုၼ်
 208. ၶႂ်ႈပူၼ်ႉယၢၵ်ႈ တၢင်းၽၢၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵျၢပ်ႈၵျၢပ်ႈ
 209. ၶႂ်ႈမီးၵေႃႈမႆႈ ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈမဝ်း
 210. ၶႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈယူႇၵျွင်း ၶႂ်ႈၸဵဝ်းတွင်းၵႆႉဝႃႈ
 211. ၶႂ်ႈမျၢတ်ႈၵႃႉတီႈၵႂ်ႈ ၶႂ်ႈသုမ်းၵႃႉတီႈၵႆ
 212. ၶႂ်ႈမျၢတ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆလုမ်း ၶႂ်ႈသုမ်းႁႂ်ႈၶၢႆယွႆႈ
 213. ၶႂ်ႈယႂ်ႇ ၵႆႉၸႂ်းၶုၼ် ၶႂ်ႈမီးမုၼ် လူႇထၢပ်ႈ
 214. ၶႂ်ႈယႂ်ႇ ယူႇမိူင်းလဵၵ်ႉ ၶႂ်ႈလဵၵ်ႉ ယူႇမိူင်းယႂ်ႇ
 215. ၶႂ်ႈယဵမ်ႈမႆႉ လူမႂ် ၶႂ်ႈယဵၼ်ၸႂ် ယူႇၵူၺ်း
 216. ၶႂ်ႈယဵမ်ႈမႆႉ လူမႂ် ၶႂ်ႈႁၼ်ၸႂ် ထွမ်ႇၶေႃႈ
 217. ၶႂ်ႈလၵ်းလႅမ် လႄႇၵၢတ်ႇ ၶႂ်ႈၽၢတ်ႇယၢတ်ႇ ႁႃပႃ ၶႂ်ႈမိူၼ်မႃ ၶီႈဝူၺ်ႇ ၶႂ်ႈတႃတူၺ်ႇ သႄႇတႅၼ် ၶႂ်ႈမေႃလႅၼ် လဵၼ်ႈၸု ၶႂ်ႈႁူႉႁႂ်ႈယူႇၵျွင်း ၶႂ်ႈၸဵဝ်းတွင်း ၵႆႉဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶႃႈ ၼွၼ်းဝၼ်း ၶႂ်ႈၸဵဝ်းတၼ်း ႁဵတ်းၵျၢပ်ႈ ၶႂ်ႈမီးလၢပ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႂ်ႈၸဵဝ်းၽၢၼ် တေႃႇၽၢႆႉ ၶႂ်ႈၶၢႆႉတီႈ ႁဵတ်းၶတ်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁတ်း ပႃးၵေႃႉ ၶႂ်ႈသေႃႉလေႃႉ ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ၶႂ်ႈၸႂ်ၵျၢမ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ ၶႂ်ႈမီးၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၼႃး ၶႂ်ႈပဵၼ်ၽြႃး ယိူၼ်ႉၶျုၵ်ႈ ၶႂ်ႈမီးလုၵ်ႈ ဢဝ်မေး ၶႂ်ႈပဵၼ်ၽေး လၵ်ႉပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈငိူဝ်ႈသိူၼ်ႈ ပေသွၼ် ၶႂ်ႈတၼ်းဢွၼ် ၵႂႃႇၸဝ်ႉ ၶႂ်ႈထွမ်ႇၵဝ်ႉ ၼွၼ်းလိုၵ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းပူဝ်ႇ ၶႂ်ႈတႃၽူဝ်ႇ လဵၼ်ႈယၢမ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵႂၢမ်း လွင်ႈႁူၺ်ႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၵူၺ်ႈ မိူင်းၵျွင်း ၶႂ်ႈႁႆႇမွင်း မိူဝ်းႁိူၼ်းၶိင်းၵၢင်ႉ ၶႂ်ႈၶီႇၸၢင်ႉ မိူဝ်းဝဵင်း ၶႂ်ႈၵိၼ် ၶဝ်ႈၸီႇၸမ်ႈၵဵင်း လုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉ
 218. ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈ ၶႂ်ႈပႅတ်ႈၵေႃႈ ႁိပ်ႈႁိပ်ႈမၢင်ႉမၢင်ႉ
 219. ၶႂ်ႈလႆႈၵုၺ် ႁဵတ်းႁႆႈ ၶႂ်ႈလူႇဝႆႈ မိူဝ်းၵျွင်း
 220. ၶႂ်ႈလႆႈ ၸင်ႇမႆႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁၼ် ၸင်ႇတုၵ်ႉၶ
 221. ၶႂ်ႈလႆႈတၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈၶီႈ ၼႃႈဢမ်ႇၵီႈ သေယၢမ်း
 222. ၶႂ်ႈလႆႈတၢၼ်ႇၶႂ်ႈၶီႈ ၼႃႈဢမ်ႇၵီႈတင်းဝၼ်း
 223. ၶႂ်ႈလႆႈတၢၼ်ႇတေတၢႆ ၶၢႆသင်သိုဝ်ႉၵေႃႈၽွမ်ႉ
 224. ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈၼႅတ်ႈ ၶႂ်ႈပႅတ်ႈၵေႃႈၽႂ်း
 225. ၶႂ်ႈႁူႉ ၸႂ်ၵူၼ်း လီဢမ်ႇလီ ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ် သိပ်းပီ ၸင်ႇလႅင်း
 226. ၶႂ်ႈႁူႉၸႂ်ပိူၼ်ႈ ထၢမ်ၸႂ်ႁဝ်း ဢမ်ႇငမ်းငဝ်း ပွင်ႇပိုင်ႈ
 227. ၶႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈ ႁူႉလၢႆး ယႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆး တေႃႇမူၼ်ႈ
 228. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢၼ်သၢဝ်လူႉ ႁႂ်ႈဝႆႉၸူႉၼမ်ၼမ်
 229. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၽွင်းယမ် ယႃႇသူပ်းၼမ် လၢတ်ႈယွႆႈ
 230. ၶႂ်ႈႁၼ်ၸေး လၢဝ်းလႄႇ ပေႃးၶႂ်ႈၸႄႇ ယႃႇၸႂ်ၼမ်
 231. ၶႂ်ႈႁၼ် ယႃႇယူႇ ၶႂ်ႈႁူႉ ယႃႇၼွၼ်း
 232. ၶႂ်ႈဢိမ်ႇလီ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၶႂ်ႈၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ ႁဵတ်းလိူင်း

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။