ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(လ)

 1. လႃႇၵၢၼ်ႉ ယင်းမီးယိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ တေႃႈမီးၵၢမ်ႇ
 2. လႃႇၼမ်ႉတွင်ႈၸႂ်ပႃ လႃႇမႃတွင်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈ
 3. လႃႇပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းတူဝ် ၶူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းႁၢင်ႈ
 4. လႃႈလီႈၸီႇၽဝ် ဢဝ်ဢိဝ်လႆႈတၢင်းယၢပ်ႇ
 5. လႃႈလီႈႁႃၸၢင်ႈၺႃး လႃႈလီႈပႃးၸၢင်ႈထုၵ်ႇ
 6. လႃႈလီႈႁႃ ၸၢင်ႈၺႃး လႃႈလီႈပႃး သၢင်ႇထုၵ်ႇ
 7. လ ပိုဝ်ႈႁႆႈ တႆးပိုဝ်ႈၼႃး
 8. လီၵေႃႈ ၸူဝ်ႈမႆႉ ၸူဝ်ႈၶႃး ဢမ်ႇလီၵေႃႈ ပီတေမႃး ၸင်ႇပႅတ်ႈ
 9. လီၸ မီးတီႈၸႂ် မူတ်းသႂ် မီးတီႈႁူႉ
 10. လီတေႃႇလီ ၵီးႁွမ်တေႃႇၼိူဝ်ႉသႃႈ
 11. လီပိူၼ်ႈ ပႆႇတၢၼ်ႇၸႁဝ်း ယူႇႁွမ်းသဝ်း ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 12. လီပိူဝ်ႈၵၢၼ် ဝၢၼ်ပိူဝ်ႈၵိူဝ်
 13. လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း
 14. လီပိူဝ်ႈတႅမ်ႈ ၶႅမ်ႉပိူဝ်ႈမၢႆ
 15. လီပိူဝ်ႈထၢမ် ငၢမ်းပိူဝ်ႈတႅမ်ႈ
 16. လူတူဝ်ၸင်ႇသၢၼ်သွင်း တူၺ်းမွင်းၸင်ႇသၢၼ်ၵူၺ်
 17. လူလၢႆ မူႇတႆးၶႃႈ ပိူၼ်ႈပၢၵ်ႇဝႃႈ မိူင်းတၢႆ
 18. လုၸင်ႇမေႃ ႁေႃးၸင်ႇပွင်ႇ
 19. လေႃးၵီႇ ဢမ်ႇၶႂၢၵ်ႈၵေႃႈ လေႃးၵုတ်ႉတရႃႇ ဢမ်ႇမၢၵ်ႈ
 20. လၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႂ်မဝ် ၵျလိူဝ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငဝ် သိပ်းၼိုင်ႈ
 21. လၵ်းၵဵင်း ဢမ်ႇလီဢဝ်ႁဵတ်း တိၼ်လေႃႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလီလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းၶႅဝ်း
 22. လၵ်းၵၢတ်ႇဝၢႆး ၶႅၼ်းသေ လၵ်းဝၢႆးၵၢတ်ႇ
 23. လၵ်းသိပ်းၵူၼ်း ယူႇၸိုင်ႈ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ မၢဝ်ႇၽူႈၼိုင်ႈ လၢဝ်းမိူင်း
 24. လၵ်းတႆး သၢမ်တၢင်း လၵ်းယၢင်း သၢမ်ငွၵ်း လၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ၵူတ်ႉ ၼမ်ႉၵဵဝ် လၵ်းပွင်ႇပဵဝ်ၵလႃး သၢမ်ၵူတ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ
 25. လၵ်းပႆႇႁိူဝ်ႈ ငိူဝ်ႈပႆႇၸၢႆႇ
 26. လၵ်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းႁၼ် ၵႂၢမ်းလၢႆဢၼ် ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 27. လၵ်းၽႅဝ်ၵႃတွတ်ႇတွင်ႉ ငိူဝ်ႈၽႅဝ်ၸိူၵ်ႈၵွင်ႉၶေႃး
 28. လၵ်းလိင်းဢူၺ်းၵေႃႉဢေႇ ငိူဝ်ႈၽႅဝ်သရေႇဢမ်ႇမီး
 29. လၵ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ႁွၼ်ႈတၢၼ်ႇ မွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း
 30. လၵ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ႁွၼ်ႈမေႃသွၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း
 31. လၵ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇတဝ်ႈဝွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း
 32. လၵ်းႁဝ်း ယႃႇလၢတ်ႈပိူၼ်ႈ ၸင်ႇႁူႉငိုၼ်ႈၵႂၢမ်းၸေး
 33. လၵ်းဢမ်ႇလွၼ်ႉ သိူဝ်ႈမႂ်ႇ သွၼ်ႉတၢင်းၼႂ်း
 34. လၵ်ႉယိပ်းလၵ်ႉယွႆႈ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈၽၢၼ်
 35. လၵ်ႉႁူႉလၵ်ႉႁဵတ်း မဵတ်းပႃၼႂ်းၼမ်ႉမေႃႇ
 36. လိၵ်ႈၽႂ်ႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်ႈလိၵ်ႈၽႂ်ႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်ႈ
 37. လိၵ်ႈလၢႆး ၵွပ်ႈဢမ်ႇတူၺ်း ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလူၺ်း ဝူၺ်ႇႁင်ႈ
 38. လိၵ်ႈႁဝ်း ဢဝ်တၢင်ႇႁူဝ် လိၵ်ႈပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၶူဝ်ၵၢႆႇ
 39. လိၵ်ႈဢမ်ႇႁၢႆ ၵႂၢမ်းဢမ်ႇတၢႆ သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်း ပဵၼ်လိၵ်ႈ
 40. လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆ
 41. လုၵ်ႈပူႇသြႃႇၵေႃႈတၢႆ ၵႂၢႆးပုင်ႇၼႃးၵေႃႈႁၢႆ
 42. လုၵ်ႈပိူၼ်ႈ ႁဝ်းဢဝ် လုၵ်ႈၵဝ် ပိူၼ်ႈလႆႈ
 43. လုၵ်ႈမေးၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၸူၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းဢူၼ် မဝ်ႇၵၢတ်ႈ
 44. လုၵ်ႈမေးႁဝ်း ဢမ်ႇလီယုမ်ႇၵူႈလွင်ႈ မဵဝ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇယၢမ်းၽူႇ
 45. လုၵ်ႈမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း လုၵ်ႈမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ
 46. လုၵ်ႈလီပႃးပေႃႈမႄႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႈၸႃႉပႃးပေႃႈမႄႈၵႂႃႇလုမ်း
 47. လုၵ်ႈလၢင်း ပေႉပေႃႈမႄႈ တူၵ်းတႅမ်ႇၵႄႈတၢင်းၽိတ်း
 48. လုၵ်ႈလၢင်းႁူႉၸၵ်းၶေႃႈ ၵွပ်ႈပေႃႈမႄႈမေႃသွၼ်
 49. လုၵ်ႈလဵင်ႉ ယႃႇတႂၢၵ်ႈႁႅင်းတူဝ် ၵူၼ်းမီးၽူဝ် ယႃႇတႂၢၵ်ႈႁႅင်းၵူၼ်ႈ
 50. လုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢဝ်ၶၢင်းသွင် ၸၢၵ်ႈသူပ်းမွင် တႅမ်ႇဢူၼ်ႈ
 51. လုၵ်ႈႁၵ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸင်း ၶမ်းလႅင် ပဵၼ်ထၢၼ်ႇမီႈ
 52. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢဝ် ၵၢဝ်ႈဢမ်ႇၶၢဝ် ဢဝ်ႁမ်းပွတ်ႈ
 53. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵႅၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ယႃႇဢႅၼ်ႇၸွမ်း
 54. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ဢၢႆႈသၢဝ်းၼၢဝ်း ၶိုၼ်ႈၵႃႈ
 55. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလူင် ၽႂ်ဢမ်ႇႁူင်မၼ်းၵႃႈ
 56. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၵၢင်ၵႅၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈယႃႇဢႅၼ်ႇၸွမ်း
 57. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၵ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼၢႆးသိၼ်ႁၵ်ႉတၢင်းလူႇ ပူႇသိၼ်ႁၵ်ႉတၢင်းၼွၼ်း
 58. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၼ်ၼမ်ႉၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵူဝ်တၢႆ
 59. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢတ်ႈ ပၢၼ်ႁၢႆး ၽွမ်ႉသမ်းလၢႆး ၸွတ်ႇၸိုင်ႈ
 60. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းၵူၼ်းလူင် ၶိၼ်ပႃးထူင် ၵင်ႈၸွင်ႈ
 61. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇလီပၼ်ႁဵတ်းၶုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ် ဢမ်ႇလီပၼ် မၵ်ႉလဝ်ႈ
 62. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၼၢဝ် ၽူႈသၢဝ် ဢမ်ႇႁူႉၶၢၼ်ႉ
 63. လုၵ်ႈဢမ်ႇသင်ႇ ဢမ်ႇသွၼ် ၼူၵ်ႇၼႃ ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသူႇ ဢမ်ႇႁႃ ပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 64. လုၵ်ႉၸဝ်ႉ လႆႈၵၢၼ်တၼ်း ၼွၼ်းဝၼ်း လႆႈၵၢၼ်လၢပ်ႈ
 65. လုၵ်ႉၸဝ်ႉ လႆႈၶီႈၸမ် ၼွၼ်းၸဝ်ႉ လႆႈၼွၼ်းၼမ်
 66. လုၵ်ႉတေး တႄႇသွင်ၸွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ သေပိူင်
 67. လုၵ်ႉၼင်ႈ ၵႃႈမၼ်းပဵၼ် တၵ်းထူပ်းၶဵၼ်ၽၢႆႇၼႃႈ
 68. လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈ လမ်းလမ်း လႆႈၶမ်းၸေႃႈလေႃႈ
 69. လိူၵ်ႈဝၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇ သမ်ႉၽႃႇၺႃးၸူၼ်
 70. လိူၵ်ႈဝၼ်းလီႁဵတ်းႁိူၼ်း သဝ်မၼ်းၸိူၼ်းၵူႈလႅမ်ႈ
 71. လဵင်ႉၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈလၵ်း လဵင်ႉၽၵ်း ႁႂ်ႈယႂ်ႇ
 72. လဵင်ႉၸၢင်ႉ ၵိၼ်ၶီႈၸၢင်ႉ လဵင်ႉမ ၵိၼ်ၶီႈမ
 73. လဵင်ႉသၢမ်လီ ဢမ်ႇၽၢၼ် လဵင်ႉသၢမ်ငၢၼ် ၽိတ်းပိူၼ်ႈ
 74. လဵင်ႉလုၵ်ႈထႃႈၵိၼ်ႁႅင်း ပႅင်းငိုၼ်းၸၢႆႇမိူဝ်ႈထဝ်ႈ
 75. လွင်ႈၶႃႈ ႁူႉမိူဝ်ႈၸႂ်ႉ မဝ်ႇတၢပ်ႈပႂ်ႉ ၶၢဝ်းလႂ်
 76. လွင်ႈပီႈၼွင်ႉ ငိူၼ်ႈၺႃႇ ႁူႉမိူဝ်ႈ ၽႃႇၺႃးၽေး
 77. လွင်ႈမေးလဝ်း ႁၢင်ႈၶဵၼ်ႈ ႁူႈမိူဝ်ႈႁဵၼ်ႈ ၵွတ်းၽၢၼ်
 78. လွင်ႈလီၸ ၵေႃႉဢူၺ်း ပႂ်ႉလွမ်တူၺ်း မိူဝ်ႈယၢၵ်ႈ
 79. လႆႈၵိၼ်ယႃႇယၢမ်ႈ ႁၢမ်းၵိၼ် ယႃႇလၢပ်ႇ
 80. လႆႈၵိၼ်ဝႃႈ ယပႅင်း ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဝႃႈမႅင်းၸၢင်ႈၸီႈ
 81. လၢႆၶိူဝ်းၵေႃႈ လၢႆပိူင် လၢႆးၶပ်းၶိုင် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ
 82. လၢႆမိူင်းၵေႃႈ လၢႆပိူင်ႈ ထုင်းၶိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်
 83. လၢႆးႁူၺ်းၵေႃႈ တိုဝ်တၼ် လူဝ်ႇၸွမ်းပၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈ
 84. လွႆၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်ႇတဵင်ၼႃး ႁိၼ်ၽႃၸႃး တဵင်ႁူၺ်ႈ
 85. လၢတ်ႈၵတ်ႉ ၶတ်းၵျၢင်ႇ ထၢင်ႇပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉသင်
 86. လၢတ်ႈၵႅတ်ႇႁူဝ်ႁၢင် ၵၢင်မၼ်းပွႆႇၵူၼ်ႈ
 87. လၢတ်ႈၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈလူင်း ၵႂၢမ်းပူင်းဢမ်ႇမီးလွၼ်ႉ
 88. လၢတ်ႈၶပ်ႉပေႃးၶိူဝ်း သူပ်းပိူဝ်းၼမ်ႉလၢႆးၽူင်ႉ
 89. လၢတ်ႈၶႅမ်ႉလၢတ်ႈလႅပ်ႈ ဢုပ်ႇဢႅပ်ႈဢႅပ်ႈၽႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ
 90. လၢတ်ႈၶိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ် ႁၢမ်းၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ
 91. လၢတ်ႈၸႃႉႁႂ်ႈလီမႃး ထဵင်ၸႃးႁႂ်ႈငိူၼ်ႈပေႃႇ
 92. လၢတ်ႈတြႃးၼႄၵူၼ်းဢႃႇၵႃႇ မိူၼ်ၼၢမ်ႇသႃႇတႃးၵႂၢႆး
 93. လၢတ်ႈပႆႇယဝ်ႉပေႃးၶူဝ် ႁူဝ်ဝႆသၼ်ႇတင်းၵူၼ်ႈ
 94. လၢတ်ႈၽီၵေႃႈ ၽီတိူဝ်ႉ လၢတ်ႈၽိူဝ်ႉၵေႃႈ ၽိူဝ်ႉမႃး
 95. လၢတ်ႈယွင်ႈဢၢမ်းယေႃး ၵွတ်ႇၶေႃးၸူၵ်းထူင်
 96. လၢတ်ႈယွင်ႈ ဢၢမ်းဢေႃး ၵွတ်ႇၶေႃးၸူၵ်းထွင်း ဢမ်ႇလီပွင်း
 97. လၢတ်ႈယွႆႈ ၵူၼ်းမဝ် ၵဝ်းယွႆႈ ၵူၼ်းလုၼ်ႈ
 98. လၢတ်ႈႁတ်း ၵႂႃႇႁတ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶတ်းပိူၼ်ႈ
 99. လၢတ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇပဵၼ်လူမ်း ၶဝ်ႈႁူၵူၼ်း ထွမ်ႇယၢၵ်ႈ
 100. လၢတ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ၶူဝ်ဢမ်ႇႁူႉႁၢင်ႈ
 101. လႅတ်ႇတင်းပီ လီသေ ၽူၼ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 102. လႅတ်ႉယႃႇ ပွင်ႈၶွၼ်ၶႂႃ ႁႂ်ႈပႅင်းၼႃ ၵူႈမိူဝ်ႈ
 103. လၢၼ်ၸွမ်းပူႇ ယူႇၸွမ်းပႃႈ
 104. လိၼ်ႉၶဵဝ်ႈၵိူတ်ႇၵိုၵ်းပႃး တေႃႈယင်းၶူပ်းၺႃးၵၼ်
 105. လိၼ်ႉဢမ်ႇတူမ်ႈၸၢင်ႈၵႂၵ်း ၶႃဢမ်ႇႁၵ်းၸၢင်ႈလႅၼ်ႈ
 106. လိၼ်ႉဢမ်ႇလုပ်ႇ ၸၢင်းၵၵ်း ၶႃဢမ်ႇႁၵ်း ၸၢင်ႈလႅၼ်ႈ
 107. လဵၼ်ႈၵႂၢမ်းယွႆႈဢမ်ႇလႆႈ မႆႈပိူၼ်ႈၸၢင်ႈၸပ်းႁဝ်း
 108. လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၶင်ႇ မိူင်းၼိမ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼိမ်း မိူင်းလု
 109. လႅၼ်ၵိၼ်ၼင်ႇမႄႈမူတ်ႉ ၵူတ်ႉၵိၼ်ၼင်ႇပူႇၽၢမ်း
 110. လွၼ်ပူၵ်ႇ ၸၢင်ႈမီးငူး ၼႂ်းႁူး ၸၢင်ႈမီးၶဵတ်ႇ
 111. လိူၼ်ၵမ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈမွၵ်ႇ ၶီႈမုၵ်ႈဢွၵ်ႇလႆ ယမ်း
 112. လိူၼ်ၸဵတ်း မႃၼွၼ်းလႅတ်ႇ လိူၼ်ပႅတ်ႇ မႃၼွၼ်းၼမ်ႉ
 113. လိူၼ်သီႇ သီႇၵၢၼ် လိူၼ်ႁႃႈ ႁႃႈၵၼ်
 114. လိူၼ်သီႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈထၢမ် ၼၢင်းၽၵ်းၼၢမ် ဢွၵ်ႇၸေႃႈ
 115. လိူၼ်သီႇ ဢမ်ႇႁၢမ်း လိူၼ်သၢမ် ဢမ်ႇလွတ်ႈ
 116. လိူၼ်သိပ်းယႃႇၵႃႉၶဝ်ႈ လိူၼ်ၵဝ်ႈယႃႇၵႃႉၵိူဝ်
 117. လိူၼ်သိပ်း ယႃႇၵႃႉၶဝ်ႈ လိူၼ်ၵဝ်ႈ ယႃႇၵႃႇၵႂၢႆး
 118. လိူၼ်သၢမ်ၵွတ်းၽႃႈ လိူၼ်ႁႃႈၵွတ်းၽၵ်း
 119. လိူၼ်သၢမ် ၶႅၵ်ႇယႃႇတဝ်ႈ လိူၼ်ၵဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇယႃႇမႃး
 120. လိူၼ်သၢမ် တၢၼ်ႇႁူဝ်မႅင်းမီႈ လိူၼ်သီႇ တၢၼ်ႇႁူဝ်မႅင်းမူၼ်း
 121. လိူၼ်သၢမ် မႃၸွမ်းၽွၵ်ႇ ဢၢႆလိၼ်ဢွၵ်ႇပဵၼ်ၵႂၼ်း
 122. လိူၼ်သၢမ် ဢမ်ႇထႃႈပီႈ လိူၼ်သီႇ ဢမ်ႇထႃႈၼွင်ႉ
 123. လိူၼ်တေလႅင်း တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမႃးလပ်ႉ
 124. လိူၼ်တူၵ်း လၢဝ်တင်းၶင်ႉ သၢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မႄႈႁၢင်ႉ တင်းမီး
 125. လိူၼ်ႁႃႈ ၵၢပ်ႇပူၵ်ႇ လိူၼ်ႁူၵ်း ၵၢပ်ႇဢေႃႈ
 126. လိူၼ်ႁႃႈ ၶႆႇတူၵ်း လိူၼ်ႁူၵ်း ၶႆႇတႅၵ်ႇ
 127. လိူၼ်ဢမ်ႇပႂ်ႉၵၢၼ် ဝၼ်းဢမ်ႇပႂ်ႉၵၢတ်ႇ
 128. လပ်းတႃ ၽႃႇတေႃ မိုၼ်းတႃ ၽႃႇၸၢင်ႉ
 129. လိပ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈမေႃလၢႆ တၢႆၵႂႃႇၵွပ်ႈမေႃၼိုင်ႈ
 130. လမ်ၵႃႈၼႂ်း သႂ်ၵႃႈၼွၵ်ႈ
 131. လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ လၢမ်းႁူႉ
 132. လမ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈတိူၵ်ႈပိုၼ်ႉသၢႆး တူၵ်းငရၢႆး ႁႂ်ႈႁွတ်ႈ ၵူၼ်ႈမေႃႈ
 133. လမ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈထိုင်ပိုၼ်ႉသၢႆး တူၵ်းငရၢႆး ႁႂ်ႈထိုင်ၵူၼ်ႈမေႃႈ
 134. လမ်ႇမၢၵ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ် ၶိၼ်ၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမႂ်ႈ
 135. လမ်ႇမၢၵ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ် ၸုၵ်းၼိူဝ်လိၼ် ဢႃႈမိုဝ်းၸႃႇၽ
 136. လၢမ်းလိမ်းသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၶရႃႇၵႂၢမ်းၽၢင်း
 137. လၢမ်းလိမ်းသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ လႃႈလီႈဝႆႉ ၸၢင်ႈထူး
 138. လၢမ်းလိမ်းလၢတ်ႈၵေႃႈမဝ် လၢမ်းလိမ်းဢဝ်ၵေႃႈပိူင်ႈ
 139. လႅမ်သွင်ၽၢႆႇ ၵၢႆႇသွင်တၢင်း
 140. လႅမ်ယင်းယူႈ ႁူႉယင်းလိုမ်း
 141. လႅမ်ႈဢွႆႈ တႄႇပၢႆလူင်း ၸဵမ်းတွၼ်းပူင်း ၵူႈပွင်ႈ
 142. လႅမ်ႈဢွႆႈ ၽၢတ်ႈမၢၵ်ႇသုၵ်း မၢၵ်ႇဢမ်ႇတူၵ်း ၵိၼ်ဢွႆႈ ၶွၼ်ႉပွတ်း ၽၢၵ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇဢမ်ႇႁူင်ႈ ႁၢမ်းလၢႆ
 143. လူမ်းထူဝ်း ၽိူဝ်မႆႉပေႃႉ ၵူၼ်းႁူႉ တေႃႉဢဝ်မႃး
 144. လူမ်းထူဝ်း ၽိူဝ်မႆႉပူၵ်ႇ ႁူဢမ်ႇၼူၵ်ႇ လႄႈငိၼ်း
 145. လူမ်းထူဝ်းဝႆ ဢမ်ႇမိူၼ် ႁၢင်ၵႆၵူၼ်ႈ
 146. လူမ်းပဝ်ႇဢမ်ႇၼႆႈ လႅတ်ႇမႆႈၵေႃႈၶၢမ်ႇ
 147. လူမ်းပဝ်ႇဢမ်ႇၼႆႈ လႅတ်ႇမႆႈ ဢမ်ႇငေႃး
 148. လူမ်ႉတီႈလႂ် လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵၼ်ႈၸႂ်ယူႇ
 149. လိုမ်းလႆႈ ဢမ်ႇမႆႈတၢၼ်ႇ ၸႂ်ၸပ်း
 150. လဝ်ႇမ ဢမ်ႇမီးၵိုဝ် တၵ်းႁဵတ်းႁိုဝ် တိလႆႈ
 151. လိုဝ်ႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း ပဵၼ်ၶႃၼဵတ်းသေၶွႆႈ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။