ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(သ)

 1. သၽႃႇဝဢမ်ႇလႅင်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁႅင်းပိူင်ႈၽိင်ႈ
 2. သၽေႃးတြႃးဢမ်ႇပွင်ႇ ယိူင်းၵူၼ်းယွင်ႇထဵင်ၵၼ်
 3. သၽေႃးပရမၢတ်ႈဢမ်ႇႁၼ် ယိူင်ႈတႃတၼ်မွတ်ႇလိပ်ႈ
 4. သရေႇမၢင်သတၢင်းႁၢႆႉ ယႃႇၼပ်ႉပၢႆႉႁဵတ်းႁူၺ်း
 5. သရေႇဢွၼ်ႇတွင်ႉၵူင် သရေႇလူင်တွင်ႉၵႂ်ႈ
 6. သႃႇတီႈတူဝ် ၵူဝ်မႃးၼၵ်းတီႈၸႂ်
 7. သႃႇတီႈမႃႇ ၼႃႇတီႈမၵ်း
 8. သႃႇတီႈမၵ်းၵေႃႈ ၼၵ်းတီႈမႃႇ
 9. သႃႇပၼ်ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း ႁိုင်မႃးၽိတ်းႁူဝ်ၸွႆႉ
 10. သႃႇပၼ်ပိူၼ်ႈၼမ်ၼမ် ၵမ်းလိုၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၼီႈ
 11. သႃႇၽၢႆႇႁဝ်းဢိတ်းဢိတ်း ၽိတ်းၽၢႆႇပိူၼ်ႈၼမ်ၼမ်
 12. သႃႈ(လုတ်ႈ)ၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း ႁိုင်မႃးၽိတ်းႁူဝ်ၸွႆႉ
 13. သႃႉၽၵ်းၵႆႉၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ တႃမၢတ်ႇၵႆႉၶဝ်ႈသူၼ်
 14. သီႇၶမ်ႈပေႃးထႃႈ ႁႃႈၶမ်ႈပေႃးၼွၼ်း
 15. သီႇသူပ်းၶိတ်းၸၢင်ႈပွင်ႉ သီႇသူပ်းမွင်ႉၸၢင်ႈထဵင်
 16. သီႇသူပ်းယၢၼ်းၸၢင်ႈပွင်ႉ သီႇသူပ်းမွင်ႉၸၢင်ႈလႃႇ
 17. သီႇၼိဝ်ႉတူမ်းႁႃႈႁူး ငႃတေထူးသမ်ႉလုတ်ႈ
 18. သီႇလိူၼ်ၸင်ႇၵႃႈ ႁႃႈလိူၼ်ၸင်ႇၽွမ်ႉ
 19. သေလၢႆၽၵ်းတွင်ႉလူႉ သေလၢႆၸူႉႁၢမ်းၼွၼ်း
 20. သႄ့ပႃႈၼႃႈ လီသေၶႃႉပႃႈလင်
 21. သူႇရႃႇယိၼ်ႉပႃးၽၢၼ် ၶႂ်ႈၵိၼ်ဝၢၼ်ၽႂ်ႇမိုတ်ႈ
 22. သုၵ်ႈႁႂ်ႈၸၢင်ႇ လၢင်ႉႁႂ်ႈၵဵင်ႈ
 23. သိုၵ်းတႄႇဢမ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ၵူဝ်ဢၢႆႈတိုဝ်ၵဝ်းၸွမ်း
 24. သင်ၵူဝ်ၽၢၼ်ၶွပ်ႈႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈၵႆႉသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်
 25. သင်ၶႂ်ႈလီၸူဝ်ႈၼႃႈ ယႃႇၵႆႉဝႃႈၵႂၢမ်းၽျၢင်း
 26. သင်ပႄႉလႆႈၸႂ်လမ် မဝ်ႇၶီၶမ်သေမိူဝ်ႈ
 27. သင်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸဵဝ်းၽၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢၵ်ႈၵူၼ်းမိူၵ်ႈ
 28. သင်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸဵဝ်းမၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈၽေႃႇၽၢၵ်ႈၵူၼ်းလႅတ်း
 29. သင်ယိပ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းၸဝ်ႈ မိူင်းမဝ်ႇသဝ်ႈသႂ်လႅင်း
 30. သၢင်ႇသီႈဢိုပ်းၵေႃႈယႃႇ မဝ်တွၼ်ႉၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢႆ
 31. သၢင်ႇထၢၵ်ႈမႆႉၵၢင်ၵေႃ ၸၢင်းထၢၵ်ႈတေႃၵၢင်ႁႆႈ မုၼ်ၸဝ်ႈထၢၵ်ႈမႆႉပၢႆပုတ်း
 32. သိင်းထေႃးမတူဝ်မျၢတ်ႈ လီပိူဝ်ႈပၢတ်ႈဢၢၼ်ၶမ်း
 33. သဵင်ၶူဝ်ၼႆႈ သဵင်ႁႆႈပူင်း
 34. သဵင်ၸႂ်ႈၶေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈၺၢၼ်ႇမႂ်ႈၸူမ်းဢဝ်
 35. သဵင်ၸိုဝ်ႈၶေႃႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈသိုဝ်ႈႁူင်းႁႆး
 36. သဵင်ၸိုဝ်ႈဝႃႈသိုဝ်ႈ လီၵိူဝ်းယမ်
 37. သဵင်လၢတ်ႈၵေႃႈဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၵတ်ႉ
 38. သဵင်လၢတ်ႈၼူဝ် သဵင်ၶူဝ်မူၼ်ႈ
 39. သဵင်လၢတ်ႈပူၼ်ႉတူဝ် သဵင်ၶူဝ်ပူၼ်ႉဝၢၼ်ႈ
 40. သဵင်လၢတ်ႈပိူၼ်ႈလီၵူဝ် သဵင်ၶူဝ်ပိူၼ်ႈလီမိူဝ်ႇ
 41. သဵင်လၢတ်ႈမေႃးပၢပ်ႇပၢပ်ႇ ဝႃႈယၢပ်ႇသမ်ႉသွၼ်ၶႅင်
 42. သႅင်လီပျၽူႈမႂ်ႈ ပိူၼ်ႈပျၢတ်ႈတႂ်ႈၶၼ်ယွမ်း
 43. သႅင်လီဢမ်ႇမီးၵူႈပႃႇ ၼၢမ်ႇသႃႇဢမ်ႇမီးၵူႈလူင်
 44. သွင်ၵုင်းၸင်ႇပဵၼ်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇပႃးလူၺ်ႈၽၢႆႇလဵဝ်
 45. သွင်တၢပ်ႈႁေႈၸူးၵၼ် ၸင်ႇပဵၼ်ႁူၺ်ႈ
 46. သွင်ပၢၼ်းတၢပ်ႈ ၸင်ႇပဵၼ်ႁူၺ်ႈ
 47. သွင်ယမ်ၵၼ် ဝႆႉတၢင်းလူင် ႁၢမ်းပဝ်ႇ သွင်ဢမ်ႇယမ်ၵၼ် ဝႆႉႁူဝ်ၶဝ်ႇတေႃးၵၼ်
 48. သွင်းတႃႁၢင်ႇလပ်ႉၽႆး လုၵ်ႈၸၢႆးမႅၵ်ႇၶႃဢူႈ
 49. သၢႆႁုင်းတူၵ်းၵၢင်ၽ ၵႃႇလတူၵ်းၵၢင်မိူင်း
 50. သူၺ်ႇပီႈၼွင်ႉတိုၼ်းၽူဝ် ၼင်ႈၵွမ်းတူဝ်ၸင်ႇလၢတ်ႈ
 51. သတ်ႉၸႃႇမၼ်ႈပေႃးၼင်ႇသဝ်ႁိၼ် ယႃႇတုင်းၵိၼ်ၽၢၵ်ႇပိူၼ်ႈ
 52. သူတ်ႉမႆႈဢမ်ႇလႆႈတူဝ် ၶူဝ်ဝႆးၵႆႉဢၢႆပိူၼ်ႈ
 53. သူတ်ႉမႆႈဢမ်ႇလႆႈတူဝ် လီၵူဝ်မိူဝ်ႈႁိူၵ်ႇလွၵ်ႈ
 54. သၼ်ႇထေႇၵိူတ်ႇပႃး မႃးမႄးလတ်းယၢပ်ႇ
 55. သၼ်ႇထေႇၵိူတ်ႇပႃးမႃး ၽြႃးယႃဢမ်ႇလႆႈ
 56. သၼ်ႇထေႇပဵၼ်မႃး မႄးယႃဢမ်ႇလႆႈ
 57. သၼ်ႇထေႇဢမ်ႇမီးၽူဝ် ၵူၼ်းတၵ်းၶူဝ်ႁူဝ်ႇၸိုဝ်ႈ
 58. သၢၼ်မိုဝ်းယွင်ႈၵူၼ်ႈၵဝ်ႇ ၵွတ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႇၵေႃႉလဵဝ်
 59. သၢၼ်မိုဝ်းယွင်ႈၵူၼ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်မႃႁဝ်ႇၸွမ်းလင်
 60. သၢၼ်မိုဝ်းႁွင်ႈၵူၼ်ႈၵဝ်ႇ မၢင်ၽဝ်ႇၸၢင်ႈၼႅင်ၶိုၼ်း
 61. သၢၼ်မိုဝ်းႁွင်ႈၵူၼ်ႈၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၶဝ်ႇၵူၼ်ႉလၢႆလၢႆ
 62. သိၼ်ႁႃႈသဵၼ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၽွင်းယမ်ၵုင်ႇပေႃႈမႄႈ
 63. သုၼ်ႇလီလႆႈမျၢတ်ႈ လၢတ်ႈလႅပ်ႈပိူၼ်ႈယုမ်ႇ
 64. သုၼ်ႇလီလူဝ်ႇမေႃၵျၢမ်ႇ ၵၢမ်ႇလီလူဝ်ႇမေႃပွင်
 65. သူၼ်လီလူဝ်ႇမေႃၽုၵ်ႇ လုၵ်ႈလီလူဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉ
 66. သူၼ်ႁူၵ်ႉပဵၼ်ပႃႇၶႃး ၼႃးႁူၵ်ႉပဵၼ်ပႃႇယိူဝ်ႈ
 67. သူၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်ၶႃး ၼႃးႁူၵ်ႉပဵၼ်ပႃႇယိူဝ်ႈ
 68. သူၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်ၶႃး ပီႈၼွင်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇမႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 69. သွၼ်ၵႂၢမ်းၶႃႉၶၢႆ ၺၢၼ်ႇၽၢႆတွင်းၸႃး သွၼ်ၵႂၢမ်းတြႃး ႁႃးသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ
 70. သွၼ်ၵႂၢမ်းလီႁူမ်ႈလၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈလေႇမၢတ်ႈတူဝ်ႁဝ်း
 71. သွၼ်သင်ႁူႉၼၼ်ႉ ၵၼ်ႉၸိုၼ်ႇပၢၼ်တၢႆ
 72. သွၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဝႆႉသွၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ
 73. သွၼ်ယွၵ်းယွၵ်း သွၼ်ယွင်ႇယွင်ႇ သၢႆတႃပွင်ႇမိူင်းၽီ
 74. သွၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်းၶူၼ်ႉ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈလိုမ်းၸွမ်း
 75. သွၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ သွၼ်ပူၼ်ႉယဝ်ႉလိုမ်းၸွမ်း
 76. သွၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇတွင်းၵိုမ်း ႁိုင်မႃးလိုမ်းပႅတ်ႈသဵင်ႈ
 77. သွၼ်လွႆးလွႆးႁႂ်ႈတၢၼ်ႈ တႅင်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃးသႃး
 78. သွၼ်ႁၢင်လိုမ်းႁူဝ် ၵူၺ်းၵူဝ်ၸဵဝ်းလႆႈ
 79. သွၼ်ႁဵၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ ႁဵတ်းပူၼ်ႉယဝ်ႉလိုမ်းၸွမ်း
 80. သွၼ်ႁူဝ်လိုမ်းႁၢင် ၵုသူဝ်ႇမၢင်ဝူတ်ႈၼၵ်း
 81. သဵတ်ႈၼူၵ်ႇယွၼ်းၸႃး ဝၢႆးမႃးပိူၼ်ႈယွၼ်းၵႃႈၵႃႈ
 82. သဵတ်ႈႁၢႆႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း ၼွမ်းႁၢႆႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႃႇ
 83. သူတ်ႉမႆႈဢမ်ႇလႆႈတူဝ် ၶူဝ်ဝႆးၵႆႉဢၢႆပိူၼ်ႈ
 84. သိပ်းၵိၼ်သွင် သၢဝ်းၵိၼ်သီႇ
 85. သိပ်းသူပ်းလၢတ်ႈဝႃႈမၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈတူဝ်
 86. သိပ်းသူပ်းဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃႁၼ် ၼွၼ်းၽၼ်ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတူဝ်ထူပ်း
 87. သိပ်းပီဢမ်ႇႁၼ်ၼႃႈ သၢဝ်းႁႃႈၶူပ်ႇလိုမ်းၵၼ်
 88. သိပ်းပီဢမ်ႇႁၼ်ၼႃႈ ႁႃႈပီဢမ်ႇႁၼ်ၵၼ်
 89. သိပ်းဝၼ်းလွႆးၽႃႈ သိပ်းႁႃႈထႃႁူဝ်
 90. သိပ်းႁႃႈတူၵ်း သိပ်းႁူၵ်းၽႅၼ်
 91. သိပ်းဢမ်ႇလီၶဝ်ႈ ၵဝ်ႈဢမ်ႇလီဢွၵ်ႇ
 92. သူပ်းၵေႃႈၸၢင်ႈ ႁၢင်ႈၵေႃႈၸွမ်း
 93. သူပ်းၵႂၢမ်းဝႃႈဢွၼ်ႇဢူၼ်ႈ တူၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉၵႅၼ်ႇၶႅင်
 94. သူပ်းၵႂၢမ်းႁၢမ်းပႆႇၺႃႇ ယိူင်းၵူၼ်းဢႃႇသဵင်ယဵၼ်
 95. သူပ်းၵႂၢမ်းႁၢဝ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်လၢပ်ႇတႅင်းၶေႃး
 96. သူပ်းၵႂၢမ်းႁၢဝ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇ ၸၢင်ႈယဵၼ်းလၢၵ်ႇၶဵၼ်းၶေႃး
 97. သူပ်းၸႃးငႃးၽၢႆ ဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆသေပွၵ်ႈ
 98. သူပ်းၸႃႉသဵင်ၸၢင် တႃၶႂၢင်ၽၢႆႉၸၢႆႉ
 99. သူပ်းၸၢင်ႈယေႃး ၶေႃးၵိၼ်ဢိမ်ႇ
 100. သူပ်းၸၢင်ႈဝႃႈ မႃႇပႆလၢႆ
 101. သူပ်းၸၢင်ႈႁၢင်ႈလီ လၢတ်ႈတင်းပီဢမ်ႇမီးၵႂၢမ်းၸႃႉ
 102. သူပ်းၼမ်ၵႂၢမ်းၶိူဝ်း ၼမ်ႉလၢႆးပိူဝ်းၽူင်ႉသင်ႈသင်ႈ
 103. သူပ်းၼမ်ၵႂၢမ်းၶိူဝ်း ၼမ်ႉလၢႆးပိူဝ်းၽူင်ႉၽၢၼ်ၽၢၼ်
 104. သူပ်းၼမ်မီးတၢင်းၽိတ်း ႁဵတ်းၼမ်မီးတၢင်းၶၢင်း
 105. သူပ်းပႄႉၵႂၢမ်းပေႃး ပဵၼ်တေႃးသတႃႇသေႇ
 106. သူပ်းပၢၵ်ႇလၢတ်ႈမေႃယေႃး လဵင်ႉၵူင်ၶေႃးဢိမ်ႇသႆႈ
 107. သူပ်းမေႃၶၢၼ် ၵၢၼ်မေႃႁဵတ်း
 108. သူပ်းမႆႈၵႂၢမ်းၶႅင် တႃလႅင်ၸိုၵ်းၶိုၵ်း
 109. သူပ်းမႆႈၵႂၢမ်းၶႅင် တႃလႅင်ပၢၵ်ႇၶၢၵ်ႇ
 110. သူပ်းယွႆႈၵႂၢမ်းယႂ်း ၼႄးပိူၼ်ႈၽႂ်းၼႃႇ
 111. သူပ်းယဵၼ်ၵႂၢမ်းငႄႈ ပေႃႈမႄႈႁၵ်ႉတွၼ်းၸႂ်
 112. သူပ်းလီၵႂၢမ်းငၢမ်း ထိုင်ယၢမ်းၸင်ႇလၢတ်ႈ
 113. သူပ်းလီသဵင်ဝၢၼ် ၶၢၼ်ၵမ်းလႂ်ၵေႃႈလီထွမ်ႇ
 114. သူပ်းဝႆးပၢၵ်ႇမႆႈ ၶႆႈပေႃးဢမ်ႇတၼ်းဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆး
 115. သူပ်းဝၢၼ်ၵူၼ်ႈသူမ်ႈ ၼႃႈဢူၼ်ႈၵူၼ်ႈၶၼ်း
 116. သူပ်းဝၢၼ်ၵူၼ်ႈသူမ်ႈ ယူႇႁူမ်ႈဢမ်ႇလီ
 117. သူပ်းႁၢႆႉပၢၵ်ႇၽၢႆ ထၢမ်ဢဝ်တၢႆတႃႇသေႇ
 118. သူပ်းႁၢဝ်ႈသဵင်ၵျၢမ်း တင်းဢၢမ်းတင်းလႃႇ
 119. သူပ်းဢူၼ်ႈသဵင်ဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇၸႂ်လမ်
 120. သၢမ်ၵေႃႉဝႃႈဢမ်ႇလီ သီႇၵေႃႉဝႃႈဢမ်ႇၵျ
 121. သၢမ်ၶမ်ႈဢမ်ႇလီၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ သီႇၶမ်ႈဢမ်ႇလီလွင်ႈတၢင်းၸၢၼ်း
 122. သၢမ်ပႆႇလီ သီႇပႆႇၵျ ႁႃႈတွႆႇလႅဝ်
 123. သၢမ်ပွၵ်ႈလီ သီႇပွၵ်ႈၸ ႁႃႈပွၵ်ႈ ၽိတ်းၵၼ်
 124. သၢမ်မေႃယူႇႁိူၼ်းႁူဝ်ႈ ၼိုင်ႈမေႃၵိၼ်ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ
 125. သၢမ်လိူၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၶဵတ်ႇ သီႇလိူၼ်ယဵတ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်း
 126. သၢမ်ႁီသီႇႁမ် လီၵမ်တေႃႇၸူဝ်ႈ
 127. သၢမ်ဢမ်ႇလီ သီႇဢမ်ႇယဝ်ႉ ၵဝ်ႈဢမ်ႇထူး
 128. သုမ်ႈဢုမ်ႈမႃလၵ်ႉၶူပ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇသူပ်းၸၢင်ႈႁၢႆႉ
 129. သုမ်ႉတေလူႉပႄၸိူၼ်း ႁိူၼ်းတေလူႉသဝ်ၶၢတ်ႇ
 130. သုမ်ႉတေလုပႄၸိူၼ်း ႁိူၼ်းတေလုတူင်ၶွၼ်ႈ
 131. သဝ်မိူင်းဢမ်ႇလီႁၵ်း လၵ်းမိူင်းဢမ်ႇလီထူၺ်ႈ
 132. သၢဝ်ၵႂၢမ်းၶႅဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႈယၢၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႃးသိုၵ်း
 133. သၢဝ်ၵူင်းလူဝ်းဢမ်ႇလီဢဝ်ႁဵတ်းၸူႉ မၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလုဢမ်ႇလီဢဝ်ႁဵတ်းၽူဝ်
 134. သၢဝ်ၶီႈၶၢၼ်ႉလႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ်းၼၢဝ်း ပိူၼ်ႈတေတၢဝ်းႁႃၵၼ်
 135. သၢဝ်သိူၼ်းပိူၼ်းလႄႈ မၢဝ်ႇသူႇယႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႃႈႁႃၵၼ်
 136. သၢဝ်တေႃးႁုၵ်ႈႁွႆႈႁိင်ႇ မၢဝ်ႇလဵတ်းတိင်ႇၵၢင်ဝၼ်း ပိူၼ်ႈတေပၢၼ်းႁႃၵၼ်
 137. သၢဝ်မႄႈႁိူၼ်း လီသေသၢဝ်ႁိူၼ်းမႄႈ
 138. သၢဝ်ႁူႉလိၵ်ႈလႄႈမၢဝ်ႇႁူႉထမ်း ပိူၼ်ႈတေၵၢမ်းႁႃၵၼ်
 139. သိုဝ်ႉၶဝ်ႈလႆႈပႃးယေး ဢဝ်မေးလႆႈပႃးလုၵ်ႈ
 140. သိုဝ်ႉၶဵဝ်ၸၢင်ႈလႆႈလူမ်း ၸူမ်းၸိုၵ်းၸၢင်ႈမၢတ်ႇၼီႈ
 141. သိုဝ်ႉၶဵဝ်ၸၢင်ႈလႆႈလူမ်း ၸူမ်းၸိုၵ်းပဵၼ်ၵွင်ၼီႈ
 142. သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆၶၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶၢႆၵၢတ်ႇၼႃႈ
 143. သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆသုၼ်ႇ ၵုၼ်ႇၺႃးပွႆး
 144. သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆယၢပ်ႇ လီလၢပ်ႇသုတ်းပၢၼ်
 145. သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆ ၸင်ႇဝႆး
 146. သိုဝ်ႉၽိတ်းယႃႇမႆႈ ၶႂ်ႈမျၢတ်ႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ
 147. သိုဝ်ႉၽိတ်းဢမ်ႇသုမ်းလၢႆ ၶိုၼ်းၶၢႆပေႃးလႆႈယူႇ
 148. သိုဝ်ႉၽူႇၽႃႇ ၼႃႇႁဝ်းၶိုၼ်း
 149. သိုဝ်ႉယဝ်ႉၶၼ်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈၸိုၼ်ႈတႃဝၢၼ်
 150. သိုဝ်ႉယဝ်ႉၶၼ်လူင်း ၵိုတ်းသူင်းၼႃႈဢူၼ်ႈ
 151. သိုဝ်ႉယဝ်ႉထၢင်ႇပႅတ်ႈလၢႆ ဝၢႆးမႃးၶၢႆၶႅၼ်းမျၢတ်ႈ
 152. သိုဝ်ႉယဝ်ႉပႆႇပၼ်ငိုၼ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵီႈ
 153. သိုဝ်ႉလၢပ်ႇလႆႈပႃးသၢႆ သိုဝ်ႉၵႂၢႆးလႆႈပႃးႁွၵ်ႈ
 154. သိုဝ်ႉဝႆႉၶၢႆယွႆႈ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈႁၢႆလၢႆ
 155. သိုဝ်ႉဝႆႉၶၢႆလုမ်း ပေႃးသုမ်းယႃႇပွႆႇ
 156. သိုဝ်ႉဝႆႉၵႃႈမၼ်းထုၵ်ႇ ပဵၼ်မေႃႁုၵ်ႇတေႃးလၢႆႈ
 157. သိူဝ်ၵျၢမ်းမၢတ်ႇသၢမ်ပွၵ်ႈ ၽႂ်ၶိုၼ်းသွၵ်ႈမၼ်းၼိုၵ်း
 158. သိူဝ်ၶူပ်း ဢမ်ႇမီးၵေႃႉတွႆႇမႆႉ
 159. သိူဝ်သိူင်ႇၺၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇပၢင်တၢႆးလိုမ်း
 160. သိူဝ်တၢႆၵႂၢႆးတႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆမႃပုတ်ႈ
 161. သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ
 162. သိူဝ်တၢႆ လၢႆးဢမ်ႇၼဝ်ႈ
 163. သိူဝ်တူၵ်းထၢင် ပၢင်တၢႆးဢွၵ်ႇ
 164. သိူဝ်ထိူၼ်ႇပၢႆႈတူဝ်ၵႂၢႆး ႁဵၼ်လၢႆးပၢႆႈၵႆႇမႄႈ
 165. သိူဝ်ပႆႇတၢႆ ပၢင်တၢႆးပုတ်ႈ
 166. သိူဝ်ယဵၼ်းၶူပ်းဝူဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းယဵၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁၢႆ
 167. သိူဝ်လူင်ၵေႃႈႁွႆးယႂ်ႇ ၼမ်ႉယႂ်ႇၵေႃႈ ႁိူဝ်းသုင်
 168. သိူဝ်ႁၢႆႉယႃႇၶိူင်းၵၢမ်ႇ ၼမ်ႉႁၢႆႉယႃႇၶိူင်းႁိူဝ်း
 169. သိူဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၶိူဝ်း သတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၵျေႃႇမူၼ်ႈ
 170. သိူဝ်ႈၶူဝ်းယွၵ်း ဢွၵ်းငိုၼ်းမၢၵ်ႈ
 171. သိူဝ်ႈၶူဝ်းလိူမ်ႈၽၢၼ်ၽၢၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ပဵတ်ႈ
 172. သိူဝ်ႈမႂ်ႇလိူမ်ႈၽၢၼ်ၽၢၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ပႄႇ
 173. သိူဝ်ႈမႂ်ႇလိူမ်ႈၽၢၼ်ၽၢၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ပုင်း
 174. သႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းယင်းယၢပ်ႇ လႃႈလီႈတၢပ်ႇသမ်ႉပဵၼ်
 175. သြႃႇပေႃႈမေႃသွၼ် ထုင်းမိုၼ်ႇမွၼ်ယႃႇပႅတ်ႈ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။