ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ၼ)

 1. ၼႃႈသိုၵ်းလူဝ်ႇၵူၼ်းၵတ်ႉ ၵႂၢမ်းလပ်ႉလူဝ်ႇသူပ်းၼၵ်း
 2. ၼႃႈသိုၵ်းဢမ်ႇလီလတ်း ၼႃႈသတ်းဢမ်ႇလီၶဝ်ႈ
 3. ၼႃႈသူမ်ႈၸႂ်လီ ၼႃႈၶီၸႂ်ယၢဝ်း
 4. ၼႃႈတူႇလီၵူဝ် ၼႃႈၶူဝ်လီႁၵ်ႉ
 5. ၼႃႈယုမ်ႉလီႁၵ်ႉ ၼႃႈၸၵ်ႉလီၸင်း
 6. ၼႃႈလီပိူၼ်ႈမုၼ်ႈ ထုၼ်လီပိူဝ်ႈဢႅပ်ႇ ၼႅပ်ႇလီပိူဝ်ႈၵူၼ်းယိပ်း
 7. ၼႃႈလႅင်ႁၢင်မွၵ်ႇ ၸွမ်းၽွၵ်ႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း
 8. ၼႃႈႁၢႆႉတႃလိူၵ်ႇ ၸႂ်မိူၵ်ႈသုတ်းပၵ်း
 9. ၼႃႈႁိူၼ်းသႃႇ ႁႃငိုၼ်းငၢႆႈ ၼႃႈႁိူၼ်းယၢႆႈ ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ
 10. ၼႃႈႁိူၼ်းယုင်ႈ ၵၢမ်ႇလူင်း ၼႃႈႁိူၼ်းပူင်း ၽၢၼ်ႁၢႆႉ
 11. ၼႃႈဢွၵ်ႇထုၵ်ႇ လုၵ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ
 12. ၼႃးၼမ်ႉၽ တွင်းတ ၵိူဝ်းလီၽူၼ်
 13. ၼႃးလၢႆႇဝၢၼ်ႈ ပႃႇၽုၼ်ႇ ႁိူၼ်းႁူဝ်တွပ်ႈ ၸၢင်ႈသုၼ်ႇ
 14. ၼႃးလၢႆႇဝၢၼ်ႈ ပႃႇၽုၼ်ႇ ႁိူၼ်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈသုၼ်ႇ
 15. ၼႃးလီပိူဝ်ႈႁွင်ႈ တွင်ႇၼွင်ႈလီ ပိူဝ်ႈၶိူင်
 16. ၼႃးဢမ်ႇလီ ပေႉၵႃႈ ၼႃႈဢမ်ႇလီ ပေႉမုၼ်ႈ ၶုၼ်ဢမ်ႇလီ ပေႉငိုၼ်း
 17. ၼႃႉၼွင်ႉမႄႈ ဢွၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ
 18. ၼီႈၽႆးၶဵၼ် ၵိုတ်းဝႆႉ ၸၢင်ႈလေႇၵႆႉ လၢမ်းၽိူဝ်း
 19. ၼူၵိၼ်ႁၢင်မႅဝ်းထဝ်ႈ မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈတေႃးမိူင်း
 20. ၼူၽႆး ဢမ်ႇမီးႁၢင် ၶိတ်းၶၢင် ၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇ
 21. ၼူဢွၼ်ႇ ပေႉၵိၼ်မႅဝ်း မိူင်းမဵၼ်ၶႅဝ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ
 22. ၼၵ်းၵႃႈတွင်ႉ ၶႅၼ်းသေ ၵွင်ႉၵႃႈမိုဝ်း
 23. ၼၵ်းတီႈမႃႇ သႃႇတီႈမၵ်း
 24. ၼၵ်းတီႈမႃႇ ဢမ်ႇသႃႇတီႈၸႂ်
 25. ၼၵ်းတိုၵ်ႉၵိုၵ်ႉ တၢၼ်ႇတၢင်ႈ မဝ်ထၢင်ႈယၢင်ႈ တၢၼ်ႇၸိုၼ်း
 26. ၼူၵ်ႉၵဵဝ်ႇ ၸပ်းလင်ဝူဝ်း ထၢင်ႇတူဝ်မၼ်း ၼၵ်းၼႃႇ
 27. ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈမွင်းႁၢင် ထိုင်ၵၢင်ပီ သမ်ႉႁွင်ႉ
 28. ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈမွင်းႁၢင် ပၢင်တၢႆးမွင်းၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇမွင်းႁၢင်ၶူမ်းၶဵဝ်ႈ
 29. ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈမွင်းႁၢင် ပၢင်တၢႆးမွင်းၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇမွင်းႁွၼ်
 30. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပႄႉလႅမ်ႈၶႃႈ ၸၢင်ႉငႃးပႄႉတုမ်မႆႉ
 31. ၼူၵ်ႉသီႇပိတ်ႈယွပ်ႇယႄယႄ ထၢင်ႇလိၼ်တေယၢၼ်းၵွပ်ႈ
 32. ၼူၵ်ႉသီႇပိတ်ႈ ယွပ်ႇယႄယႄ ထၢင်ႇလိၼ်မိူင်း တေၵူၼ်ႇ
 33. ၼူၵ်ႉသၢႆးဢိတ်းလူၸၢင်ႉ ၼႅတ်ႈမၢင်ႉယၢပ်ႇလၢႆလၢႆ
 34. ၼူၵ်ႉမၢၵ်ႇႁႅင်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ် ယင်းၸၢင်ႈပေႉႁုင်ႉ
 35. ၼူၵ်ႉၽႂ်ဝႃႈမၼ်းႁွင်ႉ ၵွင်ႉၽႂ်ဝႃႈမၼ်းယမ်
 36. ၼူၵ်ႉယုင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႃႈဢမ်ႇႁၢင်ႈလီပဵင်းမၼ်း
 37. ၼင်လိၼ်လႄႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ၸဝ်ႈလႄႈၶႃႈ ၵိုၵ်းၵၼ်
 38. ၼင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လုၵ်ႉၵႂႃႇ ပႆႇလီ
 39. ၼင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလုၵ်ႉသေ တေၺႃးယူႇတီႈၼိုင်ႈ
 40. ၼၢင်းယိင်း ၵႄႇၽၵ်းပၵ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ၵႄႇၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၶႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းဢီႇမဵတ်ႈ ၽၵ်းသူမ်ႈ
 41. ၼၢင်းယိင်းၵိူဝ်းလီၽူဝ် တူဝ်သတ်းၵိူဝ်းလီၸဝ်ႈ
 42. ၼၢင်းယိင်း ၵိူဝ်းလီၽူဝ် မွၵ်ႇမူဝ် ၵိူဝ်းလီၼမ်ႉ
 43. ၼၢင်းယိင်း ၸမ်သင်ႇၶႃႇ ၶီႈၶႃႇ တူၵ်းၵွင်ၽႆး
 44. ၼၢင်းယိင်းသၢဝ် ပႆႇထဝ်ႈ လီပိူဝ်ႈ ၵဝ်ႈမူၺ်းၽူမ်
 45. ၼၢင်းယိင်းတွင်ႈမီးၽူဝ် ၸင်ႇတူၺ်းၼူဝ် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ
 46. ၼၢင်းယိင်းမေႃပွင်မိူင်း ဢူမုၼ်ႁိူင်းတဵမ်ၾႃႉ
 47. ၼၢင်းယိင်းမေႃလၢတ်ႈ မႅၼ်ႈထၢတ်ႈၸႂ်လီ
 48. ၼၢင်းယိင်းယူႇလူၺ်ႈႁၢၼ်ႇ ၽူႈၸၢႆးယူႇလူၺ်ႈၺၢၼ်ႇ
 49. ၼၢင်းယိင်း ႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၵူၼ်းၸၢႆးႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈႁတ်းႁၢၼ်
 50. ၼၢင်းယိင်း ဢိတ်ႉထိယႃႇ ဢမ်ႇလီၵႂႃႇၵွႆးတူဝ်
 51. ၼုင်ႈၼမ် ဢမ်ႇမႆႈ ၶႆးၼမ် ဢမ်ႇၶူမ်း
 52. ၼုင်ႈလီပိူၼ်ႈဝႃႈသမ်ႇ ၵိၼ်လီၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်
 53. ၼိုင်ႈၵေႃႉႁူႉၼိုင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉႁၼ်ၼိုင်ႈလွင်ႈ
 54. ၼိုင်ႈႁုတ်ႉၼိုင်ႈငၢၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႈၼိုင်ႈတၼ်
 55. ၼွင်ႉပေႉပီႈ ႁိူၼ်းၼၼ်း သၢဝ်ႁီၶၼ်း ပေႉဝၢၼ်ႈ
 56. ၼွင်ႉပေႉပီႈ ႁိူၼ်းၼၼ်း ပီႈပေႉၼွင်ႉ ဢမ်ႇပၼ်းႁႆႈ
 57. ၼွင်ႉပႄႉပီႈႁိူၼ်းၼၼ်း ဢူၼ်ပၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ
 58. ၼွင်ႉဝႃႈလီ ပီဝႃႈၸ ၼွင်ႉဝႃႈၽ ပီႈဝႃႈလႅဝ်း
 59. ၼွင်ႉဢမ်ႇၵီႈ ပီႈဢမ်ႇၸွပ်ႈ
 60. ၼၢႆးလူင်းၸင်ႇတၢၵ်ႇၽႃႈ သမ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၼွၼ်းဢုၼ်ႇ
 61. ၼႅတ်ႈၵႃႉၼႅတ်ႈၶၢႆ ၽႂ်တၢႆဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ
 62. ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ၼႅတ်ႈၶိုၼ်း ယဵပ်ႇႁၢင်ၽိုၼ်း ၶွင်ႉတင်ႇ
 63. ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၼႅတ်ႈၽၢႆႈ တၢၼ်ႇပိူၼ်ႈပၢႆႈမီသိူဝ်
 64. ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၼႅတ်ႈမႃး ၽြႃးပေႃးဢမ်ႇတၼ်းဝႆႈ
 65. ၼႅတ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၽၵ်း ထၢင်ႇတေလၵ်းသမ်ႉငိူဝ်ႈ
 66. ၼႅတ်ႈၵိၼ်ၼႅတ်ႈၽဵဝ်ႈ ၶဵဝ်ႈပေႃးမၢင်ႈပဵၼ်တႅဝ်း
 67. ၼႅတ်ႈၵိၼ်ၽၵ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ထၢင်ႇဢမ်ႇထဝ်ႈသမ်ႉယၢၼ်း
 68. ၼႅတ်ႈၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၼႅတ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ
 69. ၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈၼႅတ်ႈလူင်း ႁူဝ်ပေႃးပူင်း ပုၵ်ႉယုၵ်ႉ
 70. ၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈၼႅတ်ႈလူင်း ႁူဝ်ပေႃးပူင်းပူင်ႈယူင်ႈ
 71. ၼႅတ်ႈမၢင်ႉတင်းၸူဝ်ႈ ႁိူၼ်းႁူဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းမႄး
 72. ၼႅတ်ႈယူႇ တင်းပီ ဝၼ်းလီ ဢမ်ႇတၼ်းတူၺ်း
 73. ၼႅတ်ႈလုၵ်ႉ ၼႅတ်ႈယၢင်ႈ ၽူင်ႈၽၢင်ႈ ယဵပ်ႇႁၢင်မႅဝ်း
 74. ၼႅတ်ႈလၢတ်ႈ ၼႅတ်ႈၸႃ ၵႃႉပေႃးဢမ်ႇတၼ်းၸဵတ်ႉ
 75. ၼႅတ်ႈလၢတ်ႈၼႅတ်ႈၸႃ တႃပေႃးဢမ်ႇတၼ်းၽႅပ်ႉ
 76. ၼႅတ်ႈဝႆႉၵူႈမိူဝ်ႈ ၶေႃးသိူဝ်ႈပေႃးတၢၼ်ႇၶႅပ်းၶႆ
 77. ၼႅတ်ႈဝႆႉတင်းပီ ဝၼ်းလီဢမ်ႇတၼ်းတူၺ်း
 78. ၼႅတ်ႈႁဵတ်းၼႅတ်ႈသၢင်ႈ တႂ်ႈလၢင်ႈဢမ်ႇတၼ်းပတ်း
 79. ၼႅတ်ႈႁဵတ်းလူႉငၢႆႈ ၼႅတ်ႈပၢႆႈၶူဝ်းသုမ်း
 80. ၼႅတ်ႈႁွမ်ၶဝ်ႈႁွမ်ငိုၼ်း တိုၼ်းဢၢၼ်းၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ
 81. ၼႅတ်ႈႁွမ်ငိုၼ်းႁွမ်ၶဝ်ႈ ထၢင်ႇတၢင်းထဝ်ႈမီးၵႆ
 82. ၼႅတ်ႈဢိုၼ်ၸၢင်ႈၶမ်ၶေႃး ၵိၼ်လေႃးၽႃႉသႆႈတႅၵ်ႇ
 83. ၼၢၼ်းတၢႆ ပဵၼ်လၢႆၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈၼမ် မီးတၢင်းၽိတ်း
 84. ၼွၼ်းၶိုၼ်း ႁႃဢမ်ႇလႆႈ တုၵ်ႉၸႂ်မႆႈ ၼၢၼ်းလပ်း
 85. ၼွၼ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႉဢႆ သၢမ်ၽဝ်ႇ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၸင်ႇၵၢင်းၽေး
 86. ၼွၼ်းၸဝ်ႉလႆႈၼွၼ်းၼမ် လုၵ်ႉၸဝ်ႉလႆႈၶီႈၸမ်
 87. ၼွၼ်းထႃႈၵၢမ်ႇၸင်ႇတုၵ်ႉ ယူႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉၸင်ႇမဵၼ်
 88. ၼွၼ်းပႂ်ႉၵၢမ်ႇၸင်ႇၽၢၼ် ၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸင်ႇၵွတ်း
 89. ၼွၼ်းပႂ်ႉၵၢမ်ႇ လၢမ်းပႂ်ႉသုၼ်ႇ
 90. ၼွၼ်းပႂ်ႉမိူဝ်ႈ ငိူဝ်ႈပႂ်ႉဝၼ်း
 91. ၼွၼ်းၽၼ် ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတူဝ်ထူပ်း သိပ်းသူပ်း ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃႁၼ်
 92. ၼွၼ်းလိုၵ်း ပေလုၵ်ႉလႃႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢိူၼ်
 93. ၼွၼ်းလိုၵ်းပႄႉပူႉယႃႈ လုၵ်ႈလႃႈပႄႉၽိုၼ်းၽႆး
 94. ၼွၼ်းဝၢႆးငၢႆး ဝၢၼ်သေ ၼိူဝ်ႉၵႂၢႆးသႃႈ
 95. ၼွၼ်းဢမ်ႇၵျေႃႇ ၸၢင်ႈပေႃႇလွင်ႈသေမဵဝ်း
 96. ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်မႆႈတၢင်းၼႂ်း
 97. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၵွပ်ႈဝူၼ်ႉၼမ် ၵႂၢမ်းဢမ်ႇယမ် ၵွပ်ႈလၢတ်ႈယွႆႈ
 98. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၵွပ်ႈဝူၼ်ႉၼမ ၵႂၢမ်းဢမ်ႇယမ် ၵွပ်ႈၵႆႉလႅၼ်ပိူၼ်ႈ
 99. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၸႂ်ၸပ်း ၸၢင်ႈၽၼ်ၶွပ်ႈ
 100. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၸႂ်ၸပ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ
 101. ၼိုင်ႈႁႅမ် ၼိုင်ႈၶဝ်ႈတၵ်း ၼိုင်ႈယၵ်း ၼိုင်ႈၶဝ်ႈၶဝ်ႇ
 102. ၼပ်ႉသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉၶၢႆ ငိုၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသဵင်ႈ
 103. ၼပ်ႉယမ်ပိူၼ်ႈ ၼၢဝ်းၼၢဝ်း တူဝ်ႁဝ်းဝႆႉ တႅမ်ႇတႂ်ႈ
 104. ၼပ်ႉလိူၼ်ဝၼ်း ဢမ်ႇပေႃးဝႃႈ ၼပ်ႉတႃႇၶဝ် ယင်းၼၢၼ်း
 105. ၼမ်ႉၵိုင်ႇတူဝ် ၽူဝ်ၵိုင်ႇမေး
 106. ၼမ်ႉၵဵဝ် ၵူတ်ႉၵူႈၵႄး ယိင်းဢႄး ၵူတ်ႉၵူႈၵေႃႉ
 107. ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႃး ၶဵတ်ႇႁွင်ႉ ၼမ်ႉၶဝ်ႈတွင်ႉ ၵူၼ်းမေႃး
 108. ၼမ်ႉသႃႇ တႃႈလီ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၵေႃႈလိူင်ႇ
 109. ၼမ်ႉသႃႇ တႃႈလီ ၵူၼ်းမီး ၸႂ်ၵီႈ
 110. ၼမ်ႉသၢမ်သူပ်းဢိုတ်းလႆႈ ၵူၼ်းသၢမ်သူပ်းၶႆႈၸွတ်ႇဝဵင်း
 111. ၼမ်ႉသူမ်ႈ ၶဝ်ႈၶူႈလင် ပဵၼ်သင် ၸင်ႇၵွႆႈႁူႉ
 112. ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ် ၸႂ်လီတီႈၼၼ်ႈ
 113. ၼမ်ႉသႂ် ပွင်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇ ၵတ်းဢုၼ်ႇ ဝႆႉလေႃးၵၼ်
 114. ၼမ်ႉပုၼ်းႁူးဢွၵ်ႇၵိုတ်ႈ ဢမ်ႇလီဢိုတ်းႁႂ်ႈႁႅင်ႈ
 115. ၼမ်ႉမေႃႇ ဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉၶုမ် ဢမ်ႇလီၵူၼ်ႇလိၼ်ထူမ် ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ
 116. ၼမ်ႉယူႇၵႆ ၽႆးယူႇၵႂ်ႈ
 117. ၼမ်ႉယႂ်ႇၵေႃႈ ႁိူဝ်းသုင် ၶွၼ်ႉယႂ်ႇၵေႃႈ မွင်းလူင်
 118. ၼမ်ႉယႂ်ႇၵေႃႈ ႁိူဝ်းလူင် ထူင်ယႂ်ႇၵေႃႈ ငိုၼ်းမၢၵ်ႈ
 119. ၼမ်ႉလႄႈပႃ ဝလႄႈမႃမၢၵ်ႇတႃလႄႈ ၵႂၼ်းၽႆး
 120. ၼမ်ႉလႆတႂ်ႈၽိူင်း ပိုၼ်းၸၢင်ႈလိူင်း
 121. ၼမ်ႉၽိုင်ႈ တႃးၶူမ်းလႅဝ်း ၼိူဝ်ႉၶႅဝ်း သဵပ်ႇပၢႆႁွၵ်ႇ
 122. ၼမ်ႉၽိုင်ႈဝၢၼ်တႃးၶူမ်း ယႃႇပေၸူမ်းလႅမ်ႉၵိၼ်
 123. ၼမ်ႉဝၢၼ်ၵမ်ႈၵူၼ်းတၵ်း ၽၵ်းဝၢၼ်ၵမ်ႈၵူၼ်းႁုင်
 124. ၼမ်ႉလိုၵ်ႉ ဢမ်ႇမေႃး ၼမ်ႉသေႃးသေႃး ၸၢင်ႈႁႅင်ႈ
 125. ၼမ်ႉလိုၵ်ႉဢမ်ႇမေႃး ၼမ်ႉမေႃးဢမ်ႇလိုၵ်ႉ
 126. ၼမ်ႉႁူး လိူၼ်ႈၽုတ်းလႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈ
 127. ၼမ်ႉႁၢႆႉ ယႃႇၶိူင်းႁိူဝ်း သိူဝ်ႁၢႆႉ ယႃႇၶိူင်းၵၢမ်ႇ
 128. ၼမ်ႉႁၢႆႉ ယႃႇၼႄးႁိူဝ်း သိူဝ်ႁၢႆႉ ယႃႇၼႄးၵၢမ်ႇ
 129. ၼမ်ႉႁၢႆႉယႃႇယုမ်ႇႁိူဝ်း သိူဝ်ႁၢႆႉယႃႇယုမ်ႇၵၢမ်ႇ
 130. ၼမ်ႉဢမ်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇႁူဝ် ယႃႇသီတူဝ် ဢၢပ်ႇသုၵ်ႈ
 131. ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင် တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ
 132. ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၽၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ မုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလိူဝ် မွၵ်ႇယႃႈၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ ၶႅၵ်ႇဢမ်ႇလိူဝ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း
 133. ၼၢမ်တူၵ်းသႂ်တွင်ၵေႃႈ တွင်ပွင်ႇ တွင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼၢမ်ၵေႃႈ တွင်ပွင်ႇ
 134. ၼၢမ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ လွႆၶပ်ႉ ၽႂ်ႁွၼ်ႇလပ်ႉ မၼ်းလႅမ်
 135. ၼိူဝ်ႉသႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ်ၶဵင် ၵႂၢမ်းထဵင် ဢမ်ႇၵူဝ်လၢတ်ႈ
 136. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလူမ်း
 137. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈတူႇ ၸဵမ်လႂ် ငိုၼ်းမႂ် ယႃႇၵိူဝ်းလႆႈ
 138. ၼိူဝ်ႉတၼ်းတႃ ပႃတၼ်းၼႃႈ
 139. ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးသိူဝ် ၵူၼ်းတၵ်းထိူဝ်ၶၼ်ႇပွမ်ႈ
 140. ၼႂ်းၼမ်ႉမီးပႃ ၼႂ်းၼႃး မီးၶဝ်ႈ
 141. ၼႂ်းႁိူၼ်းမီးၽူႈလၵ်ႉ ယေႈတၵ်ႉယေႈၶူဝ်းႁၢႆ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။