ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(င)

 1. ငရၢႆးမီးတႂ်ႈလိၼ် ၵူဝ်တူၵ်း ႁႂ်ႈၵမ်သိၼ်
 2. ငရၢႆးတႆႇပၢၵ်ႇၶွပ်ႇ ယူးပၢၵ်ႈ တွပ်ႇမိူင်းၵူၼ်း
 3. ငႃငမ်ႉၸၢင်ႈၶႄးႁိုင် လူဝ်ႇၶိုင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ
 4. ငႃတေၵိုတ်း သမ်ႉလႃႇ ငႃတေၵႂႃႇ သမ်ႉထ
 5. ငႃတေၽၢၼ်သမ်ႉၶႅၼ်း ငႃတေၵႅၼ်းသမ်ႉသုၼ်ႇ
 6. ငႃတေလူမ်ႉ ပိူၼ်ႈပူၵ်း ငႃတေတူၵ်း ပိူၼ်ႈႁွပ်ႇ
 7. ငႃတေႁဵတ်းသမ်ႉၵၢတ်ႈ ငႃတေလၢတ်ႈသမ်ႉၵၵ်း
 8. ငႃၼင်ႈ သမ်ႉမီးလုၵ်း ငႃၸုၵ်း သမ်ႉမီးၶႃႇ
 9. ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၽၼ်းမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သူၼ်
 10. ငႃႉဝႃႈငိုၼ်း ၽႂ်မီးၵေႃႈတိုၼ်းၵျႃႉ
 11. င ဝႃႈငိုၼ်း ႁဝ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃၸၢႆႇ
 12. င ဝႃႈငိုၼ်း ႁွမ်ၼမ်ၵိုၼ်း ၸင်ႇမၢၵ်ႈ
 13. ငႄႈပႃလမ် ၵမ်ဢမ်ႇလႆႈ
 14. ငူးလူင် လႆႈၺႃးၶွၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ထၢင်ႇလႆႈၵိၼ်
 15. ငူးလိူမ်ထႃႈၶွၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢိူၼ်လိူၼ်
 16. ငူးလိူမ် ထႃႈဢဝ်ၶွၼ်ႉ ယႃႇပေတွၼ်ႉလွၼ်းႁဵတ်း
 17. ငူးလိူမ်ပႂ်ႉၵိၼ်ၽၢၼ်း ၼူၵ်ႉယၢင်းဢၢၼ်းၵိၼ်ပႃ
 18. ငူးလိူမ် ပႂ်ႉဢိုၼ်ၽၢၼ်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ဢၢၼ်းတိပႃ
 19. ငူးလိူမ် ပႂ်ႉဢူမ်ၶဵတ်ႇ ႁူဝ်ယဵတ်ႇၵေႃႈ ႁၢင်ၶူတ်း
 20. ငူးလိူမ် လႆႈၺႃးၶွၼ်ႉ ယွၼ်ႉပႂ်ႉ တႃႇလႆႈၵိၼ်
 21. ငူးႁၼ် ၶွင်ၵႆႇၵေႃႈ ၵႆႇႁၼ်တိၼ်ငူး
 22. ငူးႁၼ် ၼူမ်းၵႆႇၵေႃႈ ၵႆႇႁၼ်တိၼ်ငူး
 23. ငူး ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ၵႆႇဢမ်ႇၸၢင်ႈလိူၼ်ႈ
 24. ငေႃးတေႃႇငေႃး ၼႃႈပေႃး ဢမ်ႇထွင်ႇလႅတ်ႇ
 25. ငေႃးတေႃႇငေႃး ၽၵ်းၵုတ်ႇၸေႃးလေႃးၵုင်ႈ
 26. ငၵ်းတေႃႇငၵ်း ၼႄတၢင်းလၵ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ
 27. ငၵ်းပႆႇႁိူဝ်ႈ ငိူဝ်ႈပႆႇၸၢႆႇ
 28. ငိုၵ်းတေႃႇငိုၵ်း ပၼ်ပိူၼ်ႈၸိုၵ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ
 29. ငၢႆႈၵေႃႈ ယႃႇလိုၼ်ႈ တိုၼ်ႈၵေႃႈ ယႃႇမဝ်
 30. ငၢႆႈၵေႃႈ ယႃႇလိုၼ်ႈ တိုၼ်ႈၵေႃႈယႃႇယင်ႇ
 31. ငၢႆႈပိူဝ်ႈယၢမ်ႈ ဢၢမ်းပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇ
 32. ငၢႆႈပိူဝ်ႈႁူႉ လူႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမေႃ
 33. ငၢႆႈလိူဝ် မိူဝ်ႈၵဝ်ႇ လဝ်းလိူဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
 34. ငၢႆႈဝႃႈငၢႆႈ ဢၢႆႈၵိၼ်ၵူၺ်း ယင်းလႆႈၵွၵ်းပိူၵ်ႇ
 35. ငၢၼ်တေႃႇငၢၼ် ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇသုတ်ႈ
 36. ငၢၼ်တေႃႇငၢဝ်ႈ ၽႆးၸုတ်ႇၵၢဝ်ႈၼႄၵၼ်
 37. ငိၼ်းၵႂၢမ်းၵႆမၢင်ႉၼႅတ်ႈ ၽူဝ်မေးၸၢင်ႈပႅတ်ႈၵၼ်
 38. ငိၼ်းၵႂၢမ်းသင်ၵေႃႈယုမ်ႇ ၵုမ်ႇမိုင်ႉၸဵပ်းၸႂ်လၢႆ
 39. ငိၼ်းၵႂၢမ်း ပဝ်ႇမႂ်မႆႉ ပေႃးၵႆႉယုမ်ႇ ၽိတ်းၵၼ်
 40. ငိၼ်းၵႂၢမ်းမႃ ဢမ်ႇငိၼ်းၵႂၢမ်းၽၢၼ်း ယႃႇမၵ်းၶၢၼ်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ
 41. ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ တႃႁၼ် ထၢမ်ၵၼ် ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ တူဝ်ထူပ်း
 42. ငိၼ်းၸိုဝ်ႈပေႃးလီၵူဝ် ႁၼ်တူဝ်ၶႅၼ်းလီၽၢၼ်ႈ
 43. ငိၼ်းသဵင်ၵေႃႈ လီႁၵ်ႉ ယၵ်ႉတူၺ်းၵေႃႈ လီပႅင်း
 44. ငိၼ်းသဵင်ၵေႃႈ လီၸင်း ၼင်ႈၶၢင်းၵေႃႈ လီမိူဝ်ႇ
 45. ငိၼ်းပိူၼ်ႈသမ်ႉပိူၼ်ႈဢုပ်ႇ ယႃႇၸုပ်ႇပၢၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်
 46. ငိၼ်းပိူၼ်ႈဝႃႈၵေႃႈလၢႆး ၵေႃႉၸၢႆးယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
 47. ငိၼ်းပိူၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ ၵႃႈႁဝ်းႁၼ်
 48. ငိၼ်းပိူၼ်ႈဝႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇတဝ်ႉ တႃႁၼ်
 49. ငိၼ်းလူမ်းပဝ်ႇ မႂ်မႆႉ ပေႃးၵႆႉယုမ်ႇ ၽိတ်းၵၼ်
 50. ငိုၼ်းၶမ်းၵႅၵ်း ပိူၼ်ႈဢဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶမ်း ပဝ်ႇၽႆးထူဝ်း
 51. ငိုၼ်းၶမ်း ၶႅၼ်းပေႃး လေႃးၽ ၶႅၼ်းယႂ်ႇ
 52. ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈပဵၼ်ပုၼ်ႈမၼ်း
 53. ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈ မၼ်းလႆႈ
 54. ငိုၼ်းၶမ်း မီးတီႈၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းလၵ်း ၵႂၢမ်းၼၵ်း မီးတီႈၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းငဝ်
 55. ငိုၼ်းၶမ်း မီးၼႂ်းပိူၼ်ႈ ႁွၼ်ႇပဵၼ်ငိူၼ်ႈ ၵၢၼ်တိုၼ်း
 56. ငိုၼ်းၶမ်း ဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈ ၽႃႉမၢင်ႈ ဝႆႉၼိူဝ်ႁိူၼ်း
 57. ငိုၼ်းၸွႆႉၸိုင် မဝ်ႇႁႃ တၵ်းငႃသိုဝ်ႉ ဝူဝ်းယွႆႈ
 58. ငိုၼ်းၼမ် ၶမ်းပေႃး လေႃးၽ ယေႈၶႅၼ်းယႂ်ႇ
 59. ငိုၼ်းၼမ်ၸင်ႇဢမ်ႇၽၢၼ် ၵၢၼ်ၼမ်ၸင်ႇဢမ်ႇၵွတ်း
 60. ငိုၼ်းၼမ်ၸႂ်ၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈၵုမ်ႇၸႂ်လူၼ်း
 61. ငိုၼ်းၼမ် တႃသမ်ႉပေႉ လေႉလႂ်ၵေႃႈ သမ်ႉမျၢတ်ႈ
 62. ငိုၼ်းၼမ် ဢမ်ႇၶႃႇၵႄႇ ဢမ်ႇၼမ်ဢမ်ႇဢႄႇတႄႉ ၸၢင်ႈသမ်ႇၸၢင်ႈမႅၼ်
 63. ငိုၼ်းၼမ် ဢမ်ႇၶၢၼ်ႉ ၵၢၼ်ၼမ် ဢမ်ႇၵူၼ်ႉ
 64. ငိုၼ်းၼမ် ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈ တုၵ်ႈၶလိူဝ် ၸိူဝ်းၽၢၼ်
 65. ငိုၼ်းမူတ်း ယႃႇၶၢၼ်ႉ ၵၢၼ်မူတ်း ယႃႇလိုဝ်ႈ
 66. ငိုၼ်းႁႅင်ႈယႃႇၵိုတ်း ငိုၼ်းယိုတ်းယႃႇငဝ်
 67. ငိုၼ်းႁွင်ႉငိုၼ်း ၵိုၼ်းဝႆးၼႃႇ
 68. ငိုၼ်းႁွင်ႉငိုၼ်း တိုၼ်းဢမ်ႇၽၢၼ်
 69. ငိုၼ်းဢေႇတႃသမ်ႉၵႂင် သိုဝ်ႉလႆႈသင်ၵေႃႈသုမ်း
 70. ငိုၼ်းဢႄႇ တႃသမ်ႉၽိတ်း ထၢင်ႇမျၢတ်ႈဢိတ်းဢိတ်း သမ်ႉသုမ်းသဵင်ႈ
 71. ငိုၼ်းဢႄႇ လုၵ်ႈသမ်ႉၵိုၼ်း ႁႃဝၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇ
 72. ငိုၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၵူႈၵႂႃႇ ယႃႇထၢင်ႇတေဢွၵ်ႇႁၢင်
 73. ငိုၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃ ၼႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း
 74. ငိုၼ်းဢမ်ႇတူင်ႉငိုၼ်းတၢႆ ငိုၼ်းပႅတ်ႈလၢႆပိူၼ်ႈၵူႈ
 75. ငမ်းမိူင်း ပိူင်ႇၼိူဝ်ၸွင်ႈ ႁႂ်ႈတႆႈလွင်ႈ ထုင်းလူဝ်း
 76. ငူမ်းပႃမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ တၢၵ်ႇၽႃႈမိူဝ်ႈလႅတ်ႇဢုၼ်ႇ
 77. ငဝ်တေႃႇငဝ် ပိူၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းသဵင်ႈ
 78. ငဝ်ပႃးၺၢၼ်ႇ ႁၢၼ်ႇပႃးၵူဝ်
 79. ငဝ်ႈၵႃႈ ပၢႆပေႃး
 80. ငဝ်ႈၵႂၢင်ႈပၢႆၵႅပ်ႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈပေႃးႁူင်
 81. ငဝ်ႈၶိူင်ႇပၢႆၵိုမ်း လိုမ်းၸႂ်လီၼႃႇ
 82. ငဝ်ႈၶၢႆပၢႆၵိၼ် တိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇၵူဝ်ႈ
 83. ငဝ်ႈငႃႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽႂ်ၶတ်းဢၢၼ်း လိူင်ႇမၢၵ်ႈ
 84. ငဝ်ႈသိုဝ်ႈပၢႆငေႃး ဢမ်ႇပေႃးလီယွင်ႈ
 85. ငၢဝ်ႈတေႃႇငၢဝ်ႈ ၽႆးၸုတ်ႇၵၢဝ်ႈၼႄၵၼ်
 86. ငဝ်ႈတင်ႈပၢႆၵွမ်း ၵွႆၸွမ်းဢမ်ႇၵၢတ်ႈ
 87. ငဝ်ႈတႅင်လၢႆး ပၢႆတႅင်တွမ်ႇ
 88. ငဝ်ႈတိုင်ႇပၢႆႁဵဝ် ယဵဝ်ဢမ်ႇပေႃးသႆႉ
 89. ငဝ်ႈတၢၼ်ႇလွမ်ႇ ပၢႆတၢၼ်ႇဢိုင် မႂ်မၼ်းထိုင်ၾ
 90. ငဝ်ႈယႂ်ႇ ပၢႆဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇတွၼ်ႉႁိူင်း
 91. ငဝ်ႈယႂ်ႇပၢႆဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇတွၼ်ႉထူး
 92. ငဝ်ႈလီပၢႆၵျႃႉ ၽႂ်ယႃႉဢမ်ႇလႅဝ်
 93. ငဝ်ႈလၢႆးၵေႃႈပၢႆလၢင်ႇ ငဝ်ႈၸႅတ်ႈၸၢင်ႇပၢႆၸွၼ်းငွၼ်း
 94. ငဝ်ႈႁိူၼ်းမေႃးၸတ်းၵၢၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၵတ်ႉၵူႈၵေႃႉ
 95. ငဝ်ႈႁဵဝ်ပၢႆတိုင်ႇ ဢမ်ႇၵိုင်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႇတူဝ်
 96. ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇ ပၢႆဢမ်ႇၵၢမ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၽဵၼ်ႈသေပွၵ်ႈ
 97. ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇ ပၢႆဢမ်ႇဢိင်
 98. ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇ ပၢႆဢိင်
 99. ငိူဝ်ႈငလႄႈ ငိူဝ်ႈငၢၵ်ႇ ၵႃႉယွႆႉပၢၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်
 100. ငိူဝ်ႈတေႃႇငိူဝ်ႈ လွၼ်ႈသိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လင်
 101. ငိူဝ်ႈပူၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၽုၵ်ႇဢွႆႈပိူၼ်ႈၵိၼ်လၢႆ
 102. ငိူဝ်ႈၽႅဝ် ၵႃတွတ်ႇတွင်ႉ လၵ်းၽဵဝ် ၸိူၵ်ႈၵွင်ႉၶေႃး
 103. ငိူဝ်ႈမိူဝ်ႈထဝ်ႈ ၶႅၼ်ႈသေ ငၢဝ်ႈမိူဝ်ႈၼုမ်ႇ
 104. ငိူဝ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇလၵ်း ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႆႉ
 105. ငိူဝ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇလၵ်း ႁၵ်းယဝ်ႉၸင်ႇလႅမ်
 106. ငိူဝ်ႈဢမ်ႇၵႃႇ လႅမ်ဢမ်ႇမႃး

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။