ၵႂၢမ်းၵပ်းထုပ်ႇ တွၼ်ႈ(ယ)

 1. ယႃႇၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ်မူတ်ႉ ယႃႇၶူတ်ႉၼိူဝ်ႉပၼ်မႅဝ်း
 2. ယႃႇၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ်မူတ်ႉ ယႃႇၶူတ်ႉပိုင်ႈပၼ်ၼူ
 3. ယႃႇၵွႆႈဝူၼ်ႉလၢႆးလႆႈ ၶႆႈၸႂ်ပႃးလၢႆးသုမ်း
 4. ယႃႇၵမ်ၶေႃး ငူးႁဝ်ႇ ယႃႇပဝ်ႇၵူၼ်ႈသိူဝ်ယဵၼ်း
 5. ယႃႇၶႃႉၸိုဝ်ႈရႁၢၼ်း ယႃႇပႆၽၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈ
 6. ယႃႇၸႃႉတေႃႇ မုၼ်သိၼ် ယႃႇၵိၼ်ဢွၼ် ပေႃႈမႄႈ
 7. ယႃႇၸွမ်း ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈတႃႈ ယႃႇလဵၼ်ႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ပၢႆႈသူၼ်
 8. ယႃႇတေႃႇၽၢႆႉလွင်းငိုၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်တိုၼ်း လုၵွပ်ႈ
 9. ယႃႇၼွၼ်းဝၼ်း တဵတ်ႇမွႆႈ ယႃႇၼပ်ႉပဝ်ႇႁိင်ႇႁွႆႈ ပဵၼ်ၽႆး
 10. ယႃၼွၼ်းဢွၼ်မႄႈၸဝ်ႈ ယႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢွၼ်ၽူဝ်
 11. ယႃႇၼပ်ႉတေႃႈ ၸူဝ်းၽၢဝ်း ႁဵတ်းၸႂ်ယၢဝ်း တႅင်ႇထွၵ်ႈ
 12. ယႃႇၼပ်ႉတေႃႈ ဢဝ်ၶႄႈသုမ်ၽႆး ယႃႇၸႂ်းသႆႈပိူၼ်ႈႁၢင်ႈ
 13. ယႃႇၼပ်ႉပႅတ်ႉရႁၢၼ်း ယႃႇသဵင်ပၼ်း လႃႇႁူၼ်ႈ
 14. ယႃႇၼပ်ႉၽိတ်း ၶုၼ်ၽွင်း ယႃႇပႆၼွင်း ၸိုၵ်းၼီႈ
 15. ယႃႇပေဝႃႈ ႁဝ်းလၵ်း ယဵပ်ႇၼၢမ်ယၵ်းသႂ်ႇႁၢင်ႈ
 16. ယႃႇပႆၶုတ်း ၸေႇတီႇ ယႃႇၽိတ်း ပီႈပိုင်းႁၢင်း
 17. ယႃႇပႆထဵင် ၽူႈမႂ်ႈ ယႃႇယူႇၵႂ်ႈ ၵူၼ်းၽိတ်း
 18. ယႃႇပႆဝၢင်း ၶေႃႈႁိၵ်ႈ ယႃႇပႆလိတ်ႈ ထုင်းမိူင်း
 19. ယႃႇပႆႁဵတ်း ၽူႈမၢပ်ႇ ယႃႇပႆႁၢပ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း
 20. ယႃႇပၼ်မႃႉ တႆႇၶူဝ် ယႃႇပၼ်ဝူဝ်း တဝ်ႁႆႈ
 21. ယႃႇပူၼ်ႉပၢၵ်ႇပဵၼ်လူမ်း ႁႂ်ႈမႄးတူမ်း မႅတ်ႇလူမ်ႈ
 22. ယႃႇယဵပ်ႇယမ်ႈ လူလၢႆ ယႃႇပႆၵၢႆၶၢမ်ႈၼႃႈ
 23. ယႃႇလူလၢႆ ထဝ်ႈၵႄႇ မဝ်ႇလီပႄႇ လႃၽေး
 24. ယႃႈမႆႈပဵၼ်ၽၵ်းၼွၵ်ႇ ယႃႈတွင်ႉထွၵ်ႇၸႅင်ထုၼ်
 25. ယႃႇလပ်ႉၼႃႈၵုၼ်ႇ ၵူဝ်သုၼ်ႇပိူၼ်ႈလူႉ
 26. ယႃႇလမ်ႇမၢၵ်ႈလေႃးၽႃး ယႃႇႁဵတ်းတြႃး သိူဝ်ထဝ်ႈ
 27. ယႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ယႃႇပိုတ်ႇသိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လင်
 28. ယႃႇလဵတ်းတိင်ႇ ႁိမ်းၶူး ယႃႇလဵၼ်ႈငူးႁဝ်ႇပွင်ႈ
 29. ယႃႇလၢမ်းသိုဝ်ႉ ၵႂၢႆးၵၢင်ၼွင် ယႃႇလၢမ်းပွင် ၵၢၼ်ယႂ်ႇၶိုၵ်ႉ
 30. ယႃႇဝိုၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉၵႂႃႇ ယႃႇဢဝ် မႄႈတၢၼ်းသႃႇ ႁဵတ်းမေး
 31. ယႃႇႁဵတ်းၵႂၢႆးပၢႆႈဢႅၵ်ႇ ယႃႇတႅၵ်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇၽုင်
 32. ယႃႇႁဵတ်း ၵႂၢႆးပၢႆႈဢႅၵ်ႇ ယႃႇတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈၽုင်
 33. ယႃႇႁဵတ်း ၼမ်ႉထွၵ်ႇႁူးႁွႆ ၼမ်ႉလႆတႂ်ႈၽိူင်း
 34. ယႃႇဢွၼ်မႃႉတႆႇၶူဝ် ယႃႇဢွၼ်ဝူဝ်းတဝ်ႁႆႈ
 35. ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၶုၼ်မႂ်ႈ ယႃႇၶီႈသႂ်ႇ ၽွင်းသႂ်
 36. ယႃႇဢဝ်သိူဝ်ႈ ၵုပ်းသုတ်း ယႃႇၶုတ်းလုၵ်း ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ
 37. ယႃႇဢဝ်ၽ ႁဵတ်းမိတ်ႈ ယႃႇလိတ်ႈသိူဝ်ႈ ႁဵတ်းထူင်
 38. ယႃႇဢဝ်မေး ႁဵတ်းၸဝ်ႈ တူဝ်ထဝ်ႈ ယႃႇၵူဝ်းႁႅင်း
 39. ယႃႇဢဝ်လင် ႁဵတ်းတွင်ႉ ယႃႇဢဝ်ၼွင်ႉႁဵတ်းႁူဝ်
 40. ယႃႇဢုပ်ႇႁၢင်ႈၵူဝ်းတူဝ် ပိူၼ်ႈတၵ်းၶူဝ် ၵွင်ႇၵေႃႈ
 41. ယႃႈယႃၸၢင်ႈၶႄးဝၢၼ် ၵႂၢမ်းၵူၼ်းၽၢၼ် ၸၢင်ႈၶႄးမႅၼ်ႈ
 42. ယႃႈႁၵ်ႉပဵၼ်မႅင်ႇတွၼ်ႈ လွင်ႈထီႇ ၵွၼ်ႈယႃႈၸင်း
 43. ယႃႉၵႃႇမၶႃၶၢဝ် ယႃႉယိင်းသၢဝ် တၼ်ႇၼႃႇ
 44. ယႃႉၸႂ်မီး ၼူမ်းတုမ်ႇ ယႃႉလႄႈယုမ်ႇ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ယႃႉဢဝ်ႁၢမ်း ၽိုင်ႈတေႃႇ
 45. ယႃႉသူပ်းလူႉ ပူႉထုၼ် ယႃႉၶုၼ် ပဵၼ်တၼ်ႇၼႃႇ ယႃႉသင်ႇၶႃႇ ၽူႈယိင်း ယၽူၼ်သိင်း လူမ်းပဝ်ႇ ယတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်ဢၵျၢင်ႉယွၵ်း ယပွၵ်း ပဵၼ်ပူၵ်ႇႁူဝ်ငၢမ်ႈ ယလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးယၢမ်ႈ ပဵၼ်မႄႈယိင်းၶၼ်း ယၽိူၵ်ႇ ယမၼ်း ပဵၼ်တွၼ်ႇ ယလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်တူင်း
 46. ယေႈတိူၵ်ႈယေႈမိူၵ်ႈ ယေႈၵျိူၵ်ႈ ယေႈလႆႈယၢပ်ႇ
 47. ယေႈတဵၼ်ႈ ယေႈႁတ်ႉ ၵတ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈလၢႆးသင်
 48. ယေႈထဝ်ႈယေႈပီး တၢင်းမီး ယူႇပႃႈၼႃႈ
 49. ယေႈထဝ်ႈ ယေႈယွမ် ယေႈႁွမ် ယေႈဢႄႇ
 50. ယေႈၽၼ်ႉ ၶႅၼ်းၵႂ်ႈ ယေႈႁႂ်ႈ ၶႅၼ်းယွၼ်း
 51. ယေႈမီး ယေႈၵႆႉ ယေႈၽၢၼ် ယေႈၶၢၼ်ႉ
 52. ယေႈလၢတ်ႈ ယေႈၵႆ ယေႈၵႆ ယေႈယၢၼ်
 53. ယေႈလၢတ်ႈ ယေႈၵႂၢမ်းၼူဝ် ဝၼ်းၼိူဝ်ႁူဝ် ဢမ်ႇပႂ်ႉ
 54. ယူႇၵႆၵၼ်ႁွမ်ႁိူဝ်ႇ ယူႇၵႂ်ႈမိူဝ်ႇၵၼ်တၢႆ
 55. ယူႇၵႆၵၼ် ႁွမ်ႁိူဝ် ယူႇၸမ် ၸၢင်ႈမိူဝ်ႇၵၼ်
 56. ယူႇၵႆၵၼ်ႁွမ်ႁိူဝ်ႇ ယူႇၸမ်မိူဝ်ႇၵၼ်တၢႆ
 57. ယူႇၸမ်ၼမ်ႉ ၼၢဝ် ယူႇၸမ်သၢဝ် မူၼ်ႈ
 58. ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉ ၶုၼ်ၵႄႇၵၢင်ႉ ၽွင်းၼိူဝ်ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
 59. ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၵိၼ်ႁွႆ ယူႇၼႂ်းၼႃး ၵိၼ်ၶဵတ်ႇ ပၢႆႈမိူဝ်းတဵတ်ႇၶေႃးၵျွင်း
 60. ယူႇလၢႆလၢႆ တၢႆတူၵ်းႁူၺ်ႈ
 61. ယူႇလၢႆလၢႆ ပၢႆပိူၼ်ႈပွင်ႉ
 62. ယူႇလႂ် ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈ ၶီႈလႂ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈ
 63. ယူႇဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵမ်ႉဝၢၼ်ႈ ယူႇမိူင်း ႁႂ်ႈၵမ်ႉမိူင်း
 64. ယေႈတဵၼ်ႈယေႈႁတ်ႉ ၵတ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈလၢႆးသင်
 65. ယေႈထဝ်ႈယေႈပီး တၢင်းမီးယူႇပႃႈၼႃႈ
 66. ယေႈထဝ်ႈယေႈႁွမ် ယေႈယွမ်ယေႈဢေႇ
 67. ယေႈၽၼ်ႉၶႅၼ်းၵႂ်ႈ ယေႈႁႂ်ႈၶႅၼ်းယွၼ်း
 68. ယေႈလၢတ်ႈယေႈၵႂၢမ်းၼူဝ် ဝၼ်းၼိူဝ်ႁူဝ်ဢမ်ႇပႂ်ႉ
 69. ယေႈလၢတ်ႈယေႈၵႆ ယေႈပႆယေႈယၢၼ်
 70. ယၢၵ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉ လူႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမေႃ
 71. ယၢင်ႈႁၢင်ႇၸဵဝ်းထိုင် ၶိုင်ဝႆးၸဵဝ်းယဝ်ႉ
 72. ယိင်ႈၵူဝ်ယိင်ႈတၢႆ ယိင်ႈဢၢႆ ယိင်ႈလူမ်ႉ
 73. ယိင်းၼင်ႇၽၢႆ ၸၢႆးၼင်ႇၼမ်ႉ
 74. ယိင်းၼွၼ်းႁႆႈ ၸၢႆးၼွၼ်းၽမ်ႈ
 75. ယိင်းၼုမ်ႇ လွတ်ႈၶမ်းၶၢင်း မဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ
 76. ယိင်းလီ ႁၵ်ႉၽူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇၼင်ႈၶဝ်ႇ ပူၵ်းၶႃ
 77. ယိင်းလီ ဢမ်ႇမေႃဢၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်သၢႆ လုၼၼ်ႈ
 78. ယိင်းဝၢႆးငၢႆး ၸၢႆးၼႃႈၵႆႇ
 79. ယိင်းဢွၼ်ႁူဝ် လုပၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂၼ်းၵေႃႈ ဝွတ်ႈ
 80. ယိင်းဢွၼ်ႇၼွႆႉ ၶႃယႅင်း ယႃႇပႆႁႅင်း တိုပ်ႈၽၢင်ႈ
 81. ယွင်ႇယွႆႈမႃႈသၢင်ႇတေႃႇ ဢုပ်ႇၵျေႃႇမိုတ်ႈၵူႈၵေႃႉ
 82. ယွင်ႈတူဝ်ၶိင်း ဢုပ်ႇႁၢင်ႈ ၵေႃႉယူႇၶၢင်ႈ လွမ်ၶူဝ်
 83. ယွင်ႈယွင်ႈဢၢမ်းဢၢမ်း ၶႂ်ႈၸၢမ်းၸႂ်ပိူၼ်ႈ
 84. ယွင်ႈယွႆႈမႃႇသၢင်ႇတေႃႇ ဢုပ်ႇၵျေႃႇမိုတ်ႈၵူႈၵေႃႉ
 85. ယိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇယိုဝ်း မိုဝ်းတေ ႁဵတ်းႁိုဝ်မႅၼ်ႈ
 86. ယၢႆႈၵၢၼ်ၸၢင်ႈလူႉ ၸူႉၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ
 87. ယၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ယဵဝ်ၽၢၼ် ႁၢၼ်တႄႉၵေႃႈ ယဵဝ်ယၢၵ်ႈ
 88. ယွၼ်ႇသၢႆဢူၵ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသၢႆႁၢင်
 89. ယွၼ်းၸင်ႇလႆႈ မႆႈၸင်ႇပၼ်
 90. ယွၼ်းၼီႈယႃႇလၢတ်ႈၵျၢမ်း ဢၢမ်းပိူၼ်ႈယႃႇလၢတ်ႈလုၼ်ႈ
 91. ယိူၼ်ႉလႆႈပဵၼ်တႅင်ႈၶမ်း ဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈပဵၼ်လမ်းမႆႉ
 92. ယိူၼ်ႉလၢတ်ႈၶိၼ်ၶူဝ် ႁူဝ်ၼႃႈၽၢၵ်ႇဢမ်ႇႁူႇ
 93. ယၢပ်ႇပိူဝ်ႈဢမ်ႇယၢမ်ႈ ဢၢမ်းပိူဝ်ႈဢမ်ႇမေႃ
 94. ယၢပ်ႇဢမ်ႇယဝ်ႉ ၵဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ
 95. ယၢပ်ႇဢမ်ႇယဝ်ႉ တဝ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ
 96. ယိပ်းၶႂႃ ၵိၼ်သၢႆႉ ဝၵ်ႉဝၢႆႉၶဝ်ႈ သႂ်ႇယွင်
 97. ယိပ်းသၢႆႉ ၵိၼ်ၶႂႃ လဵင်ႉတွင်ႉမႃ ဢမ်ႇဢိမ်ႇ
 98. ယိပ်းထၢၼ်ႇၽႆး ႁႃၼမ်ႉ ယိပ်းၼမ်ႉ ႁႃထၢၼ်ႇၽႆး
 99. ယိပ်းၽ ဢမ်ႇမီးၵၼ်း ထၵ်းတေၽၼ်း ယၢပ်ႇမွႆႈ
 100. ယိပ်းလုၵ်ႈၶၼ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ ယႃႇဢဝ်ၵုၺ်ပိူၼ်ႈမႃးလေႃး
 101. ယၢမ်ႈၵိၼ်ယႃႇယၢမ်ႈ ႁၢမ်းၵိၼ်ယႃႇလၢပ်ႇ
 102. ယၢမ်းလီမီးၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇ
 103. ယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယေႈဢၼ် ယႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ပဝ်ႇပဝ်ႇ
 104. ယၢမ်ႈႁဵတ်းၸင်ႇတေႁူႉ လူႉမႃးယႃႇပေၵူဝ်
 105. ယၢမ်ႈယူႇတီႈလႂ် ၸႂ်ၸပ်းတီႈၼၼ်ႈ
 106. ယၢမ်ႈႁၼ် ၸဵဝ်းတွင်း ယၢမ်ႈလွင်း ၸဵဝ်းသဵင်ႈ
 107. ယၢမ်ႈႁဵတ်း ၸင်ႇႁူႉ လူႉမႃး ယႃႇၵူဝ်
 108. ယၢမ်းၶၢဝ်းလီ သၢင်ႇတေႃႇ ႁႂ်ႈငွမ်ငေႃႇ ၽင်းထမ်း
 109. ယၢမ်းမိူဝ်ႈ တႄႇၵွတ်းႁဵၼ်ႈ ၽိုၵ်းလဵၼ်ႈၽၢႆႉလွႆးလွႆး
 110. ယၢမ်းလီ ၵမ်ႈႁဝ်းတၼ်း ဝၼ်းလီ ၵမ်ႈႁဝ်းပွင်
 111. ယၢမ်ႈႁၼ်ၸဵဝ်းတွင်း ယၢမ်ႈလွင်းၸဵဝ်းသဵင်ႈ
 112. ယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယေႈဢၼ် ယႃႇဢုပ်ႇပၼ်းၸင်ႇၸင်ႇ
 113. ယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယေႈဢၼ် ယႃႇဢုပ်ႇလၼ်ပၢပ်ႈပၢပ်ႈ
 114. ယိမ်ၼူၵ်ႇ ယွၼ်းၸႃး ဝၢႆးမႃး ပိူၼ်ႈၶ
 115. ယိမ်ၼူၵ်ႇယွၼ်းၸႃး ဝၢႆးမႃးပိူၼ်ႈလၢပ်ႇ
 116. ယုမ်ႇတၢၼ်ႇၵၢင်ႇယိုဝ်းလွႆ ၵွႆပၢႆၺႃးမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ
 117. ယုမ်ႉတေႃႇၵၼ်ဢမ်ႇၸႃႉ ထႃႉတေႃႇပိူၼ်ႈၽိတ်းၸႂ်
 118. ယုမ်ႉတေႃႇပိူၼ်ႈၸႂ်ၸူမ်း လူမ်းတေႃႇပိူၼ်ႈၸႂ်ၸႃႉ
 119. ယဝ်ႉလၢႆလၢႆ ပေႃးတၢၼ်ႇ ၵႂၢႆးပတ်ႉမ
 120. ယူဝ်ႇသေႇ ၵူမ်ႈၽွင်းယမ် မႅတ်ႇတွင်းၵမ် သိၼ်ႁႃႈ
 121. ယႂ်ႇတၢၼ်ႇၸၢင်ႉပဵၼ်လၢၼ် ယႂ်ႇတၢၼ်ႇၽၢၼ်းပဵၼ်ပူႇ
 122. ယႂ်ႇပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ထဝ်ႈပိူဝ်ႈၽၵ်း ဢမ်ႇလၵ်းလီသေပွၵ်ႈ
 123. ယႂ်ႇယဝ်ႉထဝ်ႈတၢႆ တူဝ်ႁၢႆ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၸိုဝ်ႈ
 124. ယႂ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉသင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂင် ၵႄႈပိူၼ်ႈ
 125. ယႂ်ႇဢမ်ႇလီ ပီးဢမ်ႇထုၵ်ႇ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။