ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ထ)

 1. ထႃႈၵိၼ်မိူင်းလႆႈယူႇ ထႃႈမူႇၶဝ်ႈၽၵ်းယဵၼ်
 2. ထႃႈၵၢမ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် တိၼ်မိုဝ်းၶိုင်ၸင်ႇသႆႉ
 3. ထႃႈၶိင်ႇ ထႃႈယၢမ်း ဢဝ်ႁၢမ်းဢိုပ်းပႅတ်ႈ
 4. ထႃႈပိူၼ်ႈ လၢတ်းသုတ်းၵွၼ်ႇ ၵွႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ လူပ်းၸွမ်း
 5. ထႃႈမိူဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်း ထႃႈဝၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ
 6. ထႃႈဝၼ်းပွႆး ဢမ်ႇၵႃႈ လႃႈၽူၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇတူၵ်း
 7. ထႃႈႁႅင်းပိူၼ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇ တူဝ်ၵဝ်ႇလုၵ်ႉၸင်ႇၽၢႆႇ
 8. ထႃႉၵၼ်ၸၢင်ႈသွင်ႉ ပွင်ႉၵၼ်ၸၢင်ႈပၢႆႈ
 9. ထႃႉၵၼ်ပိူၼ်ႈၼပ်ႉႁဵတ်း ၽိတ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈဢမ်,မႅၼ်ႈ
 10. ထႃႉၵၼ်ပိူဝ်ႈၼပ်ႉလၢတ်ႈ မၢတ်ႈၵၼ်ပိူဝ်ႈၼပ်ႉယမ်
 11. ထႃႉပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းတူဝ် ၶူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းႁၢင်ႈ
 12. ထႃႉပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉၶိုၼ်းတူဝ် ၶူဝ်ပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉၸႂ်ၵဝ်ႇ
 13. ထႃႉလုၵ်ႈယႃႇဝႃႈၸေး ထႃႉမေးယႃႇဝႃႈၸွတ်ႇ
 14. ထႃႈလိူၼ်ၶႅၼ်းႁၢမ်း ထႃႈယၢမ်းၶႅၼ်းၵၢတ်ႈ
 15. ထႃႉဝူဝ်းၵႂၢႆးယႃႇလႃႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း ၼႃႇတူဝ်ႁဝ်း
 16. ထီႇၸင်ႇၼႃ ႁႃၸင်ႇမီး
 17. ထီႇၼႃႇၽႅဝ် ႁၢမ်းၵေႃႉ ပေႃႉၽႅဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇငိူဝ်ႈ
 18. ထီႇၼဵဝ် ယႃႈၵူၼ်းတူၼ်း မႅင်ႇပၼ် ၵူၼ်းဢုမ်ႇၶွၼ်ႈ
 19. ထၢၵ်ႈလူင် ၸူင်ၵွင်းမူး ၵူၼ်းႁူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်ႈႁူး
 20. ထုၵ်ႇၵိၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇယေႃႇ ဝၢႆးၼႆႉ တေပေႃႇမႃး
 21. ထုၵ်ႇၸႂ်ပႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၼႃႇၸႂ်လုင်း
 22. ထုၵ်ႇၸႂ်မီ ဢမ်ႇလီၸႂ်ၽိုင်ႈ
 23. ထုၵ်ႇၸႂ် ယႃႇၼႅတ်ႈၸူမ်း မႅၼ်ႈလူမ်း ယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
 24. ထုၵ်ႇၸႂ်ယႃႇၼႅတ်ႈၸူမ်း မႅၼ်ႈလူမ်းယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႉ
 25. ထုၵ်ႇထၢတ်ႈၸႂ် မႂ်ႁႅင်းတူဝ်း
 26. ထုၵ်ႇၼီႈၸဝ်ႈၾ တႃႉလီလိူဝ် ထုၵ်ႈၼီႈၸဝ်ႈမုၼ်
 27. ထုၵ်ႇၼီႈၸဝ်ႈၾ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၼီႈၸဝ်ႈမုၼ်
 28. ထုၵ်ႇၼီႈပိူၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း သၢင်းလၢင်းၵၼ်ၸင်ႇပေႇ
 29. ထုၵ်ႇမီး ဢမ်ႇပေႃးၶိုၵ်ႉ မိုၵ်ႉတႅမ်ႈၸေႈ ပဵၼ်ငိုၼ်း
 30. ထုၵ်ႇမၢၵ်ႈဢမ်ႇယၢၵ်ႈၸႂ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈမႃးမႅင်ႇ
 31. ထုၵ်ႇလီၶၢၼ် ၸင်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းၸင်ႇမျၢတ်ႈ မိူဝ်းႁိုင်
 32. ထုၵ်ႇလီယဵမ်ႈ ၸင်ႇတူၺ်း ထုၵ်ႇလီလူၺ်း ၸင်ႇလႅၼ်ႈ
 33. ထုၵ်ႇလႆႈၵိၼ် ပၢႆတိၼ် ဢမ်ႇၼုၵ်းၵူမ်ႇ
 34. ထုၵ်ႇလႆႈၵိၼ်မႃးၵူၺ်း ထုၵ်ႇလႆႈတူၺ်းႁူပ်ႉသႂ်ႇ
 35. ထုၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈမၢတ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းလီ
 36. ထုၵ်ႇႁူပ်ႉၵေႃႈ တေႁၼ် ထုၵ်ႇပၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈ
 37. ထုၵ်ႇဢဝ် ယႃႇၼႅတ်ႈ ထုၵ်ႇပႅတ်ႈ ဝူၼ်ႉၵွၼ်ႇ
 38. ထုၵ်းထိၵ်းၵၼ် ပဵၼ်သျွတ်ႉ ပွတ်ႉပႅတ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ၽႆး
 39. ထိူၵ်ႈသင် ဢဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇၵၼ်ႉၼႅင်ၸွမ်း
 40. ထၢင်ႇယူဝ်း ၶႅၼ်းႁၢႆႉ ၵႆႉၶၢႆႉၽႃႈၵွပ်းၸူး
 41. ထၢင်ႇလီ သမ်ႉၸႃႉ ထၢင်ႇၵျ ၶႅၼ်းၽိတ်း
 42. ထၢင်ႇလဵၵ်ႉပိူၼ်ႈၸင်းၼမ် ဢမ်ႇမေႃၼပ်ႉမေႃယမ်ပိူၼ်ႈၸၢၼ်ႈ
 43. ထၢင်ႇလူင်ၸၢင်ႈၽိတ်း ထၢင်ႇဢိတ်းဢိတ်းသမ်ႉဢွင်ႇ
 44. ထၢင်ႇလဵၼ်ႈပဵၼ်တႄႉ လႄႉမႃးၸူးႁဝ်း
 45. ထၢင်ႇႁၢႆႉ ၶႅၼ်းပဵၼ် ထူပ်းၶဵၼ်ၼႃႈမႆႈ
 46. ထၢင်ႇႁၢႆႉထိူမ်ႁႅင်း ဢဝ်တၢင်းပႅင်းလူႉ
 47. ထၢင်ႇဢွၼ်ႇၸၢင်ႈၶႄးႁူင် ထၢင်ႇလူင်ၸၢင်ႈၶႄးႁၢမ်း
 48. ထဵင်ၼူၵ်ႇ ၶတ်းႁၢႆႉ ပိူၼ်ႈၶၢႆႉ ပၢင်ပေႃးဝၢႆး
 49. ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၼ်လၢႆ ႁၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၼ်ဢေႇ
 50. ထုင်းၵဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ လၢႆးမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ
 51. ထုင်းမိူင်း ဢမ်ႇလီယႃႉ ပိၵ်ႇၾႃႉ ဢမ်ႇလီထွၼ်
 52. ထုင်ႉၶၢဝ်းယၢဝ် တၢင်ႇဢွင်ႈ ယႃႇၼပ်ႉၸွင်ႈ ယၢၼ်ဢူၺ်း
 53. ထုင်ႉဢမ်ႇမီးၶုၼ်မိူင်း ႁိုဝ်တၵ်းႁိူင်း မွတ်ႇဝွတ်ႈ
 54. ထုင်ႉဢမ်ႇလီ လူဝ်ႇဝႄႈ ၶႃႈဢမ်ႇငႄႈ လူဝ်ႇပူတ်း
 55. ထိုင်ၶိင်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်း ပႃတွၼ်ႇမဵတ်း ၸင်ႇႁုၵ်ႉ
 56. ထိုင်ၶိင်ႇ ၸင်ႇၶပ်း မႅၼ်ႈၸပ်း ဢမ်ႇပိူင်ႈ
 57. ထိုင်ၶိင်ႇ ၸင်ႇဝၢင်း မိူဝ်ႈၵၢင်တၢင်း ယႃႇယွၼ်ႇ
 58. ထိုင်တီႈၸင်ႇဝၢင်း မိူဝ်ႈၵၢင်တၢင်းယႃႇပွႆႇ
 59. ထိုင်တူဝ်ၸင်ႇႁူႉ မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ
 60. ထိုင်တူဝ်ၸင်ႇႁူႉ မၢၵ်ႇမူႉဝၢင်ႈႁိပ်ႇ
 61. ထိုင်ပွႆးမႃး ၸင်ႇၵႃႈ ၸင်ႇႁၢဝ်ႉသႃႈ မီးၶၼ်
 62. ထိုင်ယၢမ်းၸင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢတ်ႈဢမ်ႇမီး
 63. ထႆၼႃး လႆႈၸွမ်းၵႂၢႆး ၽၢႆးႁိူဝ်း လႆႈၸွမ်းၼမ်ႉ
 64. ထိူၼ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႅဝ် ပၢင်တၢႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ
 65. ထိူၼ်ႇယႃႇႁႂ်ႈလႅဝ် ပၢင်တၢႆးႁႂ်ႈလႆႈ
 66. ထိူၼ်ႇယႂ်ႇၵေႃႈ သိူဝ်လူင် ထူင်ယႂ်ႇၵေႃႈ ငိုၼ်းမၢၵ်ႈ
 67. ထိူၼ်ႇႁူႉ ၵျေးၸူးသိူဝ် သိူဝ်ႁူႉၵျေးၸူးထိူၼ်ႇ
 68. ထိူၼ်ႇႁႂ်ႈလုလႅဝ် ပၢင်တၢႆး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ
 69. ထမ်ႇမႃႇ ၸႃႇပေႇလိၵ်ႈတြႃး သႂ်ႇၸႂ်ပႃး ၶွတ်ႇမၼ်ႈ
 70. ထမ်ႇမႃႇ ဝူင်ႉငဝ်းသႂ် ဢဝ်သွၼ်ၸႂ် ၵူႈမိူဝ်ႈ
 71. ထမ်းသႅင် ၶေႃႈထမ်ႇမႃႇ ပဵၼ်သြႃႇ သွၼ်ႁေႃး
 72. ထၢမ်ၶိူဝ်းၼႃး ယႃႇထၢမ်ၸဝ်ႈၽ ထၢမ်ၶိူဝ်းၵႃႉ ယႃႇထၢမ်ၸဝ်ႈမုၼ်
 73. ထၢမ်ၸိုဝ်ႈ တွင်းဝႆႉ ၵႆႉႁွင်ႉ ၸဵဝ်းမိုတ်ႈ
 74. ထၢမ်လီ ထၢမ်ပႃႈၼႃႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶႃႉပႃႇလင်
 75. ထၢမ်လီ ထၢမ်ပႃႈၼႃႈ ထၢမ်ၸႃႉ ထၢမ်ပႃႈလင်
 76. ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆးၶိုၼ်ႈၽႃႉ တူၵ်းပႃႉၼႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
 77. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၸူႉ ၸႂ်ၵိူင်း ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမိူင်း ၸႂ်ယုင်ႈ
 78. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းပေႃႈၸၢင်ႈငႄႈ ၸူးၵႂၢမ်းမႄႈၸၢင်ႈယဵၼ်ႇ
 79. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၸူႉ ၸႂ်လိူင်း ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမိူင်း ၸႂ်ႁၢၼ်
 80. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းထမ်း ၸႂ်ဢူၼ်ႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူၼ်ႈ ၸႂ်ဝိုၼ်း
 81. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းပေႃႈ ၸႂ်ငႄႈ ၽင်းၵႂၢမ်းမႄႈ ၸင်ႇယဵၼ်ႇ
 82. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမိူင်းၸႂ်လူႉ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၸူႉၸႂ်လီ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽီ ၸႂ်လူၼ်း ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်း ၸႂ်ယွင်ႇ
 83. ထွမ်ႇၶၼ်ၶူဝ်း ၸႂ်သဝ်း ထွမ်ႇၶၼ်ၶဝ်ႈ ၸႂ်သႅဝ်း
 84. ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇတႄႉ ၸႂ်တူဝ်း ၸူဝ်းၵၼ်မင် ၸင်ႇႁူႉ
 85. ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇလႅပ်ႈတေထူး ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၸူးဢမ်ႇငႂ်ႈ
 86. ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇႁွမ်ႁူၺ်းႁူၺ်း ၵႂႃႇတူၺ်းမဵၼ်သိုင်ႈသိုင်ႈ
 87. ထွမ်ႇထွမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ႁဝ်း ၵဝ်းတူၺ်းသမ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 88. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈၶႆႈ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇလႆႈ တူဝ်ထူပ်း
 89. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ႁၢင်ႈငၢႆႈ ဢၢႆႈႁႃးတၢပ်ႇ ဢမ်ႇမေႃ
 90. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ တၢပ်ႇတႄႉသမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်
 91. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉၼႃႇ ၵႂႃႇတူၺ်း လၢႆးၶုၵ်းလုၵ်း
 92. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ ၸမ်ၼႃႇ ၵႂႃႇၵႂႃႇႁိူဝ်ႇပေႃးယမ်း
 93. ထွမ်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ လိူင်ႇၼႃႇ ၵႂႃႇႁႃသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်
 94. ထွမ်ႇလိၵ်ႈထမ်းၸႂ်ဢူၼ်ႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူၼ်ႈၸႂ်ဝိုၼ်း
 95. ထဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵၢပ်ႇငၢပ်ႇ လႆႈယၢပ်ႇ မိူဝ်ႈပၢၼ်သၢဝ်
 96. ထဝ်ႈၵူၵ်ႇငူၵ်ႇ ၵုၵ်းငုၵ်း ၵူၺ်းၶုၵ်းၶူၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼုမ်ႇ
 97. ထဝ်ႈၵွၵ်းငွၵ်း ၵွင်ႇငွင်ႇ လၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇ ၵႂၢမ်းထမ်း
 98. ထဝ်ႈၵၢင်လၢႆ လူမ်းပဝ်ႇ ထဝ်ႈၵၢင်လဝ်ႇ လူမ်းထွင်း ထဝ်ႈၵၢင်ၵွင်း လွၵ်ႇၼူၵ်ႉ ထဝ်ႈႁူဝ်ပူၵ်ႉ လွၵ်ႇလုၵ်ႈလွၵ်ႇလၢၼ်
 99. ထဝ်ႈၸႂ်ၶႅင်မၢၼ်ႇယႂ်ႇ သႂ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၽႂ်
 100. ထဝ်ႈပေႃးသၼ်ႇလွႆႇလွႆႇ ယင်းပႆႇပွႆႇၵၢၼ်လိူင်း
 101. ထဝ်ႈပေႃးသၼ်ႇလွႆႇလွႆႇ ယင်းပႆႇပွႆႇၵၢၼ်လိူဝ်
 102. ထဝ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇႁဵပ်းသႃ ယင်းပႆႇႁႃလွင်ႈမျၢတ်ႈ
 103. ထဝ်ႈပွင်ႇ ထဝ်ႈလႅင်း ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉပႅင်း ၵူႈၵေႃႉ
 104. ထဝ်ႈမေႃသင်ႇမေႃသွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉ
 105. ထဝ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ် ထဝ်ႈမီးသိၼ်မီးၵုင်ႇ
 106. ထဝ်ႈမေႃယိူၼ်ႉမေႃထိင်း လုၵ်ႈၸၢႆးယိင်းဢမ်ႇယၢႆႈ
 107. ထဝ်ႈမၢၼ်ႇယႂ်ႇ ၸႂ်ၶႅင် ထဵင်တႃလႅင် တႃမီႇ
 108. ထဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတြႃး ၽႂ်ၵေႃႈမႃးၸူမ်းလူႇ
 109. ထဝ်ႈယိင်း လႆႈၸေးလုၵ်ႈ သွင်လၢႆး ထဝ်ႈၸၢႆး လႆႈလဵင်ႉၵႂၢႆး သွင်ပွၵ်ႈ
 110. ထဝ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇသွၼ်ထမ်း သွၼ်ဢဝ်ႁိူဝ်ႇပေႃးယမ်းဢမ်ႇလႆႈ
 111. ထဝ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလၵ်း ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵႆႉ
 112. ထဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းတြႃး ၽႂ်ၵေႃႈ မႃးၸူမ်းလူႇ
 113. ထဝ်ႈႁူဝ်ႁွၵ်ႇပေႃးၶၢဝ် လၢတ်ႈၶိူဝ်းသၢဝ်ဢမ်ႇလႅပ်ႈ
 114. ထဝ်ႈဢမ်ႇပွင်ႉၼႄးၽႂ် ပိူၼ်ႈမႅၼ်ႈၸႂ်ၵူႈၵေႃႉ
 115. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉ ၵႂၢမ်းထမ်း ၵမ်းၵမ်းၶႃႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ
 116. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းထမ်း ၵမ်းၵမ်း လၢတ်ႈလွင်ႈမိူၵ်ႈ
 117. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉၶၼ်ႇထႃႇ ဢုပ်ႇၵႂႃႇ ၵမ်ႈမၼ်းလၼ်
 118. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းတူဝ် သဵင်ၶူဝ် ပၼ်းၸင်ႇၸင်ႇ
 119. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉ ပရမၢတ်ႈ ယေႈလၢတ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၽိတ်း
 120. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ ပိူၼ်ႈယွင်ႈၵေႃႈ ၸူမ်း
 121. ထဝ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ြတႃး လၢတ်ႈမႃးမိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 122. ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵူႈပိူင် ပၵ်ႉလိူင် ၶဝ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။