ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ဢ)

 1. ဢၵုသူဝ်ႇလီၵူဝ် ယႃႇပႅၼ်တူဝ်ႁၢင်ႈၼိုင်ႈ
 2. ဢၵျၢင်ႉဢမ်ႇလီ တေထူပ်းၶီဝၼ်းၼိုင်ႈ
 3. ဢၵျၢမ်ႇၵူတ်ႉ ႁၢမ်းသိၼ် မဝ်ႇပေႃးၵိၼ် ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ
 4. ဢထိပတိ မႆႉမၢႆမိူင်း ဢမ်ႇလီပွမ်ႈၽၼ်းၵိူင်းၶၼ်ႇတွၼ်ႈ
 5. ဢထၢင်ႇ ဢမ်ႇပႄႉတၢင်းၵၢတ်ႈ မေႃလၢတ်ႈ ဢမ်ႇပႄႉၶေႃႉၵျူဝ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇ
 6. ဢထၢင်ႇဢမ်ႇပႄႉတၢင်းၵၢတ်ႈ မေႃလၢတ်ႈဢမ်ႇပႄႉၵျၢမ်ႇမႃႇ
 7. ဢ ၼွင်ႉဢူႈ ၽူႈလူဝ်ႇႁွင်ႉ ဢၢဝ် ဢႃ
 8. ဢမဵဝ်းၵူၼ်းဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၸၢင်ႈထၢင်ႇလိုၵ်ႉတူဝ်ၶိုၼ်း
 9. ဢရၢင်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ၶႂ်ႈပွၵ်ႇၵၼ်လၢႆ
 10. ဢီႇၸၢင်ႈထၢမ်ၵေႃႈ ဢၢမ်ၸၢင်ႈတွပ်ႇ
 11. ဢီႇၸၢင်ႈထၢမ် ဢၢမ်ၸၢင်ႈမွၵ်ႇ
 12. ဢီႇၸၢင်ႈႁၢႆႉ ၺႃးဢၢႆႈၸၢင်ႈႁႅမ်
 13. ဢီႇသူပ်းၸႃး ၺႃးဢၢႆႈၸၢင်ႈလႃႇ
 14. ဢီႇမဵတ်ႈ ယဵတ်ႈမုၼ်ၸၢင်း ၼိူဝ်ႉႁၢင်း တႃႇၽိူၼ်ၵဝ်
 15. ဢူႈမႄႈ ဢမ်ႇၼႄတၢင်း လုၵ်ႈလၢင်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ
 16. ဢုၵ်ႉၸႃႇ မဝ်ႇပိူင်မီး လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပီႈငၢဝ်ႈငၢဝ်ႈ
 17. ဢွင်ႇဢႅင်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ၶိၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈ
 18. ဢွင်ႈၵႅပ်ႈ မီးၽၢႆႈတူႇ ပေႃးလႆႈယူႇ ၶၢၼ်ၸႂ်
 19. ဢွင်ႈမီးငူး ၸၢင်ႈတွတ်ႇ ပေႃးယူႇ ထွတ်ႇၸႂ်ဝႆး
 20. ဢိူင်ႇၼမ်ႉၵႂၢင်ႈ ၼွင်ၼူဝ် လီပိူဝ်ႈ မူဝ်ႁႃႈၸိုဝ်ႈ
 21. ဢၢႆၵူၼ်းၵေႃႈၵူၼ်းပႃး ဢၢႆမွၵ်ႇၽႃးလူမ်းဢဝ်
 22. ဢၢႆမွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း ဢၢႆၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၸိုဝ်ႈ
 23. ဢၢႆမွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း ဢၢႆၵူၼ်း ၸွတ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ
 24. ဢၢႆမွၵ်ႇ ၸွတ်ႇၵူႈတူၼ်း ဢၢႆၵူၼ်း ၸွတ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ
 25. ဢၢႆႈငိူဝ်ႈ ၸင်ႇဢိူဝ်ႈငၢႆႈ ပေႃးဢိူဝ်ႈငၢႆႈ ပဵၼ်ဢၢႆႈငိူဝ်ႈ
 26. ဢၢႆႈလၵ်းၵေႃႈ ဢီႇလႅမ်
 27. ဢၢႆႈလၵ်းလႄႈ ဢီႇလႅမ် တႅမ်တွၵ်ႇၵၼ် ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 28. ဢၢႆႈလၢတ်ႈၼူၵ်ႇ လွၼ်ပူၵ်ႇဝႃႈ တေသွတ်ႇၵၢၼ်းႁၢမ်
 29. ဢၢႆႈလၢတ်ႈၼူၵ်ႇ လွၼ်ပူၵ်ႇဝႃႈ တေယွင်ႈ
 30. ဢၢႆႈလႅမ်လႄႈ ဢၢႆႈလၵ်း ၶဵင်ႇတႅမ်ပၵ်းသႂ်ႇၵၼ်
 31. ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇ ယီႈဝႃႈႁုင် သၢမ်ပုမ်လူင်ဝႃႈတူမ်ႈ
 32. ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇ ဢီႇဝႃႈႁုင်
 33. ဢၢႆႈဝႃႈၼူၵ်ႇ လွၼ်ပူၵ်ႇဝႃႈ တေသွတ်ႇၵၢၼ်းႁၢမ်
 34. ဢူၺ်းလီ ၼင်ႇပၺ်ႇၺႃႇ သွၵ်ႈလၢႆပႃႇႁိုဝ်မီး
 35. ဢွႆႈၽၢတ်ႈမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇဢမ်ႇတူၵ်း ၵိၼ်ဢွႆႈ
 36. ဢွႆႈလႅမ်ႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇဝၢၼ် ၵႂၢမ်းၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇၵႃႈ
 37. ဢၼ်လႂ်လီၶႂ်ႈတၢပ်ႇ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း
 38. ဢုၼ်ၽႆးဢမ်ႇမိူၼ်ဢုၼ်ႇၽႃႈ ဢုၼ်ႇပႃႈၼႃႈဢမ်ႇဢုၼ်ႇပႃႈလင်
 39. ဢုၼ်ႇၽႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ဢုၼ်ႇၽႆး ဢုၼ်ၶၼ်ဢုၼ်ႇဝႆးဢမ်ႇလႆႈ
 40. ဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆးသၢမ်ၽဝ်ႇ ဝူၼ်ႉၸႂ်ၵဝ်ႇၸင်ႇလၢတ်ႈ
 41. ဢိတ်ႉထိယႃႇ လၢႆၼၢင်း ထိၼ်တၢင်းၵျၢင်း ႁႂ်ႈလူမ်ႈ
 42. ဢူတ်းတေႃးသႃးၸၸိတ်ႈ ႁႂ်ႈၽႃႈပႅတ်ႈဝၢင်းၵႆ
 43. ဢိူတ်ႇလိူတ်ႇ ဢိူၼ်လိူၼ် တိုၼ်းႁိုဝ် မိူၼ်ပိူၼ်ႈ
 44. ဢၼ်ၵျၢမ်ႇၵူတ်ႉႁၢမ်းသိၼ် မဝ်ႇပေႃးၵိၼ် ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ
 45. ဢၼ်ၸႃႉဢမ်ႇမီး ဢၼ်လီဢမ်ႇလႆႈ
 46. ဢၼ်သူမ်ႈ ဢမ်ႇလီၵပ်း မၼ်းၼိဝ်ႉ ပႃၶႅဝ်ႉ ဢမ်ႇလီၵပ်း ႁဵပ်းၽၢၼ်း
 47. ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ သမ်ႉလႅၼ်ႈၶဝ်ႈတၵ်း ဢၼ်ၵၵ်းမိုဝ်းဢဝ် သမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ
 48. ဢူၼ်ႈတေႃႇဢူၼ်ႈ ၼုၼ်ႈလႄႈ ၶတ်ႉတီႇပႃႇၽိုၼ်ၽႄး
 49. ဢူၼ်ႈတေႃႇဢူၼ်ႈ မွၵ်ႇၼုၼ်ႈလႄႈ ၵုၺ်ၽူင်း
 50. ဢၢပ်ႇၼမ်ႉတႂ်ႈၶူဝ် ဝီႁူဝ်တႂ်ႈၸၢၼ်း
 51. ဢၢပ်ႇၼမ်ႉသွၼ်ႈႁူမ်ႈ ၵူမ်ႈၼႃႈသွၼ်ႈလႅတ်ႇ
 52. ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈႁူ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႂ်ႈလူပိူၼ်ႈ
 53. ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ ယႃႇပၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ယႃႇၼႄ
 54. ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႈ ယႃႇယူႇၼႃႈၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင် ယႃႇယူႇၵႄႈပိူၼ်ႈ
 55. ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်မီၵေႃႈ ႁႂ်ႈလီၸႂ်ၽိုင်ႈ
 56. ဢမ်ႇထၢၼ်ႇမီႈၵေႃႈ ၶီႈၶၢင်ႈ ၸၢင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်
 57. ဢမ်ႇၼပ်ႉၸၢင်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇယမ်ၶေႃ ဢမ်ႇၼပ်ႉၵူၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇယမ်မေႃ
 58. ဢမ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈၵူမ်ႇ ဢမ်ႇလူမ်ႇၵေႃႈၼုၵ်း
 59. ဢမ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵူမ်ႇ ဢမ်ႇလူမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိူဝ်ႇ
 60. ဢမ်ႇၼဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ
 61. ဢမ်ႇပေႉသမ်ႉၶႂ်ႈမႅၵ်ႇ ႁႅင်းတႅၵ်ႇတၢႆလၢႆလၢႆ
 62. ဢမ်ႇပေႉမေႃႈ ပေႃႉၵၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပေႉသၢၵ်ႇ ပေႃႉၶူၵ်ႇ
 63. ဢမ်ႇပွင်ႇ သမ်ႉၶဵၼ်ႁူႉ ရသႃႇလု ၸၢင်ၵႅတ်း
 64. ဢမ်ႇပႅတ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၢင်း ဢမ်ႇၽၢင်းဢမ်ႇလႆႈၸူႉ
 65. ဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈတေမီး ဢမ်ႇပၢၼ်းၵီးၵေႃႈတေလႆႈ
 66. ဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ တေမီး ဢမ်ႇၸီးၸွၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈ
 67. ဢမ်ႇမီးၵေႃႈႁႃ ဢမ်ႇမႃးၵေႃႈၵူႈ
 68. ဢမ်ႇမီးၵေႃႈႁႃ ဢမ်ႇမႃးၵေႃးလႅၼ်ႈ
 69. ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢဝ်မႅဝ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉ
 70. ဢမ်ႇမီး သမ်ႉၶိၼ်မၢၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ မိူၼ်ၵူၼ်းတူင်း
 71. ဢမ်ႇမီး ပပ်ႉလွၵ်းမၢႆ ငိုၼ်းတူၵ်းႁၢႆ ဢမ်ႇႁူႉ
 72. ဢမ်ႇမီးမႅဝ်း ၼူၵၢင်ႈလၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇမီးၵေႃႉၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ပိူၼ်ႈလူလၢႆ
 73. ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢဝ်မႅဝ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉ
 74. ဢမ်ႇမီး သမ်ႉၶိၼ်မၢၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ မိူၼ်ၵူၼ်းတူင်း
 75. ဢမ်ႇမီးပပ်ႉလွၵ်းမၢႆ ငိုၼ်းတူၵ်းႁၢႆဢမ်ႇႁူႉ
 76. ဢမ်ႇမေႃၵႃႈၼႄးၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင် ၼႄးၵၢမ်ႇ
 77. ဢမ်ႇမေႃၵႃႈ ယႃႇၼႄးၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင်ႇ ယႃႇၼႄးၵၢမ်ႇ
 78. ဢမ်ႇမေႃၵႃႈ ယႃႇၼႄးၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင်ႇ ယႃႇၼႄးၶိူင်ႈ
 79. ဢမ်ႇမေႃၵႃႈ ယႃႇယူႇၼႃႈၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင် ယႃႇယူႇၵၢင်ပိူၼ်ႈ
 80. ဢမ်ႇမေႃၵႃႈ ယႃႇယူႇၼႃႈၵွင် ဢမ်ႇမေႃပွင် ယႃႇႁဵတ်း ၵူၼ်းဢွၼ်ၼႃႈ
 81. ဢမ်ႇမေႃၵိၼ် ပဵၼ်ၼီႈ ဢမ်ႇမေႃၶီႈ ပဵၼ်သူပ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်း
 82. ဢမ်ႇမေႃ သမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်း မႄးၸဵတ်းပွၵ်ႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉ
 83. ဢမ်ႇမေႃၼင်ႈလႆႈဢၢႆ ဢမ်ႇမေႃၶၢႆ လႆႈဢႄႇ
 84. ဢမ်ႇႁူႉႁႂ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇငၢမ်းႁႂ်ႈတႅမ်ႈ
 85. ဢမ်ႇမေႃသမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်း မႄးၸဵတ်းပွၵ်ႈပႆႇယဝ်ႉ
 86. ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းလႃႇ ဢမ်ႇမေႃၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း
 87. ဢမ်ႇပွင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵေႃႈႁူႉလိူဝ်
 88. ဢမ်ႇပႄႉသမ်ႉၶႂ်ႈမႅၵ်ႇ ႁႅင်းလူႉတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆ
 89. ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇသဝ်း ႁႃပေႃးမဝ်းသမ်ႉၽၢၼ်
 90. ဢမ်ႇလီၵိၼ်သူမ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလီၵိၼ်လဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၶုၼ်
 91. ဢမ်ႇလီသႄႇႁူးလႅၼ်း ဢမ်ႇလီတႅၼ်း ႁူးတုတ်ႈ ဢမ်ႇလီပုတ်ႈ ႁူးၶုၼ်
 92. ဢမ်ႇလီယိူင်ႈ ၺႃးတူဝ် ဢမ်ႇလီၶူဝ် ၺႃးလုၵ်ႈ
 93. ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇမွၵ်ႇၵေႃႈပိူၼ်ႈငိၼ်း
 94. ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇမွၵ်ႇၵေႃႈပိူၼ်ႈႁူႉၸွမ်း
 95. ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈယဝ်ႉ
 96. ဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ် ၼင်ႇတႃမွတ်ႇ
 97. ဢမ်ႇႁူႉ ယႃႇၼပ်ႉတေႃႈၶၢၼ် ပႃးတူၵ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇလွတ်ႈ
 98. ဢမ်ႇႁူႉ ယႃႇၼပ်ႉထၢမ် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢၢမ်းတၢင်းတိုၼ်ႈ
 99. ဢမ်ႇႁူႉယႃႇပေလၢမ်း ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢၢမ်းတၢင်းငိူဝ်ႈ
 100. ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈ ၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ် ၼင်ႇတႃၽၢင်း
 101. ဢမ်ႇႁူႉ ႁႂ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇငၢမ်း ႁႂ်ႈသွပ်ႇ
 102. ဢမ်ႇႁၵ်ႉ ယိူၼ်ႉၸႂ်ၼူမ် ဢမ်ႇၸူမ်း ယိူၼ်ႉၸႂ်ၸုပ်ႇ
 103. ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီၵေႃႈ ယိူၼ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉ ဢမ်ႇမၵ်ႉၵေႃႈ ယိူၼ်ႉၸႂ်ၵိၼ်
 104. ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈၼင်ႇတႃမွတ်ႇ
 105. ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီၵေႃႈႁၵ်ႉ ၵွႆႈယၵ်ႉၵွႆႈထုၵ်ႇတႃ
 106. ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီၵေႃႈႁၵ်ႉ ဢမ်ႇတၵ်ႉၵေႃႈ ယုမ်ႉတေႃႇ
 107. ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ် ၶႂ်ႈၶႃႈ ႁၼ်ၼႃႈ သမ်ႉဢေးလူ
 108. ဢၢမ်းပႃႈၼႃႈ ၶႃႉပႃႈလင်
 109. ဢူမ်ၼမ်ႉလပ်ႉၽ ၶႂ်ႈၸဢမ်ႇဝၢႆး
 110. ဢွမ်ႇၽႆး ဢုၼ်ႇတၢင်းၼႃႈ ႁူမ်ႇၽႃႈ ဢုၼ်ႇတင်းတူဝ်
 111. ဢွမ်ႇၽႆး ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ဢွမ်ႇၽႃႈ ဢုၼ်ႇတၢင်းၼႃႈ ဢမ်ႇဢုၼ်ႇတၢင်းလင်
 112. ဢူမ်ၼမ်ႉလပ်ႉၽႃႉ ၶႂ်ႈၸႃႉဢမ်သဵင်
 113. ဢၢင်ႈၶၢႆပိူၼ်ႈသမ်ႉယႃႉ ဢၢင်ႈၵႃႉသမ်ႉၶၼ်လူင်း
 114. ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယႃႇၶီ ၵၢၼ်လီတိုၼ်းႁဵတ်းလႆႈ
 115. ဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်ၼင်ႇတႃမွတ်ႇ
 116. ဢမ်ႇႁူႉၼႆႉပႄႉၵၼ် ဢမ်ႇႁၼ်ၼႆႉပႄႉပိူၼ်ႈ
 117. ဢမ်ႇႁၵ်ႉၵေႃႈၵၼ်ႈၸႂ်ၼူမ် ဢမ်ႇႁူမ်ၵေႃႈၵၼ်ႈၸႂ်ဢုပ်ႇ
 118. ဢွမ်ႇၽႆးဢုၼ်ႇပႃႈၼႃႈ ႁူမ်ႇၽႃႈဢုၼ်ႇတင်းတူဝ်
 119. ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ် ၶဝ်ႈယဵၼ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇပႃးၵၼ်သႂ်
 120. ဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ မႃးပွမ်း ၶွင်ႁဝ်းယွမ်း ၵႃႈယေႃႈ
 121. ဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈလွမ်တူၺ်း
 122. ဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈ ဢဝ်ၶီႈဝူဝ်းသိုင်း
 123. ဢဝ်သရေႇတွင်ႉၵူင် ၵိၼ်လူင်ၽႅဝ်တွင်ႉၵႂ်ႈ
 124. ဢဝ်သင်ႁဵတ်းမႅဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၼူၵူၺ်း
 125. ဢဝ်တီႈမႂ်ႇ သႂ်ႇတီႈၵဝ်ႇ
 126. ဢဝ်တီႈငၢႆႈ သၢႆႈတီႈမေႃး
 127. ဢဝ်တွင်ၵၢဝ် ပႅၼ်းမွၵ်ႇ တွင်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဢၢႆႁွမ်
 128. ဢဝ်ၽၢၼ်ႁဵတ်းမီး ဢဝ်ၶီႁဵတ်းသိူဝ်း
 129. ဢဝ်ၽူဝ်ၸဝ်ႉ ပဵၼ်ၵဝ်ႉႁိူၼ်း ဢဝ်ၽူဝ်လႃႈ ပဵၼ်ၶႃႈလုၵ်ႈ
 130. ဢဝ်မေးလႃႈ ပဵၼ်ၶႃႈလုၵ်ႈ
 131. ဢဝ်မေးၸဝ်ႉ ပဵၼ်ၵဝ်ႉႁိူၼ်း (ငဝ်ႈၵဝ်ႉ ငဝ်ႈၵၼ်း)
 132. ဢဝ်မေးႁၢင်ႈလီ ၶီၸႂ်မိူဝ်ႈၵႂႃႇၵႃႉ ဢဝ်မေးႁၢင်ႈၸႃႉၼႃႇ ၶီၸႂ်မိူဝ်ႈၵႂႃႇပွႆး

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။