ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(တ)

 1. တႃသွင်ၶွၼ် ဢိၵ်ႇၵၢင်ဝၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
 2. တႃတူၺ်းတႂ်ႈ ၸႂ်ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉသုင်
 3. တႃၽိတ်းဝႃႈၸၢမ်းၵၢမ်ႇ တႃႉၶၢမ်ႇသုမ်းလၢႆလၢႆ
 4. တႃၼွၼ်းဢႄႇသၢၵ်ႈယိုၼ်း တႃၼွၼ်းၵိုၼ်းသၢၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 5. တႃမႆႉတႃတွၵ်ၵေႃႈ တေႃႈပဵၼ်တႃၸဝ်ႈတႃၶုၼ်
 6. တႃမၢတ်ႇမၢင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၽိုၼ်းတႃၼမ် ၸႂ်ၵူၼ်းလမ် ဢမ်ႇသူႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပိူၼ်ႈ
 7. တႃလမ်ႁၼ်ငိုၼ်းၽိူၵ်ႇ ၸၢင်ႈမိူၵ်ႈႁၢႆႉတေႃႇၵၼ်
 8. တႃလမ်ႁၼ်ငိုၼ်းၽိူၵ်ႇ တႃလိူၵ်ႇႁၼ်ၶမ်းၶူင်း
 9. တႃလမ်ႁၼ်ငိုၼ်းၽိူၵ်ႇ တႃလိူၵ်ႇႁၼ်ငိုၼ်းသႃး
 10. တႃႁဝ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ ယႃႇႁွၼ်ႇဢုပ်ႇလူင်
 11. တႃႁဝ်းဢမ်ႇၸႅင်ႈ ဢုပ်ႇထႅင်ႈပဵၼ်လူမ်း
 12. တႃႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ် ၽၼ်းဢမ်ႇၸပ်း လၢမ်းလိမ်းသပ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ
 13. တႃႇၼိုင်ႈၵိၼ်သၢမ်သိူဝ် တႃႇၼိုင်ႈ ၵိၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ
 14. တႃႇပႄႉၽူႈႁၢၼ်ႁတ်း လူဝ်ႇမေႃတတ်း ၽႃႇယွႆႈ
 15. တႃႇပၢႆးၽူႈထၢၼ်ႈတႅမ်ႇ လူဝ်ႇယိုၼ်ႈမႅင်ႇ ၶူဝ်းလဵင်း
 16. တႃႇပူၼ်ႉၵေႃႉပဵင်းၵၼ် လူဝ်ႇၶတ်းယၼ် တႅင်ႇသၢင်ႈ
 17. တႃႇပိူၼ်ႈ တေလူႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈ ပုၼ်ႈႁဝ်းလီ
 18. တႃႇႁဝ်း တေလီၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပိူၼ်ႈတေလူႉ
 19. တႃႇႁဝ်းတေလီၼႆႉ ယႃႇဝႆႉႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလူႉ
 20. တႃႇႁဝ်း တေလီၼၼ်ႉ ယႃႇပၼ်ပိူၼ်ႈ လႆႈလူႉ
 21. တႃႇဢွင်ႇပႄႉ ၽူႈယႂ်ႇ လူဝ်ႇၵွမ်းၽႂ်ႇ ၼပ်ႉယမ်
 22. တႃးႁူဝ် ဢမ်ႇသုၵ်ႈႁၢင်ႈ သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈ မဵၼ်ၶႅဝ်း
 23. တႃႉၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈ ၵိၼ်ဢွၼ်တၢင်း
 24. တႃႉႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈဢိူဝ်ႇ ၽိူဝ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်
 25. တႃႉႁဵတ်းၼၼ် ဢမ်ႇတၼ်းၵိၼ် ၵတ်ႉၵႃႈ
 26. တႃႉဢဝ် ဢမ်ႇလႆႈသႆႈ တႃႉဝႆ့ ဢမ်ႇလႆႈသိမ်း
 27. တီႈၵိၼ်ယႃႇႁႂ်ႈၶွၼ်း တီႈၼွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈႁေႈ
 28. တီႈၵူၼ်းၼမ် ယႃႇႁီႉ ႁႂ်ႈသတိ လူတူၺ်း
 29. တီႈၶႅၼ်း ၵူႈလႆႈ တီႈမႆႈယႃႇၵႂႃႇ
 30. တီႈၶႅၼ်း ၵူႈလႆႈ တီႈမႆႈယႃႇပၼ်
 31. တီႈၶူမ်းဢမ်ႇယၢႆး တီႈၵၢႆးဢမ်ႇတိူၼ်ႇ
 32. တီႈတုၵ်ႉၶႃႉယူႇ ယႃႇၶႂ်ႈသူႇၸူး
 33. တီႈတႅမ်ႇယႃႇလၢၼ်း တီႈယၢၼ်းယႃႇၸွၼ်ႉ
 34. တီႈပိုင်ႈႁဝ်းယႃႇၶႃႉ တီႈမႃႉႁဝ်းယႃႇထဵင်
 35. တီႈယူႇၽႂ်ႇ တီႈၵိၼ်မၼ်း ပိၵ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶၼ်းၵေႃႈ မူၼ်ႈ
 36. တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵွင်း တီႈၵျွင်းၵေႃႈ သႃႇ
 37. တီႈႁၵ်ႉ ပဵင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လွတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇ ႁိုဝ်မီး
 38. တီႈႁၢႆႉယႃႇၵႂႃႇ တီႈသႃႇလူဝ်ႇထင်
 39. တီႉၵေႃႈၸတ်ႉ ႁတ်ႉၵေႃႈတႅၵ်ႇ
 40. တေၵႃႉ တူၺ်းပေႇတၢင်ႇ ထၢင်ႇသုၼ်ႇ သမ်ႉၶႅၼ်းၵႅၼ်
 41. တေၵႃႉတူၺ်းပေႇတၢင်ႇ ထၢင်ႇသုၼ်ႇသမ်ႉၶႅၼ်းသုမ်း
 42. တေၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတူၺ်းၶၢဝ်း တေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ႁႂ်ႈၵမ်းၵွင်ႇၵေႃႈ
 43. တေၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတူၺ်းတိၼ် တေၵိၼ် ႁႂ်ႈတူၺ်းမူင်ႈ
 44. တေၵိၼ်ၵေႃႈ ဢီႈတုၵ်ႉ တေလုၵ်ႉၵေႃႈ ဢီႈတၵ်ႉ
 45. တေၵိၼ်ယႃႇဢႃးၼႃႇ တေၵႂႃႇယႃႇပွင်ထိူင်း
 46. တေၶီႈၸင်ႇႁႃႁူးလွင်ႈ ၶွင်ႈသင်ဢမ်ႇတၼ်းတူၺ်း
 47. တေၶီႈ ၸင်ႇႁႃႁူးလွင်ႈ ယွႆႉသႂ်ႇတွင်ႇၼွင်ႈ မဵၼ်ဢုၺ်း
 48. တေၶုတ်းမႅင်းမၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉငႂ်ႈ ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉဢဝ်
 49. တေၶဝ်ႈႁႂ်ႈမွၵ်ႇ တေဢွၵ်ႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈ
 50. တေသိုဝ်ႉ ထွမ်ႇၶၼ်ၶၢႆ တေၶၢႆ ထွမ်ႇၶၼ်သိုဝ်ႉ
 51. တေလၢတ်ႈဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆး ၵေႃႉၸၢႆးဝူၼ်ႉၸွတ်ႇၸွတ်ႇ
 52. တေၼင်ႈႁႂ်ႈတူၺ်းလုၵ်း တေၸုၵ်းႁႂ်ႈတူၺ်းၶႃႇ မႃႇၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းယဵၼ် တေၵိၼ် ႁႂ်ႈတူၺ်း ထုၵ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ တေၽုၵ်ႇ ႁႂ်ႈတူၺ်းၸိူဝ်ႉ တူၺ်းၽၼ်း တေပႆလၼ်းၵၼ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းတေႃလွၵ်ႇ
 53. တေပေႃႉမႃ ႁႂ်ႈလူၸဝ်ႈ တေပေႃႉၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈလူ ၼႃႈၽႃႉၼႃႈၽူၼ်
 54. တေပႆႁႂ်ႈတူၺ်းၽၢႆႇ တေဝၢႆႇႁႂ်ႈတူၺ်းတၢင်း
 55. တေယၢင်ႈႁႂ်ႈတူၺ်းတိၼ် တေၵိၼ်ႁႂ်ႈတူၺ်းတွင်ႉ
 56. တေလုၵ်ႉႁႂ်တူၺ်းၶႃႇ တေမႃႇႁႂ်ႈတူၺ်းၶဝ်ႈ
 57. တေလၢတ်ႈ ၼိူဝ်ႁိူၼ်း ႁႂ်ႈတူၺ်း တႂ်ႈလၢင်ႈ တေလၢတ်ႈ ၵၢင်ပၢင်ႇ ႁႂ်ႈတူၺ်း ပႃႈလင်
 58. တေလၢတ်ႈ ဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆး ၵေႃႉၸၢႆႈ ဝူၼ်ႉၸွတ်ႇၸွတ်ႇ
 59. တေလူမ်ႉ ၸွႆႈၵၼ်ပူၵ်း တေတူၵ်း ၸွႆႈၵၼ်ႁွပ်ႇ
 60. တေဢွၵ်ႇၵႃႉလူဝၼ်း တိုၼ်းဢမ်ႇတၼ်းၵိၼ်ပိူၼ်ႈ
 61. တေႃၵၢင်တၢင်းသၢၵ်ႈၽႃႉ ႁဵတ်းလွင်ႈၸႃႉသၢၵ်ႈၵႂၢမ်း
 62. တေႃႇတႃလႄႈထူပ်း တေႃႇသူပ်းလႄႈလၢတ်ႈ
 63. တေႃးသၼႆႉၶဵၼ်ၼမ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၸမ်ၸႂ်ၵေႃႈၸၢင်ႈပၢႆႈ
 64. တေႃးသ မၢၼ်ႇၸႂ်လိူင်း ပေႃးဢဝ်ၶိူင်း ၸၢင်ႈပျၢၵ်ႈ
 65. တေႃးသ ဢမ်ႇဢွၼ်လီ ၸၢင်ႈထူပ်းၶီ ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 66. တေႃးသဢမ်ႇဢွၼ်လီ ဢဝ်တၢင်းၶီသႂ်ႇႁၢင်ႈ
 67. တၵ်းၵုမ်သၢဝ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈ မိုတ်ႈမႄႈႁၢင်ႉ ၶႄးသုမ်း
 68. တၵ်းတုင်းငိၼ်း ထမ်းၸဝ်ႈ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ဝႆႈယေႃးမိုဝ်း
 69. တၵ်းထၢမ်ၵႂၢမ်း ယဵင်းထီႇ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈတီႈ ထုင်းၼႄး
 70. တၵ်းၼမ်ႉ ႁႂ်ႈတူၺ်းတႃႈ မႃႇၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းယဵၼ်
 71. တၵ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈ ဝႆႉတၢင်းလင်
 72. တၵ်းလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸိင်းသူပ်း တၵ်းၶူပ်း ႁႂ်ႈၸိင်းၶဵဝ်ႈ
 73. တၵ်းဝႆႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ထမ်း ထၢမ်ၵႂၢမ်းလႂ် ၸင်ႇဝႆႈ
 74. တၵ်းႁၢပ်ႇ ႁႂ်ႈလူႁႅင်း ယူႇၽႃဝႅင်း ၽူႈမျၢတ်ႈ
 75. တၢၵ်ႇၽႃႈ ထႃႈၼၢႆးလူင်း
 76. တဵၵ်းၼမ်ႉ တွင်ႈတေႃလွၵ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်မႃး
 77. တဵၵ်းၼမ်ႉ လၢင်ႉလီငၢမ်း ၶဝ်ႇသၢမ်ၵမ်း ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 78. တဵၵ်းၼမ်ႉႁူမ်ႈတႃႈ ယႃႇဝႃႈၵႂၢမ်းၶတ်းၵၼ်
 79. တဵၵ်းယေႈၶႅၼ်းၵွင်ႇ ယွင်ႈယေႈၶႅၼ်းၼႅမ်း
 80. တူၵ်းၵေႃႈမၢင်ႈ ဝၢင်းၵေႃႈတႅၵ်ႇ
 81. တူၵ်းၸႂ် တၢၼ်ႇၽသပ်းလင် ၵႂင်ၸႂ် မိူၼ်ပူပၢႆႈၼီႈ
 82. တူၵ်းမိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ပၵ်းပူၺ်ႈ
 83. တူၵ်းလိုၼ်းၸူဝ်ႈၽႃႉမႅပ်ႈ လႅပ်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်
 84. တူၵ်းလိုၼ်း ဢိတ်းဢိတ်း ၽိၼ်းငိုၼ်း ႁူဝ်မိုၼ်ႇ
 85. တူၵ်းလိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ ပိူၼ်ႈယွင်ႈၵႂႃႇႁဝ်းႁၢမ်း
 86. တၢင်းၵိၼ် တၢၼ်ႇယိူဝ်ႇ တွတ်ႈလဝ် တၢင်းႁဵတ်း တၢၼ်ႇသဝ် ထွတ်ႇႁူး
 87. တၢင်းၵိၼ်ၼင်ႇ ၽႃႉၽၼ်းယေး တၢင်းႁဵတ်း ၼင်ႇမႃလေးၼမ်ႉ
 88. တၢင်းၵိၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ ၼင်ႇၼမ်ႉၼွင်း တၢင်းၵိၼ် ၽွင်းမိူင်း ၼင်ႇၼမ်ႉယိုင်ႈ
 89. တၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်ဢမ်ႇပေႃႇၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဢမ်ႇသူႈမၵ်ႉ
 90. တၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇမႃးမိူဝ်ႈသႃႇ တၢင်းၵႂႃႇဢမ်ႇမႃးမိူဝ်းတၼ်း
 91. တၢင်းၵျၢမ်ႇ ပႆႇမူတ်း ဢသၢၵ်ႈယူတ်း
 92. တၢင်းၵျၢမ်ႇ ဢမ်ႇႁူမ်ႈသၢႆ ယႃႇၵႃႉၶၢႆႁူမ်ႈၵုၼ်ႇ
 93. တၢင်းၸႃႉ ဢမ်ႇမီး တၢင်းလီ ဢမ်ႇသဵင်
 94. တၢင်းတၢႆဢမ်ႇပႂ်ႉမီးမၢၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈဢမ်ႇထႃႈၶိင်ႇယၢမ်း
 95. တၢင်းတၢႆဢမ်ႇပႂ်ႉမီးမၢၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈဢမ်ႇထႃႈၶၢဝ်းယၢမ်း
 96. တၢင်းထၢင်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႁၼ်ၶူဝ်း ယႃႇႁူမ်ႈသိုဝ်ႉ
 97. တၢင်းၼွၵ်ႈ ႁၢမ်ႉယွၵ်းယွၵ်း ပႃႈၼႂ်း ဢွၵ်းငိုၼ်းမၢၵ်ႈ
 98. တၢင်းပဵတ်းၵေႃႈ ပဵတ်းတေတႆႇ တၢင်းၵႆႇၵေႃႈ ၵႆႇတေပႆ
 99. တၢင်းၽိတ်း ၸႅင်ႈႁၼ်လၢၵ်ႇ ၵွႆႈတၢၼ်ႈပၢၵ်ႇ လွႆးလွႆး
 100. တၢင်းမၵ်ႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႈလၢႆး ယႃႇၵိၼ်ငၢႆး ႁူမ်ႈမူႇ
 101. တၢင်းမုၼ် ၵႃႈပွင်ဝႆႉ သူႈႁႂ်ႈၵႆႉ ႁူမ်ၸူမ်း
 102. တၢင်းမုၼ် ၸိုင်ဢမ်ႇသၢင်ႈ ယႃႇဢၢင်ႈ ၽုင်ႇမိူင်းၽီ
 103. တၢင်းယူႇ ၼင်ႇၼမ်ႉၽၢႆ တၢင်းဢၢႆ ၼင်ႇပြၢတ်ႈလူမ်ႉ
 104. တၢင်းယၢမ်ႈ ဢမ်ႇလီ တေထူပ်းၶီ ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 105. တၢင်းလူႉဢမ်ႇမီး တၢင်းလီ ဢမ်ႇမႃး
 106. တၢင်းလူႉဢမ်ႇမီး တၢင်းလီ ဢမ်ႇလႆႈ
 107. တၢင်းလၵ်း လူမ်ႉၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ တၢင်းသုၼ်ႇ လူမ်ႉၸဝ်ႈသႅင်
 108. တၢင်းလူင် ပဵၼ်ငူးႁဝ်ႇ ၵေႃႉၵဝ်ႇ ပဵၼ်သိူဝ်ယဵၼ်း
 109. တၢင်းလၢတ်ႈၵေႃႈ သႃႇ တၢင်းၵႂႃႇၵေႃႈ လိူင်ႇ
 110. တၢင်းလၢတ်ႈၵေႃႈၵျၢင်ႇ တၢင်းထၢင်ႇၵေႃႈ မႅၼ်ႈ
 111. တၢင်းလၢတ်ႈ ၼႄႁတ်းလႅင်း ယိူဝ်ႈၵႅင်း ၼႄၽုၼ်ႇငႂ်ႈ
 112. တၢင်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႈႁွႆး ယႃႇၶဝ်ႈပွႆး ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ
 113. တၢင်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈသႃႇ ၼႃႇတၢင်းလႂ် ဢမ်ႇလီ
 114. တၢင်းဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႈငိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ႁဝ်းယႃႇၶတ်း
 115. တၢင်းႁူႉ သႂ်လႅင်းမႂ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်
 116. တၢင်းႁူႉတဵမ် တၼ်ပိင်း သမ်ႉသူင်ၸိင်း ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ
 117. တၢင်းႁူႉၼမ် တၢင်းႁၼ်ဢႄႇ ဢမ်ႇမေႃလႄႇ တၢင်းလႂ်
 118. တၢင်းႁူႉမီးၼႂ်းပပ်ႉ မဝ်ႇလီၼပ်ႉ ဝႃႈမေႃ
 119. တၢင်းႁူင် ၸဝ်ႈရသေး ယွၼ်ႉတွၼ်းၵေး လွင်ႈၵၼ်ႈ
 120. တၢင်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈ တၢင်းဢၢင်ႈယႂ်ႇ
 121. တၢင်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈၸွႆႉ တၢင်းၵိၼ် ၼိုင်ႈႁွႆႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈမီး
 122. တၢင်းႁဵတ်း ဢမ်ႇလိူဝ်မၢတ်ႈ တၢင်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵူမ်း
 123. တၢင်းႁဵတ်း ဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈ ၶႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုတ်း
 124. တၢင်းႁၼ်ဢမ်ႇႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ ယႃႇတၢပ်ႇလဵၼ်းႁဵတ်းႁူၺ်း
 125. တၢင်းႁဵတ်းဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈ ၶႆႈၸႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုတ်း
 126. တၢင်းထၢင်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႁၼ်ၶူဝ်းယႃႇႁူမ်ႈသိုဝ်ႉ
 127. တၢင်းၼွၵ်ႈႁၢမ်ႉယွၵ်းယွၵ်း ပႃႈၼႂ်းဢွၵ်းငိုၼ်းမၢၵ်ႈ
 128. တၢင်းလၵ်းလူမ်ႉၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ တၢင်းသုၼ်ႇလူမ်ႉၸဝ်ႈသႅင်
 129. တၢင်းလႂ်ယႃႇႁႂ်ႈသႃႇ ၼႃႇတၢင်းလႂ်ဢမ်ႇလီ
 130. တၢင်းႁဝ်းၶႂ်ႈၼႃႇၼႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈၼႄး
 131. တူင်ႉၽၢႆႇသၢႆႉ ၵိၼ်ပႃ တူင်ႉၽၢႆႇၶႂႃ ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ
 132. တွင်ၵိူဝ် ယွၵ်ႇဝူဝ်းလိူင်း ၶုၼ်မိူင်း ယွၵ်ႇၸႂ်ၶႃႈ
 133. တွင်းတြႃးႁႂ်ႈမၢတ်ႈ ၶၼ်ႇထီႇၶၢတ်ႈ သၢႆၸႂ်
 134. တွင်ႉၵႅၼ်း တၢၼ်ႇတေတၢႆ ပေႃးႁၢႆ တၢၼ်ႇႁဵတ်းလဵၼ်
 135. တွင်ႉၸဵပ်းတၢင် မႄႈမၢၼ်း ဢၢၼ်းမေးပၼ် မၢဝ်ႇထဝ်ႈ
 136. တွင်ႉၽႃႉ လၼ်ႇတူၵ်းမႃး ၵူၼ်းၶႃယၢဝ်း တေၵမ်ႉ
 137. တွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ပွတ်း ၵွတ်းမႃးတေႃးသႃႉယႂ်ႇ
 138. တွင်ႉလေႃး ႁူင်ပိူဝ်ႈသဵင် ယိင်းႁူင် ပိူဝ်ႈႁၵ်ႉၸဝ်ႈ
 139. တွင်ႉဝႃႈပေႃး ၶေႃးဝႃႈပႆႇ
 140. တွင်ႉဢမ်ႇတၼ် ၼင်ႇၶႃ တႃဢမ်ႇတၼ်ၼင်ႇႁူ
 141. တွင်ႉဢမ်ႇတၼ်ၼင်ႇၶႃ ႁႃၵိၼ်ၸင်ႇတေလႆႈ
 142. တိုင်ၵႂၢင်လႄႇလူင်းတူင်ႈ သသူင်ႈတႅၵ်ႇသဵင်ပၼ်း
 143. တႆႇလွင်ႈ ၸဝ်ႈသူၵွင်း သႂ်ႇၸႂ်တွင်း ၵူႈမိူဝ်ႈ
 144. တၢႆတေႃႇတဵင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၽႂ်
 145. တၢႆၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ် ႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ
 146. တၢႆဝၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ တိုၼ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈသႅၼ်
 147. တူၺ်းတီႈၵိူတ်ႇၸင်ႇတၢႆ တူၺ်းတီႈၶၢႆၸင်ႇသိုဝ်ႉ
 148. တူၺ်းတူဝ် ၸိုင်ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တူၺ်းၸႂ် တူၺ်းသူပ်း သမ်ႉပဵၼ်လၢၼ်ၵူၼ်းမီး
 149. တူၺ်းၼႃႈယႂ်ႇ မႂ်ၼႃႈလိၵ်ႉ
 150. တူၺ်းၼမ်ၼမ် သိုဝ်ႉဢႄႇဢႄႇ ယႃႇၵူဝ်သရေႇသုမ်း
 151. တူၺ်းပႃးၺၢၼ်ႇ ဢၢၼ်ႇပႃးတွင်း
 152. တူၺ်းလုပ်ႈလၢပ်ႈဢမ်ႇလီ ၸၢင်ႈလႆႈၶီမိူဝ်းၼႃႈ
 153. တူၺ်းယဝ်ႉ တူၺ်းထႅင်ႈ ၸင်ႇၸႅင်ႈတီႈၼႄးမၼ်း
 154. တူၺ်းဝၼ်းၵႂႃႇ ၸၢင်ႈႁၢမ်း ပႂ်ႉယၢမ်းလီ ၸၢင်ႈလုတ်ႈ
 155. တူၺ်းဝၼ်း ၸင်ႇၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ ပိူၼ်ႈမႅၵ်ႇၵွင်ႈမႃးၺွပ်း
 156. တူၺ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇ လွတ်ႈပႃႇလႃႇႁၢမ်းၵိၼ်
 157. တူၺ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ် ၺႃးၶွင်မဝ် ၵႃႈဢႄႇ
 158. တွႆႇၸင်ႇလင် မင်ၸင်ႇမေႃး
 159. တူတ်းၼႂ်းၽႃႈ ၵႃႈၼႂ်းလုၵ်း
 160. တူတ်းၼႂ်းၽႃႈ ၵႃႈၼႂ်းႁွင်ႇ
 161. တူတ်းႁႂ်ႈ မႃၸႂ်လီ ၶီႈႁႂ်ႈ မႃၸဵဝ်းမိုတ်ႈ
 162. တူတ်းႁႂ်ႈ မႃၸႂ်လီ ၶီႈႁႂ်ႈ မႃၸႂ်ၸူမ်း
 163. တူတ်းႁႂ်ႈ မႃၸႂ်လီ ယၢႆးႁႂ်ႈမီ ၸႂ်ၸူမ်း
 164. တၼ်ႇၼႃႇ ၶွၼ်ႈၵူၼ်းပွၵ်း ၶူဝ်းယွၵ်း ၶွၼ်ႈၵူၼ်းၽၢၼ်
 165. တၼ်းဢွၼ် ၸူဝ်ႈလွၵ်းယႃႈ ၵတ်ႉၵႃႈ ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်
 166. တၢၼ်ႇၶူဝ် ႁႂ်ႈယုမ်ႉ တၢၼ်ႇယုမ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢႆလၢႆ
 167. တၢၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်သထေး တၢၼ်းမေး ပဵၼ်ၽၸဝ်ႈ
 168. တိၼ်မိုဝ်းပဵၼ်ၶႃႈတွင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁွင်ႉပၼ်လၢႆ
 169. တိၼ်ယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၵၢဝ်ႇႁႃမႄႈ ဝႆးဝႆး
 170. တူၼ်ႈၵွင်ႉ မီးယေႈဢၼ် သတ်းတၢႆၼမ် မိုၼ်ႇၸိုဝ်ႈ
 171. တူၼ်ႈၸႂ်ၵေႃႉၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၵႅၼ်ႇမေႃလိူၵ်ႈႁၼ်ၽိတ်း
 172. တူၼ်ႈၽၵ်းလိူဝ်ႇ ၽိူဝ်ႇတၢင်းပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ
 173. တူၼ်းလၢႆၵူႈလၢႆၶွၵ်ႇ ႁွၼ်ႇသူႈဢွၵ်ႇ မီးသႅင်
 174. တိုၼ်းလူင်ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလဝ်ႇ ၵႂၢမ်းဝွၼ်း
 175. တူပ်းႁႂ်ႈလၢပ်ႇ တၢပ်ႇႁႂ်ႈၵူဝ်
 176. တွမ်ပၢၵ်ႇၽူႈယိင်း ၼုင်ႈသိၼ်ႈလၢႆး တွမ်ပၢၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ၼုင်ႈၵူၼ်ၵွမ်ႈ
 177. တူဝ်ၶိင်း ၽၢၼ်ၵူႈၸွင်ႈ ယႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈ ၵဝ်မီး
 178. တူဝ်ၸႂ် ႁႂ်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ လဵင်ႉပေႃႈမႄႈ လုမ်းလႃး
 179. တူဝ်တၢႆၵေႃႈ လုပ်ႇတေႁွင်ႉ တူဝ်သွင်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈတေႁူဝ်ႇ
 180. တူဝ်ထဝ်ႈ ၶဝ်ႈတူမ်ႈ တူဝ်ၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈလႅမ်
 181. တူဝ်ၼင်ႈ ႁၢင်လႄႇ မိုဝ်းဢမ်ႇသႄႇၵေႃႈ ဢဝ်တိၼ်ၸွၼ်း
 182. တူဝ်ၼင်ႈႁၢင်လႄႇ ယေႈၶႅၼ်းသႄႇၵႆ
 183. တူဝ်ၼိမ် ႁၢင်ႈၶွၼ်း ၸွၼ်းၽႅဝ် ၵူႈတီႈ
 184. တူဝ်ပႆႇတၢႆ ဢၢႆမဵၼ်ပေႃးဢွၵ်ႇ
 185. တူဝ်လူႉ ၸိုဝ်ႈဢမ်ႇႁၢႆ တူဝ်တၢႆ လၢႆးဢမ်ႇၼဝ်ႈ
 186. တူဝ်လဵၵ်ႉၵိၼ် တူဝ်လဵၵ်ႉၶႄႇ
 187. တူဝ်လႂ်ၽိတ်း မိတ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ
 188. တူဝ်ဢမ်ႇတူင်ႉ ၶွၼ်ႉၽူင်ႉ ၸွတ်ႇၵူႈၽၢႆႇ
 189. တူဝ်ဢမ်ႇပႆ ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ တူဝ်ဢမ်ႇယုၵ်ႉ ၵူၼ်ႈဢမ်ႇယွင်ႈ
 190. တူဝ်ဢမ်ႇပႆ ႁၢင်ၵၵ်းၵႆ ၸွတ်ႇၸႅတ်ႇ
 191. တိူဝ်ႉၵေႃႈၵဝ်ႇ ပဝ်ႇၵေႃႈယွၵ်း
 192. တိူဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႆႈတင်းႁိူၼ်း တၢႆႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ႁႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ
 193. တိူဝ်ႉတီႈလႂ် လီၸႂ်တီႈၼၼ်ႈ
 194. တိူဝ်ႉတူဝ်ၽႂ် မႆႈၸႂ်မၼ်း
 195. တိူဝ်ႉၸႂ်ၸဵဝ်းယွမ် တွမ်ၸႂ်ၸဵဝ်းပီး
 196. တိူဝ်ႉၸႂ်မႂ်တူဝ် ၵူဝ်ၽႅဝ်ၸၢင်ႈယွင်ႇ
 197. တိူဝ်ႉၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ မႆႈၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း
 198. တႂ်ႈၽႃႉ မူႇၽုင်ၼၢင်း ယႃႇပွင်ၵျၢင်းလွင်ႈမိူၵ်ႈ
 199. တြႃးထမ်ႇမသၢတ်ႈ ထုၵ်ႇတီႈမျၢတ်ႈ လူတူၺ်း
 200. တြႃးလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းဢႃႇၵႃႇ မိူၼ်ၼၢမ်ႇသႃႇ တႃးၵႂၢႆး

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။