ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(ပ)

 1. ပႃၶီး ၸူမ်းၼမ်ႉမႂ်ႇ သႂ်ႇသႂ်ႇလႆႈၼႅင်ၶိုၼ်း
 2. ပႃၶီးလၢႆးပွမ်တဝ်း မႄႈႁိူၼ်းလဝ်းပွမ်သၢဝ်
 3. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 4. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 5. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 6. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုဝ်
 7. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 8. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 9. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 10. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုဝ်
 11. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 12. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 13. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 14. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုဝ်
 15. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 16. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 17. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 18. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုဝ်
 19. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 20. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 21. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 22. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုဝ်
 23. ပႃၶူဝ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးဝၢင်း ၸၢင်ႈၽူင်ႉၽၢင်း ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 24. ပႃသူမ်ႈၸူႈ ၶဝ်ႈဢူးၼႃး သၢဝ်မႃးမႂ်ႇ တေၸႂ်ၽႂ်ႇ ဢၼ်လႂ်
 25. ပႃတိုင်းလႂ် တိုင်းၼၼ်ႉ
 26. ပႃတႅပ်း တေၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုၼ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 27. ပႃတႅပ်း ပႄႉၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈ တင်းတိုင်း
 28. ပႃၼဝ်ႈတူဝ်ၼိုင်ႈ ၼဝ်ႈတင်းသႃႉ
 29. ပႃပႆႇတွတ်ႇ ယႃႇၼႅတ်ႈထွတ်ႇၵၼ်းမဵတ်း
 30. ပႃလမ်တၢႆ သေလၢႆ ၼိူဝ်ႉၸပ်းၵၢင်း သၢဝ်တၢႆ သေလၢႆ မူၵ်ႇ ... ... ၶဝ်ၼၢင်း
 31. ပႃႁႅမ်းၶိုၼ်း ၸၢင်ႈၼဝ်ႈ ၸုၵေႃႉငဝ်ႈ ၸၢင်ႈႁၢမ်း
 32. ပႃဢီႇႁူၵ်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇလိုမ်းပၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ် ၸဵဝ်းမီး ၶႅၼ်းသုတ်းထီး
 33. ပႃဢီႇႁူၵ်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇလိုမ်းႁၢင်ႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်သင်
 34. ပႃဢမ်ႇမီးၵဵတ်း ႁဵပ်းဢမ်ႇမီးတိၼ် ယႃႇၵိၼ်ႁူမ်ႈၶူၼ်းၶဝ်း
 35. ပႃဢမ်ႇၵဵတ်း ႁဵပ်းဢမ်ႇမီးႁွၼ်
 36. ပႃဢမ်ႇမီးၶဵတ်ႇၵႃႈ ယႃႈဢမ်ႇမီးသႃးၸေးပေႃး
 37. ပႃဢမ်ႇမီးႁူ ပူဢမ်ႇမီးပိၵ်ႇ
 38. ပႃႇၶႃးသႆ မီးသိူဝ်ၽႆး ပႃႇယႃႈသႆး မီးသိူဝ်ၸုမ်ႈ
 39. ပႃႇၶႃးလႅင် မီးသိူဝ်ၽႆး ပႃႇယႃႈသႆး မီးသိူဝ်ၸုမ်ႈ
 40. ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပွင်ထႃႈ ပီၼႃႈမႃး ၸၢင်ႈဢိုပ်း
 41. ပီႈသၢင်ႇထၢၵ်ႈ သၢမ်ၵျွင်း ဢမ်ႇလီပွင်း ဢုပ်ႇမိုတ်ႈ
 42. ပီႈထၢၵ်ႈထူၼ်ႈ သၢမ်ဝတ်ႉသၢမ်ဝႃး ဢမ်ႇလီႁွမ်းပႃး မိုတ်ႈ
 43. ပီႈၼႃႈၵီႈ ၼွင်ႉသူပ်းဝၢၼ် မီးၽၢၼ်ႁဝ်းယူႇငၢႆႈ
 44. ပီႈၼႃႈမွင်ႉ ၼွင်ႉၼႃႈငေႃး ၼႃႈႁိူၼ်းမေႃးယူႇယၢပ်ႇ
 45. ပီႈၼႃႈယုမ်ႉ ၼွင်ႉၼႃႈဝၢၼ် မီးၽၢၼ်ႁဝ်းယူႇငၢႆႈ
 46. ပီႈၼွင်ႉၽၢတ်ႇသၢမ်ပီ လီၵေႃႈယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
 47. ပီႈၼွင်ႉ ၽၢတ်ႇသၢမ်ပီ ဝီႁူဝ်ဢမ်ႇလီႁူမ်ႈ
 48. ပီႈၼွင်ႉ ယူႇၵႆႇၵၼ် ႁွမ်ႁိူဝ်ႇ ယူႇၸမ် ၸၢင်ႈမိူဝ်ႇၵၼ်
 49. ပီႈၼွင်ႉလီ ႁႂ်ႈသူႇ ဢူၺ်းလီပူႇ ႁႂ်ႈၸႂ်း
 50. ပီႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉၵၼ် လူႁၼ် ယႃႇပိၼ်ႉပႅတ်ႈ
 51. ပီႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇၸဵမ်မေး ပေႃးပဵၼ်ၽေး လူဝ်ႇဝႄႈ
 52. ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ယုပ်းယၢၼ်ႈ
 53. ပီႈၼွင်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ၽႂ်ႁၼ်ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ
 54. ပီႈႁူႉသွင် ၼွင်ႉႁူႉၼိုင်ႈ ၶဵင်ႇပိုင်ႈႁူမ်ႈတၵ်းလီ
 55. ပီႈႁူႉသွင် ၼွင်ႉႁူႉၼိုင်ႈ တေႃႈႁႂ်ႈပိုင်ႈႁွမ်းၵၼ်
 56. ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် ၸွႆႈၵၼ်ပွင် ၸဵဝ်းၶိုၼ်ႈ
 57. ပေႉၵႃႈၸၢင်ႉ ဢမ်ႇပေႉၵႃႈၶေႃ
 58. ပူႇႁဵတ်းမႃး ယႃႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇၼႆႉ ထိုင်ႁဝ်း
 59. ပူႇႁဵတ်းမႃး ယႃႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇၼႆႉ ပၢၼ်ႁဝ်း
 60. ပူႉမိူင်းၼၢႆး ဢႅပ်ႇလၢႆးၶႃႈ ယႃႈလႅင်ဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ
 61. ပူႉႁၢမ်းထုၼ် မဝ်ႇၶေႃႈ ရသႃႇယေႃႈ မဝ်မၢင်
 62. ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈသွင်ပႃး လဵင်ႉလုမ်းလႃး ႁႂ်ႈလူမ်ႈ
 63. ပေႃႈမႄႈပိူၼ်ႈတင်းလၢႆ သူႈသၢႆၸႂ် ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ
 64. ပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇတိုၵ်းႁဵတ်း မိူၼ်ၶဵၼ်ငႅၼ်း တႃႇလုၵ်ႈ
 65. ပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇလီ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶတ်း တီႈမီးမတ်း ဢမ်ႇလီၼုင်ႈၶူဝ်းလၢမ်ႈ
 66. ပေႃးၵၼ်းဢမ်ႇၶႅင်ၵေႃႈ တူင်ႇဢမ်ႇႁုတ်ႉ
 67. ပေႃးၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၶၢတ်ႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႃး
 68. ပေႃးၵိၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ် ပေႃႈလဵင်ႉၽၢၼ် ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ် ပေႃႈလဵင်ႉမီး
 69. ပေႃးၵူၼ်းမိူၵ်ႈမီးႁႅင်း ၸၢင်ႈႁိမ်ၸိင်း ၶူဝ်းပိူၼ်ႈ
 70. ပေႃးၶီႈၶၢၼ်ႉ မဝ်ႇလီ တၵ်းၽၢၼ်ၶီ မဝ်ႇလွတ်ႈ
 71. ပေႃးၶိုၼ်ႈလွႆ ၶိုၼ်ႈလွႆးလွႆး ပေႃးၶဝ်ႈပွႆး ၶဝ်ႈၵျေႃႇၵျေႃႇ
 72. ပေႃးၸႂ်ႈၵေႃႈဢဝ် သင်မဝ် ႁႂ်ႈပႅတ်ႈ
 73. ပေႃးၸႂ်ႈၵေႃႈဢဝ် ပေႃးမဝ်ၵေႃႈပႅတ်ႈ
 74. ပေႃးသူင်ႇ ႁႂ်ႈထိုင်တႃႈ ဝႃႈသင် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ
 75. ပေႃးတေၵူဝ်းတၢင်းၶၢၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈ တေဢိုဝ်ႉ တေၽၢၼ်
 76. ပေႃးတေလုၼ်ႈၵေႃႈ ၶဵဝ်ႈငုၼ်ႈၸဵမ်လဵၵ်ႉ
 77. ပေႃးတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉပဵၼ်ပႃ
 78. ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉ ၵူတ်ႉၵူႈၵႄး ပေႃးပဵၼ်ဢႄး ၵူတ်ႉၵူႈၵေႃႉ
 79. ပေႃးပိူၼ်ႈလီ ၸႂ်လု ပေႃးပိူၼ်ႈလု ၸႂ်လီ
 80. ပေႃးပိူၼ်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈပႃလမ် သမ်ႉပွင်ႇ ႁမ်ပလွင်ႈ
 81. ပေႃးပိူၼ်ႈဝႃႈ ႁမ်ပလွင်ႈ သမ်ႉပွင်ႇ ႁွင်ႈပႃလမ်
 82. ပေႃးမီးၽေး ႁွၼ်ႉမႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိုတ်ႉၵျူဝ်းပွင်
 83. ပေႃးမႄႈ ဢႃးလႃး ၶႅၵ်းၽြႃး ၸၢင်ႈမိူၼ်လိင်း
 84. ပေႃးၽိတ်းၽိတ်းၵူၼ်းႁူႉ ပေႃးၵူႈၵူႈၵူၼ်းမီး
 85. ပေႃးယုမ်ႇယမ် ႁပ်ႉႁွင်း ၶဝ်ႈႁႅင်ႈၶိင်းၵျွင်း ယင်းၸၢင်ႈၵတ်ႉၵွင်ႈ
 86. ပေႃးလိုဝ်ႈ ယႃႇၵူဝ်ႁိူဝ်ႉႁၢႆ ပေႃးပႆ ယႃႇၵူဝ်ၸဵဝ်းႁွတ်ႈ
 87. ပေႃးဝႃႈ မႃႁၼ်မႃ တႃႇၶူပ်းၶႃ ၼႄၶဵဝ်ႈ
 88. ပေႃးႁူႉၸၵ်း တုၵ်ႉၶ ယႃႇပေၵျွၸူးမၼ်း
 89. ပေႃးယုမ်ႇယမ် ႁပ်ႉႁွင်း ၶဝ်ႈႁႅင်ႈၶိင်းၵျွင်း ယင်းၸၢင်ႈၵတ်ႉၵွင်ႈ
 90. ပေႃးလိုဝ်ႈ ယႃႇၵူဝ်ႁိူဝ်ႉႁၢႆ ပေႃးပႆ ယႃႇၵူဝ်ၸဵဝ်းႁွတ်ႈ
 91. ပေႃးဝႃႈ မႃႁၼ်မႃ တႃႇၶူပ်းၶႃ ၼႄၶဵဝ်ႈ
 92. ပေႃးႁူႉၸၵ်း တုၵ်ႉၶ ယႃႇပေၵျွၸူးမၼ်း
 93. ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႈ ႁွၼ်ႇတူၵ်းမႂ်ႈ လႃးလႃး
 94. ပေႃးဢမ်ႇၵမ်လႆႈ ပႃႈၼႃႈ ဢမ်ႇလီၽႃႈပႃႈလင်
 95. ပေႃးဢမ်ႇမီးသိဝ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ် ၸၢင်ႈမႆႉမႃး ပေႃးဢမ်ႇမီး ၽိုၼ်တြႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈမီးပႆႇၺႃႇ
 96. ပေႃးဢမ်ႇမီးလေႃးၽၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၼ
 97. ပေႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ ယႃႇယွင်ႈ ပေႃးယွင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇယုမ်ႇ
 98. ပေႃႉၵေႃႉဢမ်ႇလၵ်း သၵ်းၵေႃႉဢမ်ႇလႅမ်
 99. ပေႃႉတူဝ်ဢွၼ် သွၼ်တူဝ်လိုၼ်း
 100. ပေႃႉၽူႈဢွၼ် သွၼ်ၽူႈလိုၼ်း
 101. ပၵ်းပႂ်ႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၼၢင်း ယႃႇသတၢင်းလႆႈသႃႈ
 102. ပၵ်းပိူင် မီးၼိူဝ်ၸႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇငႄႈၸွမ်းမၼ်း
 103. ပၵ်းပိူင်လီ ၸင်ႇၶိုၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပိုၵ်ႉ ၵူၼ်းလီ
 104. ပိၵ်ႉပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ပေႃးယႃႉၵဝ်း ပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 105. ပိၵ်ႉလဝ်းၼုမ်ႇ မီးသေႃ ႁၢမ်းတၢင်းမေႃ မဝ်ႇလႅပ်ႈ
 106. ပၢင်ၶျ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ ယႃႇၵႆႉလိုဝ်ႈမိူဝ်းၼွၼ်း
 107. ပၢင်တၢႆးပႂ်ႉမွင်းၼွၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇသေပီ
 108. ပၢင်တၢႆးမွင်းၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇမွင်းႁၢင်ၶူမ်းၶဵဝ်း
 109. ပူင်တီႈမႃႇၵေႃႈ သႃႇတီႈၸႂ်
 110. ပွင်ႉလုၵ်ႈပွင်ႉလၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ်တေႃႇထဝ်ႈ
 111. ပိုင်ႈမႆႉၵေႃႈမႆႉႁၵ်း ပိုင်ႈလၵ်းၵေႃႈလၵ်းၵူၼ်ႇ
 112. ပိုင်ႈႁူမ်ႈယဝ်ႉႁၵ်းၽိူဝ် သိူဝ်ဢမ်ႇၶူပ်းငူးတွၼ်ႇ
 113. ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢမ်ႇတၢႆ ပႆတၢင်းသိုဝ်ႈဢၢႆပိူၼ်ႈ
 114. ပႆတၢင်းၽိတ်း ပိူင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၸွင်ႈၵုပ်းတိုဝ်း
 115. ပႆတၢင်းယႃႇႁႅၼ်ၼႃႈ ၵူဝ်ၵႂႃႇသဵပ်ႇ တမ်တေႃ
 116. ပႆပႆၵႂႃႇၵႂႃႇ ၽႃႇတိၼ်ပေႃးပွင်း
 117. ပႆၽႂ်း ဢမ်ႇလီယုမ်ႇတေႃယူႈ သႃႈၼိူဝ်ႉၼူၵ်ႉတူႈ ဢမ်ႇလီႁေႃႇ တွင်ၵၢဝ်
 118. ပႆဢိင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းႁၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵွႆႈတၵ်ႉ လူမ်းႁူး
 119. ပႆဢမ်ႇထုၵ်ႇၼိုင်ႈတိၼ် ၵိၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼိုင်ႈဢူမ်
 120. ပႆႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ပေႃးၵူဝ်သိူဝ် ပႆႇၽႅဝ်ၼိူဝ် ပေႃးၶႂ်ႈသႃႈ
 121. ပႆႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ပေႃးႁၼ်ငူးၶဵဝ် ၼႃႈသိုၵ်းပႆႇၽႅဝ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈပေႃးသဵင်ႈ
 122. ပႆႇၺႃႇၼမ် ၶဝ်ႈထမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
 123. ပၺ်ႇၺႃႇပေႉ ႁႅင်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶမ်းပေႉ ၸႂ်ယၢၼ်ႈ
 124. ပၺ်ႇၺႃႇပေႉႁႅင်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶမ်းပေႉ တၢင်းႁၵ်ႉ
 125. ပၺ်ႇၺႃႇပေႉႁႅင်းၵိုၼ်း ဝၼ်းၶိုၼ်ႈလႆႈဢိင်ပိုင်ႈ
 126. ပၺ်ႇၺႃႇမေႃႈၶမ်းတဝ် လၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ် ဢမ်ႇလႆႈ
 127. ပၺ်ႇၺႃႇမေႃႈဢုမ်ၶမ်း ဝၼ်းယၢမ်းလႆႈဢိင်ပိုင်ႈ
 128. ပၺ်ႇၺႃႇ လွင်ႈလၵ်းလႅမ် မိုၼ်ႇၵူၼ်းသႅၼ် လႆႈပိုင်ႈ
 129. ပၺ်ႇၺႃႇဢႄႇ ၸႂ်တၼ် ၼင်ႇမၼ်းႁၼ် ထၢင်ႇလိုၵ်ႉ
 130. ပႆႇၼင်ႈတႅတ်ႈ ယႃႇၼႅတ်ႈလႅၼ်းတိၼ် ပႆႇလႆႈၵိၼ် ယႃႇၼႄးၵေႃႉမိုဝ်ႉ ပႆႇပူၼ်ႉတိုဝ်ႉ ယႃႇၼႅတ်ႈၶိတ်းႁၢင် ပႆႇပူၼ်ႉပၢင် ယႃႇၼႅတ်ႈၶိတ်းၵူၼ်ႈ
 131. ပႆႇၼွၼ်း ပေႃးၶႂ်ႈၽၼ် ပႆႇပၼ် ပေႃးၶႂ်ႈယိပ်းၸိၵ်း
 132. ပႆႇၼွၼ်း ပေႃးၶႂ်ႈၽၼ် ပႆႇလႆႈပၼ် ပေႃးၶၢင်း
 133. ပႆႇပူၼ်ႉတိုဝ်ႉ ယႃႇၼႅတ်ႈၶိတ်းႁၢင်
 134. ပႆႇမေႃ ၶႂ်ႈၸုၼ်ႉၵၢမ်ႇ တႃႉၶၢမ်ႇႁဵတ်းၶႃႈပိူၼ်ႈ
 135. ပႆႇယၢမ်ႈႁူႉလၢမ်းၶိုင် ၼိုင်ၵမ်းလႂ်ၽိတ်းၵမ်းၼၼ်ႉ
 136. ပႆႇလၢတ်ႈပေႃးႁူႉ ပႆႇလူႉပေႃးႁၼ်
 137. ပႆႇႁၼ်ယႃႇၼႅတ်ႈဝႃႈ ၵႃႈငိၼ်းယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
 138. ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်ၼႅတ်ႈ မၢၵ်ႇတႅတ်ႇ သမ်ႉၶွင်ႉတေႃ
 139. ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်ၽၢၼ် သမ်ႉယၢၵ်ႈ ၶွင်ၸမ်ႈၽၢၵ်ႈၼွၼ်းလၢႆ
 140. ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်မီး . . . ၸီး . . . ၼွၼ်းဢုၼ်ႇ
 141. ပၢႆလိူဝ်ၵွတ်း ႁိတ်ႉလွၼ်ႇ ႁႅင်းတူဝ်ဢွၼ်ႇ သူင်ႁႅမ်
 142. ပၢႆလိူဝ်ၵပ်ႉ သမ်ႉမႃးလပ်ႉၼႃႈၵုၼ်ႇ
 143. ပၢႆလိူဝ်မီး သမ်ႉပီးထႅင်ႈ
 144. ပၢႆလိူဝ်ၶၢၼ်ႉသမ်ႉငဝ် ပၢႆလိူဝ်မဝ်သမ်ႉလႅတ်း
 145. ပၢႆလိူဝ်ၼူၵ်ႇသမ်ႉတိုဝ် ၽႂ်ဝႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇ
 146. ပၢႆလိူဝ်ၽၢၼ်သမ်ႉၶၢၼ်ႉ ပၢႆလိူဝ်သၢၼ်ႉသမ်ႉၵွတ်း
 147. ပၢႆလိူဝ်မီးငိုၼ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈတိုၼ်းသုၼ်ႇ
 148. ပွႆးၵိုၼ်း ငိုၼ်းမူတ်း
 149. ပဵတ်ႈတေလူႉႁူယၢၼ်း ၸၢၼ်းတေလူႉတူင်ၶွၼ်း
 150. ပႅတ်ႉၶုၼ်လႆႈၶျၢမ်းသႃႇ ပႅတ်ႉသြႃႇတူၵ်းငရၢႆး
 151. ပဵၼ်မႃလူဝ်ႇမေႃႁဝ်ႇ ပဵၼ်တဝ်ႇလူဝ်မေႃႁူတ်း ပဵၼ်တူတ်းလူဝ်ႇလႆႈမဵၼ်
 152. ပိူၼ်ႈၶႃႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပိူၼ်ႈယွင်ႈဢမ်ႇလီၸူမ်း
 153. ပိူၼ်ႈၸွၵ်းပၼ်ႁဝ်းၼေႃႇ ႁဝ်းႁေႃႇမႅင်ႇပိူၼ်ႈၵိူဝ်
 154. ပိူၼ်ႈၼမ်ပိူၼ်ႈလီ ႁဝ်းၼမ်ႁဝ်းလီ
 155. ပိူၼ်ႈပၼ်ႁဝ်းၼေႃႇ ႁဝ်းႁေႃႇမႅင်ႇပိူၼ်ႈၵိူဝ်
 156. ပိူၼ်ႈပႂ်ႉမိူဝ်ႈလပ်ႉတႃ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းငႃပိူၼ်ႈပေႃးတၢပ်ႇ
 157. ပိူၼ်ႈမီးၽူဝ် ႁဝ်းမီးၽူဝ် ၵူဝ်ပဵၼ်မေးၶဝ်ထႅင်ႈၸၢတ်ႈၼႃႈ
 158. ပိူၼ်ႈမီးမေး ႁဝ်းမီးမေး ပဵၼ်ၽေးလူင်ၵူႈမိူဝ်ႈ
 159. ပိူၼ်ႈမီးလုၵ်ႈ ႁဝ်းမီးလုၵ်ႈ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉၸႂ်ၵူႈဝၼ်း
 160. ပိူၼ်ႈမီးလၢၼ် ႁဝ်းမီးလၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ်မႃႇပေႃးလူၺ်ႈ
 161. ပိူၼ်ႈလီ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇပီႈၼွင်ႉႁၢႆႉ
 162. ပိူၼ်ႈလွၵ်ႇၵေႃႈၵူဝ် ပိူၼ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈတိုၼ်ႇ
 163. ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၸႃႉ ယႃႇၼႅတ်ႈၶီ လၢတ်ႈလီယႃႇၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
 164. ပိူၼ်ႈႁွင်ႉယႃႇၼႅတ်ႈပိုတ်ႇ ပိူၼ်ႈဢိုတ်ႇယႃႇၼႅတ်ႈလူင်း
 165. ပႂ်ႉသုၼ်ႇၸၢင်ႈၶႄးႁၢမ်း ပႂ်ႉယၢမ်းတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ
 166. ပႂ်ႉၵိၼ်မိူင်းလႆႈယူႇ ပႂ်ႉမူႇၶဝ်ႈၽၵ်းယဵၼ်

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။