ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈ(မ)

 1. မႃၵိၼ်ၶီႈ ၸိုင်ဢမ်ႇမၵ်ႉလဝ်ႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ သမ်ႉမၵ်ႉလဝ်ႈ ၸိုင်ဢမ်ႇဢၢႆမႃ
 2. မႃတႃမွတ်ႇ ဢမ်ႇဢိုပ်းၶီႈ ၸဝ်ႈၼီႈ ဢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈ
 3. မႃဢမ်ႇႁဝ်ႇၸၢင်ႈၶူပ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇသူပ်းၸၢင်ႈႁၢႆႉ
 4. မႃႇယႃႇၸွႆႉလၢႆမွၼ်း ၸႂ်ၶွၵ်းလွၼ်း ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ
 5. မႃႉၵိၼ်ယိူဝ်ႈ လူၺ်ႈဝူဝ်း ယိင်းဢဝ်ၽူဝ် ႁဵတ်းၶႃႈ
 6. မႃႉတႂ်ႈလၢင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ဝူဝ်းတႂ်ႈလၢင်ႈ ဢွၼ်ႁၢႆႉ
 7. မႃႉတႂ်ႈလၢင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ဝူဝ်းၼႂ်းၶွၵ်ႈ ဢွၼ်ၶီႈ
 8. မႃႉပိတ်ႉဢမ်ႇလိုမ်းတိၼ် ၵူၼ်းၶိၼ်ဢမ်ႇလိုမ်းႁၢင်ႈ
 9. မႃႉပိတ်ႉဢမ်ႇလိုမ်းတိၼ် ၵူၼ်းသွင်တိၼ် ဢမ်ႇလိုမ်းတၢင်းယၢမ်ႈ
 10. မႃႉၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းၶီႇ ၵီႇၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတေႃး
 11. မႃႉလႅၵ်ႈၵႂၢႆး ဝၢႆးတေႃႇၸူဝ်ႈ
 12. မႃႉဢမ်ႇလဵင်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢင် ၶဝ်ႈဢမ်ႇလၢင် ပဵၼ်လိပ်ႈ
 13. မီႇပိုင်ႈ ၵေႃႉၵူၼ်းလၵ်း ႁဵတ်းၶၵ်းလူၺ်ႈ တၢင်းၸၢင်ႈ
 14. မီးၶွင် လဵင်ႉထူၼ်ႈထီႇ ဝႆႉသီႇပုၼ်ႈ ၶႂၢႆးၶျၢမ်း
 15. မီးငိုၼ်းၶမ်း ယႃႇထီႇ ပႃႇရမီႇ သဝ်းႁွမ်
 16. မီးငိုၼ်းၸႂ်ၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈၵုမ်ႇၸႂ်လူၼ်း
 17. မီးငိုၼ်း ဢမ်ႇၶၢၼ်ႉ မီးၵၢၼ် ဢမ်ႇၵူၼ်ႉ
 18. မီးငိုၼ်း ဢမ်ႇမေႃၸၢႆႇ သိုဝ်ႉမႃးၼၢႆႇပႃမဵတ်
 19. မီးငိုၼ်း ဢမ်ႇလီသိုဝ်ႉ ဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ မီးၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလီလဵင်ႉ ဢၢႆႈသၢဝ်းၼၢဝ်း
 20. မီးသဵင်ႁိုတ်း ဢမ်ႇမီးသင်ႁဵတ်း မီးသင်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးသဵင်ႁိုတ်း
 21. မီးသႅင်လီ ယႃႇပေၼႄၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ထၢင်ႇပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁိူဝ်ႈ ၼႂ်းလူင်
 22. မီးသႅင်လီ ယႃႇၼႄၵူၼ်းမႂ်ႈ ၸၢင်ႈတတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ယွမ်း
 23. မီးသူပ်းလူဝ်ႇမေႃလၢတ်ႈ ယႃႇမၢတ်ႈပိူၼ်ႈမဝ်မၢင်
 24. မီးသူပ်း ဢမ်ႇမီးၵႂၢမ်း မီးၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမီးၵွင်ႉ
 25. မီးသူပ်း ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ ၽိတ်းဝၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆး
 26. မီးသူပ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ လိၼ်ႉၵဵဝ်ႇပၢတ်ႈထိူဝ်ၶေႃး
 27. မီးတႃႁႂ်ႈမေႃလူ မီးႁူႁႂ်ႈမေႃထွမ်ႇ
 28. မီးၼႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယမ် ယဵဝ်တႃလမ် ၵိူၵ်ႇမီႈ
 29. မီးၼႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႅၼ် ယဵဝ်တူဝ်တႅၼ် ၶူပ်းၸီႈ
 30. မီးပၢၵ်ႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈယေႃး ၵႂၢမ်းဢိူဝ်ၼေႃး ၶႃႈၸဝ်ႈ
 31. မီးပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢၼ် တၵ်းတၢႆၽၢၼ် မဝ်ႇလွတ်ႈ
 32. မီးပိူဝ်ႈႁၢၼ် ၽၢၼ်ပိူဝ်ႈယၢၼ်ႈ
 33. မီးၽဢွၼ်ႇ မၢၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝိတ်ႉလႅမ်ႈပိုၼ်တင်းဝၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်တၼ်းသေမိူဝ်ႈ
 34. မီးမ ယႃႇတွၼ်ႁမ် မီးၶမ်း ယႃႇၼႄပိူၼ်ႈ
 35. မီးမ ဢမ်ႇလီပၼ်ၸမ်ၵႂၢႆး ၵူၼ်းပွၵ်ႈပွႆး ဢမ်ႇလီဢဝ်ၽိုၼ်းၽႃႇ
 36. မီးမေႃ ဢမ်ႇမီးမႆႉ ၸၢင်ႈလေႇသႆႉပဵၼ်ယၢမ်း
 37. မီးမေႃႈၵေႃႈ မေႃႈမၢင်ႈ မီးဝၢၼ်ႇၵေႃႈ ဝၢၼ်ႇတႅၵ်ႇ မီးၶႅၵ်ႇၵေႃႈ ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈယႃႈ မီးၶႃႈၵေႃႈ ၶႃႈဢႅဝ်ငင်ႇ မီးလုၵ်ႈသၢင်ႇၵေႃႈ ၶႃသမ်ႉၶုၵ်ႈ
 38. မီးမႆႉ ဢမ်ႇမီးမေႃ ပိူၼ်ႈၵျေႃးၵိၼ်လႆႈငၢႆႈ
 39. မီးမိူင်း ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈၼင်ႈႁဵတ်းၶုၼ်
 40. မီးမိူင်း ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈ မူၼ်ႇသဝ်ႈ ပိူဝ်ႈသိုၵ်းၼွင်း
 41. မီးမိူဝ်ႈလႂ်ၸင်ႇပၼ် ပေႃးႁၼ်ယႃႇပေယွၼ်း
 42. မီးယဝ်ႉ ၸင်ႇၽၢၼ် ၵႂၢမ်းဝၢၼ် တၢၼ်ႇၼမ်ႉဢွႆႈ
 43. မီးလႄႈၵႆႉ ပိူၼ်ႈသွႆႉဝႆႉ ၸပ်းၵၼ် ၶၢၼ်ႉလႄႈၽၢၼ် ဢမ်ႇယၢၼ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈ
 44. မီးလုၵ်ႈယိင်းၼုတ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇၵႂၢမ်းၶဝ် ၵူႈလွင်ႈ
 45. မီးလွင်ႈလူဝ်ႇၶၵေႃႈ ယႃႇပေၶမူတ်း ဝႆႉၸႃႇဢၢမ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းလီၽွင်ႈ
 46. မီးလွင်ႈလူဝ်ႇယွင်ႈၵေႃႈ ယႃႇပေယွင်ႈမူတ်း ဝႆႉၸႃႇၶႃႉၶိုၼ်း မိူဝ်ႈမၼ်းၸႃႉၽွင်ႈ
 47. မီးဝတ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ ၽွၼ်းလီ
 48. မီးဝူဝ်းၵေႃႈ ဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ မီးၶဝ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈသႃး
 49. မီးႁူ ဢမ်ႇထွမ်ႇၸႅင်ႈ ၸၢင်ႈမႄႇထႅင်ႈ ၵႂၢမ်းၶိူဝ်း
 50. မီးႁူ ဢမ်ႇမေႃထွမ်ႇ ၸွမ်ၵႄႈပိူၼ်ႈ ငဝ်မိုင်
 51. မေးၵႅၵ်း ယွၵ်းပူၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးဢမ်ႇယႃႇ သုမ်းၸွမ်း
 52. မေးၸဝ်ႈလဝ်ႈ လႆႈၸဵတ်ႉၼမ်ႉတႃ မေးၸဝ်ႈယႃႈ လႆႈႁႃၵူႈၶဝ်ႈ
 53. မေးပေႉၽူဝ် ထုၵ်ႇၼီႈ ၼွင်ႉပေႉပီႈ ႁိူၼ်းၼၼ်း
 54. မေးပဵၼ်ၽႆး ပျၢင်းထၢၼ်ႇ ၽူဝ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃးသႃး
 55. မေးပိူၼ်ႈယႃႇပေၵဝ်း မေးႁဝ်းၸင်ႇဢမ်ႇႁၢႆႉ
 56. မေးလီ ၽၢတ်ႇယေႈလိူၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢိူၼ် လုယွႆႈ
 57. မေးလူင် ယႃႇဝႆႉၼွၵ်ႈ ဝူဝ်းတူၼ်ႈၶွၵ်ႈ ယႃႇၶၢႆ
 58. မႄႈၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶႆႇၼူၵ်ႉတူႈ
 59. မႄႈပီတၢႆ ဝၼ်းၵႃႇ ၵၢၼ်းတႃႇမႃႈ ႁႃၵိၼ်
 60. မႄႈပီတၢႆ ဝၼ်းပိုၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ်သိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႃႈ
 61. မႄႈပီတၢႆ ဝၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈလိူင်ႁိူင်း ဢမ်ႇပၢတ်ႇ
 62. မႄႈပီတၢႆ ဝၼ်းႁၢႆး ပိူၼ်ႈၸုင်ၵႂၢႆးလႅၵ်ႈၶဝ်ႈ
 63. မႄႈပီတၢႆ ဝၼ်းႁူင်ႉ ၵူၼ်းတိုၼ်ႇတူင်ႉ တင်းမိူင်း
 64. မႄႈမွၵ်ႇယႃႈဢၢႆၼႃႇ လုမဝ်ႇယႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်း
 65. မႄႈယိင်း သူပ်းၼမ် ပႃလမ်သူပ်းၵႂၢင်ႈ
 66. မႄႈႁၢင်ႉ သွင်သၢမ်ၽူဝ် မေႃလႅၼ်ၽူဝ် ဢုပ်ႇယွႆႈ
 67. မႄႈႁၢင်ႉ ပႅတ်ႈသၢမ်ၽူဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇၵူဝ် မၼ်းငိူဝ်ႈ
 68. မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူဝ်းတူဝ် ၸႂ်ႉၵိၼ်ၽူဝ် ၼင်ႇၶႃႈ
 69. မႄးၸႂ် ၵိုတ်ႉလူထီႇ ၵျၢင်ႉႁႂ်ႈၺီႇတြႃး
 70. မႄးၸႂ် ႁႂ်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ယိူင်ႈမႄႈၼမ်ႉၵႄးလူင်
 71. မႄးလီ တႅင်ႇသတိ ယႃႇၼပ်ႉႁိ ၵူၼ်းသႅၼ်
 72. မႄးဢူတ်းၸႂ်ၶၼ်ႇထီႇ ပိုင်ႈဢိင်ႇမီႇ ထမ်းသႅင်
 73. မူတိူၵ်ႈၽႃ မႃတိူၵ်ႈႁူဝ်ႉ
 74. မူႁဝ်ႈပၼ်ႇႁႃတေႃ မေႃလၢႆးပၼ်ႇႁႃၽၢႆႇ
 75. မူႁဝ်ႈပၼ်ႇႁႃႁေႃ မေႃလၢႆးပၼ်ႇႁႃၽၢႆႇ
 76. မူဢမ်ႇသႃးငႃးၵေႃႈ မႃ ဢမ်ႇသၢၼ်ႈငၢၼ်ႈ
 77. မေႃၵႃႉမေႃၶၢႆ လၢႆပီ ဢမ်ႇယၢၵ်ႈ
 78. မေႃၵႃႉမေႃၶၢႆ လၢႆပီဢမ်ႇယၢပ်ႇ
 79. မေႃၵႆႇႁႆႈႁူၵ်ႉ မေႃၼူၵ်ႉ ၼႃးႁၢမ်း မေႃၵႂၢမ်း ဢိုပ်းၶဝ်ႈ
 80. မေႃၵၢင်ႇ ၽၢတ်ႇၸဵတ်းၶမ်ႈ ၵႆႉလေႇၼမ်ႈၸပ်းၽိတ်း
 81. မေႃသင် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈ ၵိူဝ်းလီ
 82. မေႃတိင်ႇ ၽၢတ်ႇႁႃႈၶိုၼ်း မိုဝ်းႁူႉတိုၼ်း မဝ်ႇမွၼ်ႈ
 83. မေႃထွမ်ႇ ၸင်ႇတွင်းၸႃး ၸင်ႇပၼ်မႃး ၺၢၼ်ႇၵႂၢင်ႈ
 84. မေႃမႆႉ ဢမ်ႇလွၵ်ႈ မေႃတွၵ်ႇ ဢမ်ႇမႅၼ်း
 85. မေႃယႃ ဢမ်ႇႁူႉထၢတ်ႈ ယႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းလိူဝ်
 86. မေႃလိၵ်ႈ ၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး မေႃလၢႆး ၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ
 87. မေႃလိၵ်ႈ လၢႆႈလၢႆၸိုဝ်ႈ လူဝ်ႇၸႂ်သိုဝ်ႈ ၸွမ်းတြႃး
 88. မေႃဝႆႈ ဢမ်ႇမေႃထၢမ် သူပ်းဢမ်သဵင် မဝ်ႇၶေႃႈ
 89. မေႃႁပ်ႉ ဢမ်ႇမေႃၵမ် သိၼ်ထမ်း လမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ
 90. မေႃဢုပ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈပေႃး မေႃယေႃးၶၢႆလႆႈၵႃႈ
 91. မေႃဢုပ်ႇမေႃၶႆႈ လႆႈၵေႃႉသေႈၼမ်
 92. မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး မေႃလၢႆးၸင်ႇၵႃႈယႂ်ႇ
 93. မေႃႈဢွၼ်ႇပူင် မေႃႈလူင်တင်ႈ
 94. မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၼႃ မၢၵ်ႇၶႃၶိူင်ႇ
 95. မၢၵ်ႇၶၢမ်ၵပ်းၼမ်ႉဢွႆႈ ၸၢင်ႈၶွႆႈယဵတ်ႇ ၸႂ်ဝၢႆး
 96. မၢၵ်ႇၶၢမ် ၵပ်းၼမ်ႉဢွႆႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈၶွႆႈမၼ်းၵိၼ်
 97. မၢၵ်ႇတေၼဝ်ႈၼွၼ်ၸီး ၵူၼ်းတေပီးၼွၼ်းလႆႈ
 98. မၢၵ်ႇပၵ်ႉၸပ်းၼႃႈႁဝ်း ၼူၵ်ႉငဝ်း ၸပ်းၼႃႈပိူၼ်ႈ
 99. မၢၵ်ႇၽႃႈ ဢမ်ႇလီသႃႈၵပ်း ၼမ်ႉၼူမ်းဝူဝ်း
 100. မၢၵ်ႇၽႆး လိူၼ်ၵဝ်ႈ မၢၵ်ႇမဝ်ႈ လိူၼ်သိပ်း
 101. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ ဢမ်ႇၽဵတ်း ၶိင်ၽဵတ်း
 102. မၢၵ်ႇမူၼ်ႇ ပႆႇလူၼ်ႇၵၢႆး လုၵ်ႈၸၢႆး ပႆႇၵေႃႉယႂ်ႇ
 103. မၢၵ်ႇလေႃႉၵိင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် ၼမ်ႉၵဵဝ်လႄႈ ၼမ်ႇၶူင်း
 104. မၢၵ်ႇလေႃႉၵိင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် လူဝ်ႇမီးၶဵဝ် လၢတ်ႈၸွႆႈ
 105. မၢၵ်ႇႁိၼ်လုၵ်ႈၼႃ မၢၵ်ႇၽႃ လုၵ်ႈယႂ်ႇ
 106. မၢၵ်ႇႁဵဝ်ႇၵၢၼ်ႈၼဵဝ် မၢၵ်ႇၶဵဝ်ႁူင်ႈငၢႆႈ
 107. မၢၵ်ႇဢမ်ႇၼဝ်ႈၼွၼ်ဢမ်ႇၸီး ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလၵ်ႉ
 108. မၢၵ်ႇဢမ်ႇၼဝ်ႈ ၼွၼ်ဢမ်ႇၸီး ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဝႃႈ
 109. မၢၵ်ႇဢမ်ႇၼဝ်ႈ မႅင်းၸီး ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီးမႄႇဝႃႈ
 110. မႅၵ်ႇၵၢင်ႇ ဢမ်ႇပႃးသၢႆ ၼူၵ်ႉမိၼ်ၽၢႆ ဢမ်ႇၽၢၼ်ႈ
 111. မႅၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇမီးယၢမ်း ထူပ်းသိူဝ်ၵျၢမ်း ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 112. မႅၵ်ႇမႆႉ ၸူႈမေႃ ၽၼ်ႈပေႃ ၸူးၵႅင်ႉ
 113. မုၵ်ႉၽႆးယႂ်ႇ မေႃးၼၼ်း လီပိူဝ်ႈၵႂၼ်း ၵၢဝ်ႉၶိုၼ်ႈ
 114. မွၵ်ႇၵႄႇပဵၼ်ၽူၼ် ၵူၼ်းလႄႇပဵၼ်ၸူၼ်
 115. မွၵ်ႇၵႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽူၼ် ၵူၼ်းလႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၸူၼ်
 116. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၽူၼ် သိုၵ်းလႄႇ ယဵၼ်းပဵၼ်ၸူၼ်
 117. မွၵ်ႇတေၵီႈၵေႃႈ ၵီႈၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁႃႈ မဵဝ်းတေၵႃႈၵေႃႈ ၵႃႈၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်တီး
 118. မွၵ်ႇလူင်ႇႁဵဝ်ၵေႃႈ ႁွမ် လုၵ်ႈၵေႃႉယွမ်ၵေႃႈ ႁၵ်ႉ
 119. မွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ မီးမိူဝ်ႈၸပ်းၼိူဝ်တူၼ်ႈ ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးမိူဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းထဝ်ႈ
 120. မွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ မိူဝ်ႈမီးၼိူဝ်တူၼ်ႈ မူၼ်ႈၵ ဢမ်ႇမူၼ်ႈၶၢႆ
 121. မွၵ်ႇလူင်ႇႁဵဝ်ၵေႃႈ ႁွမ် လုၵ်ႈၵေႃႉယွမ်ၵေႃႈ ႁၵ်ႉ
 122. မွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ မီးမိူဝ်ႈၸပ်းၼိူဝ်တူၼ်ႈ ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးမိူဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းထဝ်ႈ
 123. မွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ မိူဝ်ႈမီးၼိူဝ်တူၼ်ႈ မူၼ်ႈၵ ဢမ်ႇမူၼ်ႈၶၢႆ
 124. မွၵ်ႇဢိူင်ႈၵီႈ ၵႂၢႆးၶူဝ် မွၵ်ႇမူဝ်ၵီႈ ၵႂၢႆးႁႆႈ
 125. မွၵ်ႇဢွၼ်ႇႁၢင်ႈလီလိူဝ် မီးမိူဝ်ႈၸပ်းၼိူဝ်တူၼ်ႈ
 126. မၢင်ၽဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈၽၢၼ် မၢင်ပၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈမျၢတ်ႈ
 127. မႅင်းမီႈ ၸပ်းပၢႆႁွၵ်ႇ ၵႃၽၢၼ်ႈပွၵ်ႇ ၶီႈလၼ်
 128. မႅင်းမူၼ်း မိုတ်ႈသႅဝ်တူႇ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ လူဝ်ႇၸႂ်ႁိုၼ်း
 129. မိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ၵူႈၸွင်ႈ လီႁူႉလွင်ႈ ႁၼ်ႁွႆး
 130. မိူင်းတေလု သိူဝ်ၵဵတ်ႈ ပဵတ်ႈတေလု ႁူယၢၼ်း သၢဝ်တေမၢၼ်း ၼူမ်းၵမ်ႇ
 131. မိူင်းတႂ်ႈလႄႈမိူင်းၼိူဝ် သႃႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ယင်းပိူင်ႈ
 132. မိူင်းၽီၵမ်ႉတၢင်းလူႇ တီႈယူႇၵမ်ႉႁူဝ်ၸႂ်
 133. မိူင်း လီပိူဝ်ႈၽွင်း ၵျွင်း လီပိူဝ်ႈၸၢင်း ၼၢင်း လီပိူဝ်ႈမႄႈ
 134. မိူင်းလူင် ၸဝ်ႈၽထဝ်ႈ ဢမ်ႇလီၶဝ်ႈမိူဝ်းသဝ်း
 135. မိူင်းဢမ်ႇတိူၵ်ႈ လႆႈၶၢင်ၶိင်းၵႂႃႇ ၽဢမ်ႇတႅမ်ႇ လႆႈၵွမ်းသေပႆ
 136. မႆႈႁဝ်း ဢမ်ႇထိုင်ပိူၼ်ႈ မႆႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇထိုင်ႁဝ်း
 137. မႆႉၵၢင်တၢင်း သၢၵ်ႈၽ ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸ သၢၵ်ႈသူပ်းသၢၵ်ႈၵႂၢမ်း
 138. မႆႉၵူတ်ႉလတ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢမ်ႇလတ်းလႆႈ
 139. မႆႉၵွၼ်းၽိူဝ် ႁၼ်ၸႅင်ႈ ၵူၼ်းယွမ်ႁႅင်ႈ ၵွၼ်းၵၢမ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းႁၼ်
 140. မႆႉၵမ်ႉၵၢင်း တၢင်းတိူၵ်ႈတေႃ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢေႃ
 141. မႆႉသွတ်ႇ ၵူၺ်တႃႁၢင်ႇ ပွင်ႇဝွင်ႈဝၢင်ႇ ၵူႈႁူး
 142. မႆႉသွတ်ႇ တႃၵူၺ် သွတ်ႇတႃလႂ် ၺႃးတႃၼၼ်ႉ
 143. မႆႉသိုပ်ႇမႆႉ ပဵၼ်လူင် ႁိူၼ်းသိုပ်ႇႁိူၼ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ
 144. မႆႉတေၶီ ၼေႃႇၵၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈတေလု ၵႄႇၼမ်
 145. မႆႉတၢႆၽၢၵ်ႇ လူမ်းၶွၼ်း ယႃႇမိူဝ်းၼွၼ်း လိုဝ်ႈႁူမ်ႈ
 146. မႆႉတၵ်းလူမ်ႉ ယႃႇၸမ် မႆႉမီးၼၢမ် ယႃႇၶိုၼ်ႈ
 147. မႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈ လမ်းလဵဝ် လူင်ၶဵဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ
 148. မႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ် လူင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ
 149. မႆႉတူၼ်ႈလဵဝ် ၸွမ်ဝၢင်ႈလိင်း ၶိင်းၵူၼ်းလဵဝ် ၸွမ်ႇၵႄႈပိူၼ်ႈ
 150. မႆႉၼိုင်ႈလမ်း ၶမ်းၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ
 151. မႆႉပွတ်း ၽၢတ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇဢမ်ႇႁူင်ႈ ႁၢမ်းလၢႆ
 152. မႆႉမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ မိုဝ်းထိုင် ၶူႈလင်ၼိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ သူပ်းတူင်ႉ
 153. မႆႉလီမီးၼိုင်ႈတူၼ်ႈ ၼူၵ်ႉမူၼ်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်တူဝ်
 154. မႆႉလီမီးယေႈတူၼ်ႈ ၼူၵ်ႉမူၼ်ႈ မိုၼ်ႇသႅၼ်တူဝ်
 155. မႆႉလႅမ် ပိူၼ်ႈၸင်ႇပၵ်း ၵူၼ်းလၵ်းပိူၼ်ႈၸင်ႇၸႂ်ႉ
 156. မႆႉလႅမ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၽၢႆ ဝၢႆသိၵ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၶူတ်ႇ
 157. မႆႉဢေႃႈ ၸွမ်ႇႁဵဝ်းၶဵဝ် ၵူၼ်းလဵဝ် ၸွမ်ႇဝၢင်ႈပိူၼ်ႈ
 158. မႆႉဢမ်ႇၼေႃႇ ပၢႆပုတ်း ယႃႇပေၶုတ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
 159. မႆႉဢမ်ႇလႅမ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၵ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇလၵ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉ
 160. မတ်းၵိၼ်ယဝ်ႉမတ်းၵႂႃႇ ဝႆႉၵျမ်ႇမႃႇပၼ်မိၼ်း
 161. မၢၼ်ႈၵူဝ်သိူဝ် တႆးၵူဝ်ၶီႈ ၵလႃးၵူဝ်ၼီႈ
 162. မၢၼ်ႈၽႂ်ၵေႃႈမၼ်းပွင် ၵွင်ၽႂ်ၵေႃႈမၼ်းႁႆႇ
 163. မၢၼ်ႈလူမ်ႉ ယႃႇပေပူၵ်း ၶႄႇတူၵ်းၼမ်ႉ ယႃႇႁၢဝ်း
 164. မႅၼ်ႈယၢမ်းၸင်ႇလၢတ်ႈ မႅၼ်ႈထၢတ်ႈၸင်ႇၵိၼ်
 165. မုၼ်ၸဝ်ႈလူင်လွၼ်ႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၶႅၼ်းၵျၢမ်း
 166. မုၼ်ၸဝ်ႈလူင်လွၼ်ႇ မုၼ်ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ သမ်ႉထၢၵ်ႈ
 167. မုၼ်ၸဝ်ႈႁွမ်ဢုၵ်ႉၸႃႇ တၵ်းထၢၵ်ႈၵႂႃႇ သေဝၼ်း
 168. မုၼ်မိူင်းၽ ၼႃႈမိူင်းၵူၼ်း
 169. မုၼ်လီ လူဝ်ႇမေႃၵျၢမ်ႇ ၵၢမ်ႇလီ လူဝ်ႇမေႃပွင်
 170. မူၼ်ႈၵိၼ်ပႃ ဢမ်ႇဝႄႈၵၢင်ႈဝႄႈလုပ်ႇ ပိင်ၸုပ်ႇလိူတ်ႈ ဢမ်ႇဝႄႈၼိူဝ်ႉၼင်
 171. မွၼ်းတႃ လုၵ်ႈသွင်ႁူၺ်ႇ မဝ်ႇဢိမ်ႇဝူၺ်ႇ ၶမ်းပႅင်း
 172. မိုၼ်းတႃ ၽႃႇတေႃ တင်ႈၸႂ်ၸေႃႁဵတ်း
 173. မိုၼ်းတႃ ယႂ်ႇလိူဝ်တွင်ႉ ၵိၼ်ၼမ် တၢႆဢွင်ႉပႅတ်ႈ
 174. မဝ်ႇလီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽိတ်း မဝ်ႇလီမိတ်း ၵႂၢမ်းယုင်ႈ
 175. မဝ်းလဝ်ႈၸႂ်ပျၢင်း မဝ်းပၢင်း ၸႂ်လု
 176. မဝ်းလဝ်ႈ မိူၼ်မႃမႃႈ မဝ်းယႃႈ မိူၼ်မႅဝ်းတူင်း
 177. မၢဝ်ႇၵႄႇ ဢၢႆႈသၢဝ်းၼၢဝ်း သၢဝ်ဢႅဝ်ယၢဝ်း တၵ်းၵျိူၵ်ႈ
 178. မၢဝ်ႇသဝ်ႈ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၼႃး သၢဝ်သႃး မိူဝ်ႈၶိင်ႇႁႅင်ႈ
 179. မၢဝ်ႇတိုင်ႈပီႇ ႁၢမ်းမႄး သၢဝ်ပၢႆႇပႄး သိၼ်ႈမူၼ်ႇ
 180. မၢဝ်ႇပေႃႈႁၢင်ႉ တင်းလၢႆ ၵမ်သၢမ်ပၢႆ ဢမ်ႇယၢၵ်ႈ
 181. မၢဝ်ႇၽူႈၵႃႉ ငိုၼ်းပၼ်း ဢမ်ႇတၢၼ်ႇပေႃႈႁိူၼ်းတၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ
 182. မၢဝ်ႇလႄႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁႃႈ မႃလႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈ
 183. မဵဝ်းၵႂၢႆး ႁႂ်ႈႁၢင်ႈဢႅၵ်ႇ ငွၼ်ႉထႆ ထႅၵ်ႇႁဵတ်းၼႃး
 184. မဵဝ်းၸၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈပွင် မိူင်းမဝ်ႇမွင် သၵ်းၸၢတ်ႈ
 185. မဵဝ်းၸၢင်ႉ ဢဝ်ႁဵတ်းၵႂၢႆး ယဵဝ်မိူင်းဝၢႆး လုၼၢတ်ႈ
 186. မဵဝ်းသိူဝ် ဢိုပ်းၵေႃႈယႃႇ မဝ်ႇတွၼ်ႉၵႂႃႇ ၵိၼ်ၸၢႆ
 187. မဵဝ်းတေၵျႃႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇထႃႉတိုၼ်းမေႃ
 188. မဵဝ်းတေလီ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶီၸႂ်ၵွပ်ႈ
 189. မဵဝ်းတေလုၼ်ႈ ၶဵဝ်ႈငုၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ
 190. မဵဝ်းၼူ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇ ယွင်ၶဝ်ႈ မဵဝ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်း
 191. မဵဝ်းမ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈဢၢၼ် မႄးပၼ်ထၢၼ် ဢွႆႇယႃႈ
 192. မဵဝ်းမ ဢဝ်ႁဵတ်းဝူဝ်း မိူင်းမိုတ်းမူဝ်း ၵမ်ႇသဝ်ႈ
 193. မဵဝ်းဝူဝ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈတၢင်ႇ ၸင်ႇမေႃသၢင်ႈ မႄးမိူဝ်း
 194. မဵဝ်းႁဵတ်းၶုၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉငဝ်ႈ ထုင်းတၢၼ်း
 195. မဵဝ်းဢမ်ႇၶေႃႈ ပေႃႈမႄႈလၢတ်ႈၶႅၼ်းတိုဝ်
 196. မဵဝ်းဢမ်ႇလီမွင်းမၢင်ႇ ယႃႇတႂ်းထၢင်ႇ ၽၢင်းလၢႆ
 197. မဵဝ်းဢမ်ႇလီ ဝူၼ်ႉထိုင် ယႃႇဝူၼ်ႉႁိုင် ႁူဝ်မႆႈ
 198. မဵဝ်းဢမ်ႇႁူင် ဢွၼ်ၵၼ်သူင်လွင်ႈမိူၵ်ႈ
 199. မႅဝ်းဢမ်ႇယူႇ ၼူၼူဝ် ၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇမီးၽူဝ် ပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈသမ်ႇမုၵ်ႈ
 200. မႅဝ်းဢမ်ႇယူႇ ၼူၽၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇမီးၵေႃႉၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ပိူၼ်ႈလူလၢႆ
 201. မူဝ်ယႃႇႁႂ်ႈၸမ်ႉ ၼမ်ႉယႃႇႁႂ်ႈၶုၼ်ႇ မူၺ်ယႃႇႁႂ်ႈလႅဝ်
 202. မူဝ်ဢမ်ႇၸမ်ႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇၶုၼ်ႇ
 203. မိုဝ်းၶွၼ်လဵဝ် တူပ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇလင်
 204. မိုဝ်းႁဝ်းဢမ်ႇယၢဝ်း ယႃႇတၢဝ်းၵႆၵႆ
 205. မိုဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇယၢဝ်း ယႃႇယိုၼ်းတၢဝ်းၵႆ
 206. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလူၶႂႃ မိူဝ်ႈမႃး ႁႂ်ႈလူသၢႆႉ
 207. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇတၢၼ်ႇတေတၢႆ ၵွႆပၢႆဝၢႆးလိုမ်းပႅတ်ႈ
 208. မိူဝ်ႈၵိၼ် လူဝ်ႇၵေႃႉႁၵ်ႉ မိူဝ်ႈယၢၵ်ႈ လူဝ်ႇၵူၼ်းလႅတ်း
 209. မိူဝ်ႈၶၢၼ်ႉယႃႇၼွၼ်းဝၼ်း ယၢမ်းတၼ်းယႃႇယူႇလၢႆ
 210. မိူဝ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် လၼ်ဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉ
 211. မိူဝ်ႈၸႃႇတႃႇၶိုၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ လႅၵ်ႈၶမ်းၶူင်း
 212. မိူဝ်ႈၸႃႇတႃႇလူင်း ၶမ်းၶူင်း လႅၵ်ႈမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ
 213. မိူဝ်ႈတေသင်ႈတၢင်းလူႇ ယႃႇၼႃႈတူႇၽိတ်းၵၼ်
 214. မိူဝ်ႈတႄႇႁၢင်ႈတေႁူင် ဝၢႆးမႃးသူပ်းၵူင်တူတ်ႇသူတ်ႇ
 215. မိူဝ်ႈၼႆႉလႃႈယဝ်ႉ သမ်ႉၸဝ်ႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ
 216. မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းထႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၶႅၼ်းၼႃႇ
 217. မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉၸၢင်ႈပၼ် ယႃႇၶတ်းၶၼ်ၼိုၵ်းၼူၵ်ႇ
 218. မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢၢင်ႈပၼ် ယႃႇၶတ်းၶၼ် ၼိုၵ်းၼူၵ်ႇ
 219. မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇထႃႈ မိူဝ်းၼႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမွင်း
 220. မိူဝ်ႈၽိတ်း ၵူဝ်ဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈလု ၵူဝ်လႆႈႁၼ်
 221. မိူဝ်ႈမႃးမႃးတင်းသိူဝ်း မိူဝ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်းတၢင်းၶီ
 222. မိူဝ်ႈမီးၸင်ႇၸၢင်ႈသႆႉ ဝၢႆးၼႆႉဢေပတေ
 223. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၶၢၼ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆး ထိုင်ပၢၼ်ပူႇ ပၢၼ်ၼၢႆး ၸင်ႇယၢၵ်ႈ
 224. မိူဝ်ႈလိၼ်ႉၸၢင်ႉမႅပ်ႈမႃး ႁႃးလူဝ်ႇထိူဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ
 225. မိူဝ်ႈဝႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ
 226. မိူဝ်ႈႁဵတ်း ၸိုင်ဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈလူႉ မႃးၸင်ႇႁၼ်

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။